Globální tým

  • Share

Globalizace zásadním způsobem mění svět kolem nás: v historicky velice krátké době z něj udělala globální vesnici, propojenou stále hustší sítí komunikačních, obchodních a investičních vazeb. Díky moderním technologiím se dnes bezprecedentním způsobem zkracují časové i geografické vzdálenosti – lidé, zboží i myšlenky se pohybují rychleji než kdy v minulosti.

V EY jsme si už dlouho vědomi toho, že globalizace je jedním z klíčových faktorů ovlivňujících charakter našeho současného světa. Proto jsme transformovali naši globální organizaci tak, aby byla schopná držet krok s měnícími se potřebami našich klientů i našich lidí.

Our Locations

Naši klienti potřebují komplexní odborné poradenské služby, které budou bez ohledu na zeměpisné hranice všude stejně kvalitní a konzistentní. A naši lidé chtějí budovat svou kariéru v globální organizaci vyznačující se otevřenou firemní kulturou.

Globální organizační struktura

Naše organizační struktura je rozdělena do 29 regionů v čele s globálním vedením zahrnujícím nejvyšší management, orgány správy a řízení a vedení čtyř geografických oblastí. Globální vedení má na starosti naši globální strategii, řízení obchodní značky, globální plánování, investice a definování priorit. Vedle šéfů globálních odborných divizí jsou jeho členy rovněž ředitelé čtyř funkčních oblastí, jimiž jsou trhy, provoz, lidské zdroje a řízení rizik.

28 regionů je sdruženo do těchto čtyř geografických oblastí.

  1. Severní, Střední a Jižní Amerika: Do americké geografické oblasti patří 11 regionů, v nichž pracuje bezmála 45 tisíc zaměstnanců. Firemní kultura našich zastoupení v této oblasti je pravidelně oceňována renomovanými organizacemi, jako je Great Place to Work Institute nebo Universum, v jejichž žebříčcích se EY již mnohokrát umístil na předních místech.
  2. Evropa, Střední východ, Indie a Afrika (EMEIA): EMEIA sdružuje členské společnosti EY z 12 regionů, v nichž působí přes 73 tisíc našich zaměstnanců. Vytvořením této regionální organizační jednotky se ještě více posílilo renomé EY jako poskytovatele odborných poradenských služeb s nejintegrovanější globální strukturou.
  3. Asie a Tichomoří: Tato geografická oblast zahrnuje pět regionů se 27 tisíci zaměstnanci EY. Asijské ekonomiky patří v celosvětovém měřítku k těm nejdynamičtěji se rozvíjejícím a my věříme, že divize pro tento region nám umožní lépe sloužit našim klientům, kteří zde působí nebo mají zájem investovat.
  4. Japonsko: Naše nejmenší geografická divize zaměstnává více než 6,5 tisíce odborníků, kteří spolupracují s celou řadou předních japonských společností, mimo jiné např. v odvětví finančních služeb nebo ve výrobním a elektrotechnickém průmyslu. Vedle toho tato divize koordinuje služby poskytované sítí bezmála 350 japonsky hovořících odborníků v 60 centrech celého světa, kteří poskytují služby našim japonským klientům působícím v zahraničí.

Tato efektivní organizační struktura nám umožňuje přijímat rychlá rozhodnutí a je zárukou, že budeme účinně naplňovat naši strategii a poskytovat klientům služby té nejvyšší kvality bez ohledu na to, kde konkrétně působí.

Díky globální organizaci jsme schopni reagovat rychleji než naše konkurence. Máme k dispozici ty nejlepší odborníky s potřebnými znalostmi a zkušenostmi do našich poradenských týmů právě tam, kde je naši klienti potřebují.

Nejsme síť víceméně nezávislých národních praxí, jsme jedna globální firma, spojená jednotnou metodikou a konzistentním přístupem k poskytování poradenských služeb.

Otevřenost, integrovaný tým

Jsme poradenská organizace s nejintegrovanější globální strukturou a naším cílem je, aby také všichni naši lidé mysleli a jednali globálně.

Naše dlouholeté zkušenosti nás přesvědčily, že nejefektivnějším prostředkem k dosažení tohoto cíle je firemní kultura akcentující různorodost a otevřenost. Pěstování této kultury je úkolem našeho vedení, které má na starosti definování cílů a nástrojů zajišťujících jejich realizaci, monitorování výsledků, rozvoj vztahů s klienty i myšlenkového a tvůrčího potenciálu naší firmy.

Více o organizační struktuře globálního vedení zde.