Audit

  • Share

Investigativní služby a řešení sporů

Čestnost a poctivost se vyplácí


Aktivní přístup k prevenci podvodů a boji proti korupci dnes podnikům přináší hmatatelné ekonomické výhody. Už totiž zdaleka nejde jen o přímý obchodní nebo právní dopad odhalených případů neetického jednání případně trestných činů. V dnešním médii ovládaném světě často podobná selhání zásadním způsobem ohrožují pověst společnosti i její samotnou existenci. Proto s klienty spolupracujeme na přípravě a realizaci celé řady opatření, která jim pomáhají posilovat interní kontrolní mechanismy, efektivně řídit rizika a předcházet neetickému jednání. Dále pomáháme klientům vyšetřit podezření na případy neetického jednání a posoudit finanční dopady případných soudních sporů.

S maximálním ohledem na citlivost zpřístupněných informací a naléhavost zakázky prověřujeme neobvyklé transakce, zajišťujeme důkazní materiál v elektronické podobě a ověřujeme účetní výkazy a jiné finanční údaje. Vysoká kvalita naší práce je důvodem, proč se řada předních světových společností, včetně renomovaných právnických firem, obrací právě na Ernst& Young.

Naše služby se zaměřují mimo jiné na následující oblasti:

Vyšetřování podvodů/forenzní audit

Společnosti jsou často vystaveny zvýšenému riziku podvodu a korupce, které může ohrozit nejen jejich finanční výsledky, ale i jejich existenci. V úzké spolupráci s klientem jsme schopni provést detailní analýzu situace, tj. zjistit, co se ve skutečnosti stalo, jaký je rozsah škody, jak velké riziko pro společnost představuje, kdo ze společnosti byl zapojen a jaké jsou možnosti nápravy situace.

Řešení sporů

V úzké součinnosti s klientem nebo jeho právním poradcem zpracováváme finanční analýzy, znalecké posudky a jiné kalkulace, o něž se následně opírá strategie vedení sporu.

Služby prevence podvodů

Náš přístup k prevenci podvodů zahrnuje tyto hlavní oblasti: nastavení firemní kultury a správné komunikace, proaktivní a reaktivní opatření. Návrhem a zavedením vhodných opatření pomáháme klientům posilovat firemní kulturu a loajalitu zaměstnanců, zvyšovat povědomí o riziku podvodů a minimalizovat dopady podvodného jednání na chod a finanční výsledky společnosti.

Compliance

Naši odborníci pomohou klientům posoudit soulad jejich činnosti s platnými zákony a závaznými předpisy a identifikovat potenciální rizika. Pomohou při řízení těchto rizik, při zavádění přiměřených opatření a při sledování a vyhodnocování účinnosti interních procesů a kontrol v oblasti compliance.

Forenzní technologie a datové analýzy

Naši forenzní specialisté na informační technologie zabezpečují pevné a přenosné paměťové disky a další digitální důkazní materiál s cílem identifikovat a vytěžit informace relevantní pro předmět vyšetřování. Pomocí analýzy např. účetních dat identifikují neobvyklé či podezřelé transakce.

Forenzní due diligence

V rané i postakviziční fázi transakce zjistíme, zda se v předmětné společnosti vyskytují nestandardní nebo neetické praktiky a získáme informace, které investorovi umožní posoudit související rizika transakce a učinit správné rozhodnutí.

Forenzní podpora insolvenčního řízení

Pro insolvenční správce, věřitele a jejich právní zástupce prověřujeme účetnictví a související dokumenty. Pomocí forenzních technologií pomáháme při identifikaci, sběru a vyhodnocení potenciálně relevantních elektronických informací a identifikujeme možné skryté obchodní či jiné zájmy zapojených osob.

Podrobnější informace vám poskytnou odborníci z oddělení Investigativních služeb a řešení sporů

Související obsah

European Fraud Survey 2011

Unethical behavior remains common within many corporate cultures across Europe. Those who place a premium on integrity know that ethical behavior isn’t just desirable, it’s also good for business. Read our European Fraud Survey 2011 to learn more.

New guidance out on UK Bribery Act

The UK Bribery Act, effective 1 July 2011, creates a unified and extended law carrying heavy penalties for wrongdoers, and companies operating in the UK regardless of their home country or where a bribe happens may be liable under the law. The UK Ministry of Justice released guidelines on new procedures.

EY - Internal audit's role in preventing corruption

What is internal audit's role in preventing corruption?

Executives face personal liability for the corrupt activities of their employees. Here we look at anti-bribery and anti-corruption analytics to help you manage this risk.

ECOC pic

Ethics and Compliance Officer Club

Tato platforma umožňuje svým členům, kteří ovlivňují a dohlížejí na stav etiky a compliance, výměnu znalostí a praktických zkušeností a významným způsobem přispívá k úspěšnému zavádění procesů etiky a compliance či jejich zdokonalování. 

 

Navigating todays complex business risks

Navigating today’s complex business risks

Our 2013 Europe, Middle East, India and Africa Fraud Survey reveals that companies may be resorting to unethical practices in response to challenging market conditions.

Global Fraud Survey a place for integrity

Growing Beyond: a place for integrity

Though many companies have intensified their efforts to combat bribery and corruption, our 12th Global Fraud Survey suggests that much remains to be done.