Technicko-administrativní služby

EY - Careers
  • Share

Kariéra v technicko-administrativních službách: podpora odborných divizí

Úkolem technicko-administrativních služeb je zajišťovat podpůrné funkce, které jsou důležitým předpokladem efektivního fungování naší společnosti. Patří sem finanční oddělení, informační technologie, lidské zdroje, administrativní podpora, marketing, řízení znalostí a Business Development. Každé z těchto oddělení má nezastupitelnou roli při praktickém naplňování strategie změny v rámci naší globální organizace. V technicko-administrativních službách budete mít každý den příležitost setkávat se s lidmi z různých zemí i kultur. Vaše práce bude náročná, ale zajímavá a velmi motivující.

Finanční oddělení

Careers Pracovníci finančního oddělení mají na starosti finanční funkci, včetně vykazování hospodářských výsledků naší globální organizace. Jako člen tohoto týmu budete plnit povinnosti v oblasti účetního výkaznictví, aby vykazované informace byly přesné a byly v souladu jak s globálními firemními zásadami a principy, tak s lokálními zákony a jinými předpisy. Budete úzce spolupracovat s dalšími složkami naší organizace a přispívat svými odbornými finančními znalostmi k naplňování cílů, které si stanovila. Budete mít veškerou podporu, kterou budete potřebovat pro další vzdělávání a odborný růst i pro naplňování svých profesních cílů.

Informační technologie

Careers Počítačoví odborníci zajišťují fungování informačních technologií v našich zastoupeních a průběžně modernizují technickou infrastrukturu. Jako člen tohoto týmu budete poskytovat nejrůznější služby technické podpory, jako je help desk, síťové služby, služby datových středisek, a distribuovat telefony, počítače a další techniku. Úkol oddělení informačních technologií je jednoduchý: zajistit pro 141 tisíc našich zaměstnanců účinné a efektivní IT nástroje a služby a poskytnout jim veškerou podporu, aby mohli dát své síly plně do služeb našim klientům.

Lidské zdroje

Careers Oddělení lidských zdrojů navrhuje a realizuje personální strategii, a má tudíž nezastupitelnou roli při uskutečňování celofiremních plánů. Jako pracovník tohoto oddělení se budete podílet na realizaci personálních programů, definování výkonnostních kriterií a na dalších opatřeních, která pomáhají našim zaměstnancům naplňovat jejich potenciál. Budete například zpracovávat a implementovat strategie pro takové oblasti, jako je řízení výkonnosti, rozvoj řídicích schopností, vzdělávání, školicí nástroje, plány odměňování, nábor nových pracovníků, jejich vstupní instruktáž, proces výkaznictví a apod.

Naším cílem je prosazovat takovou firemní kulturu, která akcentuje týmového ducha, vytváří ty nejlepší podmínky pro odborný rozvoj a osvojování nových zkušeností a je pro naše zaměstnance motivující i inspirující.

Řízení znalostí

Careers Jako člen našeho týmu pro řízení znalostí budete poskytovat podporu pracovníkům odborných divizí a zajišťovat jim přístup k personálním, informačním i jiným zdrojům, které jsou třeba pro práci pro klienty. Smyslem různorodých služeb, které tento tým zajišťuje, je lépe poznat potřeby klientů i jejich prostředí, vytvořit celofiremní nástroje a procesy umožňující sdílení informací a poskytovat odborným pracovníkům podporu, díky níž budou moci existující informace a nástroje efektivně využívat. Budete součástí týmu, jehož úkolem je zprostředkovat každému pracovníkovi EY znalosti a zkušenosti jeho kolegů z celého světa.