Podnikové poradenství a řízení rizik

Jak udržet krok s globálními změnami

Svět se mění a spolu s ním se mění i problémy, které vaše společnost musí řešit. Faktory urychlující tyto změny mohou být různé – geopolitické události, změny v předpisech, nové technologie, nástup nových ekonomik.

Některé změny přicházejí velice rychle a mají zásadní dopad. Naše poradenské služby, které se opírají o bohaté zkušenosti s projekty realizovanými pro klienty z různých ekonomických odvětví, vám pomohou se těmto změnám přizpůsobit a uspět i v současných nejistých ekonomických podmínkách.

Poskytneme vám podporu při řešení následujících problémů:


 • Informační bezpečnost ve světě bez hranic

  Pokud váš program informační bezpečnosti řeší jen existující hrozby, je už zastaralý.

  Pět otázek pro management společností
  1 Máte představu o tom, jak moc by narušení informační bezpečnosti poškodilo dobrou pověst vaší společnosti nebo vaši značku? 
  2 Když slaďujete bezpečnostní strategii s aktivitami v oblasti řízení rizik, berete v úvahu vnitřní i vnější bezpečnostní hrozby?
  3 Jaký je vztah mezi vašimi klíčovými prioritami v oblasti řízení rizik a vašimi výdaji?
  4 Víte, kolik je vaše společnost ochotna riskovat, a do jak velkého rizika tudíž můžete jít? 
  5 Podporuje vaše strategie v oblasti řízení IT rizik vaši všeobecnou podnikatelskou strategii?

  Jestliže vás tyto otázky přinutily zapochybovat o tom, zda je bezpečnost informací ve vaší společnosti dostatečně zajištěna, kontaktujte nás.

  Pomůžeme vám s transformací vašeho stávajícího programu informační bezpečnosti. Rozumíme vašemu podnikání, známe odvětví, ve kterém vaše společnost působí. Výjimečný odborný potenciál naší globální firmy i její bohaté zkušenosti jsou zárukou, že vám spolupráce s námi přinese trvalé a výrazné výsledky.

 • Řízení rizik – využívání příležitostí


  Řada obchodních společností i jiných organizací má v současnosti stále větší obavy z rizik, která jim hrozí v oblasti regulace a dodržování předpisů (compliance). Na prvním místě to platí pro finanční instituce a zdravotnická zařízení.

  Nicméně nynější náročné ekonomické podmínky, ovlivněné rozkolísanými trhy a zvyšujícím se tlakem na ceny, současně stimulují konkurenci a otevírají prostor pro nové příležitosti.

  Jak ukázal náš průzkum, mnohé přední světové společnosti pracují na takové strategii, která mezi riziky a příležitostmi nastolí optimální rovnováhu.

  Podle našich zkušeností z projektů realizovaných pro klienty je nutné procesy v oblasti řízení rizik restrukturalizovat podobně jako procesy v oblasti finanční funkce, výrobní procesy nebo procesy týkající se dodavatelsko-odběratelského řetězce.

  Jde o to, lépe pokrýt ta rizika, která představují skutečnou hrozbu.

  Více v naší zprávě o průzkumu mapujícím „top 10“ podnikatelských rizik a příležitostí.

 • Interní Audit 2.0: Byznys namísto kontroly

  Interní Audit 2.0 je novým trendem v oblasti interního auditu, který posouvá interní audit směrem k větší užitečnosti pro byznys – jde o kombinaci toho nejlepšího z diagnostiky (rychlé a přesné porozumění auditované oblasti) a change managementu s důrazem na využití potenciálu auditované oblasti.

  Interní auditor se v průběhu provádění auditů může vyskytovat až ve třech rolích – ANALYTIK, PORADCE a INTERIM MANAGER, díky čemuž disponuje detailní znalostí prostředí ze všech úhlů pohledu. Kombinace výborné znalosti prostředí a 100% přenosu informací napříč všemi fázemi interního auditu 2.0 mu umožňuje najít to nejužitečnější a nejvíce efektivní řešení.

  Interní Audit 2.0 pracuje na počátku podobně jako tradiční interní audit (hodnocení současného stavu), avšak zamýšlí se nejen nad procesy a nástroji, ale i nad lidmi zapojenými do daných procesů, smyslem auditované oblasti a jejím potenciálem. Následně navrhuje konkrétní opatření a v případě potřeby vykonává další činnosti, kterými naplňuje aktuální potřeby firmy (poradenství a zařizování změn).

  Více informací naleznete ZDE.

 • Perspektivy finanční funkce

  Efektivní finanční funkce, která optimálně vyhovuje potřebám daného podniku, může být důležitým faktorem přispívajícím k jeho ekonomické prosperitě.

  V našem průzkumu nicméně 98 % respondentů uvedlo, že finanční funkce jejich společnosti má podle jejich názoru rezervy a že je co zlepšovat.

  Tajemství úspěchu spočívá ve správné kombinaci dvou protikladných priorit, jimiž jsou:

  • Podpora ekonomického růstu podniku
  • Ochrana jeho finančních aktiv

  Jak ukázal náš průzkum, 80 % oslovených společností má v plánu lépe sladit finanční funkci se svou celkovou podnikatelskou strategií. 

  Podmínkou úspěšného splnění tohoto cíle je podle našich zkušeností nalezení rovnováhy mezi třemi klíčovými aspekty – kontrolou, produktivitou a efektivností.

  1. Kontrola: prosazování účinné správy a řízení a vnitřní kontroly
  2. Produktivita: podpora ekonomického růstu, posílení rozhodovacího procesu v rámci celého podniku
  3. Efektivnost: snižování nákladů, integrace nových týmů

  Více o perspektivách finanční funkce v následujících publikacích:

 • Jak optimalizovat funkci IT

  Pro efektivní fungování IT je důležité najít ideální rovnováhu mezi řízením rizik a zvyšováním výkonnosti.

  V praxi se však často stává, že se tento cíl nedaří plnit.

  Důvodem je fakt, že vliv informačních technologií na podnik a jeho fungování vzrostl tak rychle, že mnohá IT se potýkají s tím, jak efektivně skloubit technologie s novými po potřebami podniku.
  Vedoucí oddělení IT musí v současnosti řešit některé nové problémy, jako např.:

  • Rostoucí komplexnost  IT a podnikových provozních modelů
  • Nároky na nákladovou efektivnost a transparentnost
  • Nové předpisy a nové druhy hrozb
  • Očekávání týkající se odpovědnosti podniků

  Podle našich zjištění se úspěšné společnosti zaměřují právě na zvládnutí těchto klíčových záležitostí, a to na celopodnikové úrovni.

  Více o optimalizaci funkce IT v následujících publikacích:

 • Budování efektivních dodavatelsko-odběratelských řetězců

  Řada společností reaguje na proměňující se ekonomické prostředí, které je dnes složitější a nestabilnější než kdy v minulosti, transformací dodavatelsko-odběratelských řetězců. Tato transformace se zaměřuje dvěma směry:

  • Rychlá expanze orientovaná na sílící střední třídu v rozvíjejících se ekonomikách
  • Orientace na nákladovou efektivitu s cílem zvýšit ziskové marže na vyspělých trzích

  Podle našich zjištění je u obou přístupů nutné věnovat větší či menší pozornost následujícím sedmi vzájemně propojeným oblastem:

   

  V rozvíjejících se ekonomikách je třeba věnovat pozornost:

  • Řízení provozních, daňových a regulačních rizik
  • Získání nových zdrojů tržeb
  • Nastavení efektivního modelu dodavatelsko-odběratelského řetězce a související infrastruktury

  V rozvinutých ekonomikách je třeba věnovat pozornost:

  • Modifikaci dodavatelsko-odběratelského řetězce s cílem zjistit si konkurenceschopnost v oblasti nákladů
  • Optimalizaci globálních výdajů
  • Posílení provozní flexibility a schopnosti reagovat

  Oblast, která se uplatňuje jak na vyspělých, tak na rozvíjejících se trzích, je ochrana životního prostředí a trvale udržitelný rozvoj.Connect with us

Stay connected with us through social media, email alerts or webcasts. Or download our EY Insights app for mobile devices.

Fighting to close the information security gap

In today's rapidly changing global marketplace, companies need to be swift and agile, providing effective information security to protect data, maintain privacy, and provide confidence.

Clouds

Into the cloud, out of the fog

In an increasingly virtual world, our 2011 Global Information Security Survey examines business risks associated with technologies like social media, mobile computing and the cloud.