Společenská odpovědnost firem

  • Share

Díky změnám, jimiž v posledních letech prochází náš žebříček hodnot, je dnes kvalita života stále více spojována s nemateriálními hodnotami, jako je zdraví, čisté životní prostředí nebo dodržování lidských práv. I od podnikatelských subjektů a jiných organizací se očekává, že budou tyto hodnoty respektovat a chovat se eticky a odpovědně nejen k životnímu prostředí, ale i ke komunitě, ve které působí.

Pro zajištění úspěchu dnes již nestačí pouze vysoká kvalita a nízká cena produktů či služeb. Pokud si organizace chtějí zachovat dobrou reputaci, musí zohledňovat vliv svých aktivit v lokálním i globálním měřítku. Reakcí na tyto společenské požadavky je zavedení moderního přístupu k řízení organizací, který se označuje termínem společenská odpovědnost firem (corporate social responsibility, CSR).

CSR znamená dobrovolné integrování principů trvale udržitelného rozvoje do dlouhodobé strategie firmy i do každodenních firemních operací, včetně interakce s firemními stakeholdery. Je to komplexní a kontinuální proces kladoucí důraz na etické, sociální a ekologické aspekty fungování organizace, který daleko přesahuje rámec pouhého dodržování právních předpisů.

Náš CSR tým je součástí sítě odborníků ze společností EY z celého světa, kteří se specializují na různé aspekty udržitelného rozvoje, jako je související legislativa, ochrana životního prostředí, ochrana lidských práv, obchodování s emisními povolenkami nebo podnikatelská etika. Díky tomu můžeme našim klientům pomáhat s adaptací na měnící se podmínky na trhu i s maximálním využíváním výhod, které z těchto změn plynou. K našim klientům vždy přistupujeme individuálně a přizpůsobujeme naši metodiku na míru jeho potřebám. Nabízíme služby v následujících oblastech: