Audit

 • Share

Poradenské služby v oblasti finančního účetnictví

Průvodce změnami účetních předpisů

V současných náročných ekonomických podmínkách se akcionáři, regulační orgány i profesní organizace stále více zajímají o to, jakým způsobem obchodní společnosti získávají informace o své finanční situaci, jak ji prezentují ve svých účetních výkazech, co o ní zveřejňují a jak o ní celkově informují. Jedním z důsledků tohoto zájmu je dynamický vývoj účetních standardů, které dnes procházejí rozsáhlými změnami.

Mnohé společnosti se snaží optimalizovat svou organizační i kapitálovou strukturu prostřednictvím fúzí, akvizic, veřejných nabídek akcií a obligací (IPO) či prodejů podílů a jiných restrukturalizací. Účtování o těchto transakcích – ať už podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS), nebo podle amerických účetních předpisů (US GAAP) – je komplikované a klade na společnosti zvýšené nároky. V souvislosti s projektem sbližování obou těchto účetních rámců a standardů výkaznictví navíc dochází, mimo jiné, ke změně požadavků týkajících se vykazování finančních nástrojů, oceňování reálnou hodnotou, posuzování snížení hodnoty či vykazování výnosů.

Podniky dnes musí být schopny upokojit případné obavy svých akcionářů, věřitelů, potenciálních investorů i dalších subjektů a musí tedy být připraveny i na změny interních procesů, které si vyžádá nejnovější účetní praxe. Jen tak budou moci nyní i v budoucnu včas reagovat na požadavky trhu.
Jak vám můžeme pomoci?

Naše firma má v oblasti finančního účetnictví a účetního poradenství bohaté zkušenosti. Má také  k dispozici globální multidisciplinární týmy složené z účetních odborníků i expertů specializovaných na určité ekonomické odvětví. Díky tomu mají ty nejlepší předpoklady vám pomoci s řešením problémů finančního výkaznictví, s nimiž se vaše společnost potýká nebo kterým může v budoucnu čelit.

Klientům poskytujeme mimo jiné následující poradenské služby:

 • Přechod na mezinárodní standardy
 • Podpora v oblasti transakčního účetnictví a účetního výkaznictví
 • IPO nebo jiná veřejná nabídka cenných papírů a refinancování
 • Účetní standardy a regulatorní požadavky
 • Účetní a finanční procesy

Přechod na mezinárodní standardy

Přechod na mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) nebo na mezinárodní účetní standardy pro veřejný sektor (IPSAS) není možné úspěšně zvládnout bez detailních odborných znalostí. Je třeba znát účetní rozdíly i metody, vědět, jak se mají ustanovení standardů v praxi interpretovat a jaké existují alternativní účetní přístupy. Je také nutné rozumět důsledkům, které přechod na mezinárodní účetní standardy může mít pro měření výkonnosti podniku, plány odměňování managementu, zdaňování, dodržování regulatorních požadavků  nebo pro financování. Naši klientům pomáháme:

 • Zvládnout přechod na mezinárodní účetní standardy, včetně interpretačních aspektů a  volby alternativních účetních přístupů;
 • Porozumět dopadům, které přechod na mezinárodní účetní standardy bude mít pro stávající podnikové systémy a procesy, navrhnout nové procesy a začlenit je do stávajících systémů;
 • Zajistit řízení projektu konverze ve všech jeho oblastech;
 • Školit zaměstnance a sestavit první účetní závěrku podle IFRS nebo IPSAS;
 • Analyzovat dopady složitých účetních případů na výkaznictví pro daňové účely.

Podpora v oblasti transakčního účetnictví a účetního výkaznictví

Náš tým klientům pomáhá optimalizovat dopady  transakcí, a to především podchycením  hlavních účetních a regulatorních rizik, která se při fúzích, akvizicích a prodejích podniků obvykle vyskytují. Naše služby v této oblasti zahrnují:

 • Identifikaci a analýzu účetních problémů;
 • Analýzu dopadů transakce z finančního a regulatorního hlediska;
 • Sestavení počáteční rozvahy, účetní závěrku divize nebo jiného dílčího celku, proforma účetní závěrky, kombinovaných výkazů apod.
 • Modeling dopadů transakce na budoucí výkaz zisku a ztráty, na položky rozvahy nebo na klíčové ukazatele výkonnosti (KPI); 
 • Analýzy komunikace finančních informací a benchmarking s konkurencí;
 • Spolupráci s odborníky z naší divize transakčního poradenství na oceňovacích projektech a  alokaci kupní ceny.

IPO nebo jiná veřejná nabídka cenných papírů a refinancování

V rámci společných týmů s našimi odborníky na transakční poradenství poskytujeme klientům podporu ve všech fázích procesu veřejných nabídek cenných papírů nebo v otázkách refinancování. Naše služby v této oblasti zahrnují:

 • Provedení  prověrky a analýzy relevantních účetních zásad a požadovaného kontrolního prostředí;
 • Identifikaci, analýzu a dokumentaci finančních rizik;
 • Vyhodnocení a dokumentaci analýz citlivosti;
 • Sestavení účetní závěrky;
 • Návrh, plánování  a řízení vztahů klienta se třetími stranami, místními regulatorními orgány, jinými úřady, bankami nebo právními zástupci;
 • Zpracování účetních a finančních informací požadovaných pro nabídkové dokumenty;  
 • Podporu při jednáních s místními regulatorními orgány a jinými úřady.

Účetní standardy a regulatorní požadavky

Pomáháme klientům s praktickou implementací nových účetních standardů a regulatorních požadavků. Podporu poskytujeme v následujících oblastech:

 • Implementace standardů IFRS pro účely vydávaných nebo připravovaných účetních závěrek, včetně poradenství při zpracování přílohy účetní závěrky a posouzení adekvátnosti dokumentace;
 • Odborná podpora při řešení složitých účetních záležitostí a zkvalitňování finančních informací, vyhodnocování a zkvalitňování procesu shromažďování informací a benchmarking konkurence;
 • Dodržování regulatorních požadavků vyplývajících z národních účetních předpisů;
 • Mapování potřeb klienta v oblasti výkaznictví a jejich dopadu na fázi implementace;
 • Analýza důsledků, které nové účetní standardy budou mít pro účetní informační systém klienta; 
 • Analýza daňových důsledků s cílem proaktivně řídit požadavky na daňové výkaznictví a efektivní daňovou sazbu; 
 • Benchmarking a analýza dopadů, které další vývoj účetních standardů bude mít pro účetní závěrku klienta.

Účetní a finanční procesy

Potřeba zkvalitnit podnikové systémy a procesy se může objevit kdykoli. Náš poradenský tým s klienty spolupracuje v následujících oblastech: 

 • Pomoc při  návrhu a zkvalitnění účetních procesů, procesů v oblasti finančního výkaznictví i klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI);
 • Nové návrhy účetních procesů s cílem zajistit účinnou a efektivní kontrolu;
 • Pomoc při přechodu na akruální princip účetnictví pro organizace z veřejného sektoru
 • Sledování plnění dlouhodobých smluv;
 • Analýza příčin ztráty účetní kontroly a asistence při realizaci nápravných opatření;
 • Zlepšení systému nákladového účetnictví klientů.

Podrobnější informace vám poskytnou vedoucí poradenství v oblasti finančního účetnictví

Související obsah

Stručný přehled rozdílů mezi Mezinárodními standardy účetního výkaznictví a českou účetní legislativou 2014

Publikaci si můžete stáhnout zde (pdf, 7mb). Download the English version here (pdf, 6mb).

IFRS 15 — nový standard upravující účtování výnosů

Publikaci si můžete stáhnout zde. Download the English version here.

Fraud survey shows ethics plays a key role in growth

As economic growth returns and global M&A heats up, fraud risk increases. Our
fraud survey shows why an ethical foundation is critical to success.

US GAAP and IFRS convergence

IFRS si úspěšně razí cestu světem

Na webových stránkách ey.com/ifrs najdete informace o nejnovějším vývoji mezinárodních účetních standardů, včetně podrobností o projektu sbližování IFRS s americkými účetními předpisy.