Daně

 • Share

Naše daňové poradenské služby

Daňové poradenství EY patří v celosvětovém měřítku mezi největší a nejintegrovanější daňové praxe. V našich zastoupeních ve více než 120 zemích působí 28 tisíc daňových odborníků, kteří nastavují laťku ve svém oboru a klientům poskytují služby té nejvyšší kvality.

Globální tým, jednotný přístup 

Díky integrované organizační struktuře našeho globálního daňového poradenství, která vychází z geografického principu, pracují všechna zastoupení podle jednotné metodiky, která jim umožňuje poskytovat klientům po celém světě konzistentní poradenské služby.

Výhody naší globální sítě

Naše globální poradenská síť, disponující výjimečnými personálními i materiálními zdroji, vytváří ty nejlepší podmínky pro poskytování účinné podpory našim klientům. Ti díky ní mohou plánovat a realizovat své podnikatelské strategie rychle, efektivně a s důrazem na odpovědnou správu a řízení. Naši daňoví poradci spojují dokonalou znalost místní odborné problematiky s regionálním i globálním přehledem o nejnovějším vývoji daňové politiky, legislativy i daňové správy.

Mezinárodní program výměny manažerů

Již řadu let funguje v rámci EY mezinárodní program, v jehož rámci jsou daňoví manažeři vysíláni do našich zahraničních kanceláří, kde získávají cenné poznatky i zkušenosti. Tento program nám umožňuje efektivně a bez zbytečných nákladů na zahraniční služební cesty reagovat i na akutní potřeby našich klientů týkající se mezinárodního zdanění.
V rámci tohoto programu působí naši daňoví manažeři po určitou dobu v zastoupeních EY ve významných ekonomických metropolích celého světa. Zahraniční praxe jim umožňuje blíže se seznámit s širokou škálou konkrétních daňových problémů a lépe pochopit složitost vzájemných vztahů mezi daňovými systémy i mezi různými podnikatelskými kulturami. Mezinárodní přehled a zkušenosti získané během těchto pobytů jsou cenným přínosem i pro naše klienty při řešení jejich daňových problémů.

Důraz na kvalitu

Naším cílem je, aby poradenství, které klientům poskytujeme, pro ně bylo skutečným přínosem a sloužilo jejich potřebám. Proto klademe mimořádný důraz na kvalitu našich služeb, a to jak pokud jde o jejich obsah, tak pokud jde o způsob jejich poskytování. Pro každého člena našeho poradenského týmu, od firemního partnera po posledního asistenta, to znamená závazek dělat každou práci s maximálním nasazením a vykonat víc, než se od něj očekává.

Naše poradenské služby jsou založeny na detailní znalosti podnikání klienta i ekonomického odvětví, ve kterém působí. Díky tomu máme přehled o nejnovějších tržních trendech a můžeme klientům účinně pomáhat s návrhem efektivních strategií a podnikatelských modelů.

Komplexní poradenské služby

Další výhodou naší globální poradenské sítě je možnost úzce spolupracovat s kolegy z ostatních divizí EY na poskytování komplexních služeb, které pokrývají širokou oblast odborného poradenství, od optimalizace dodavatelsko-odběratelských řetězců a podnikových procesů až po finanční účetnictví a výkaznictví. Zabýváme se všemi obory daňového poradenství, včetně daně z příjmů právnických osob, nepřímých daní, mezinárodního zdanění, transakčního daňového poradenství nebo daňových aspektů lidského kapitálu. Mimořádnou pozornost věnujeme následujícím problémovým oblastem, s nimiž se dnes potýkají společnosti po celém světě:

 • Daňová konsolidace & výkaznictví
  Poradenské týmy složené ze zástupců různých divizí EY pro klienty zajišťují řádné a včasné podávání daňových přiznání a sestavování účetních závěrek, případně jiných finančních informací.  Cílem těchto služeb je poskytnout klientům maximální jistotu, pokud jde o plnění všech zákonem daných povinností. Jejich dalším přínosem je identifikace oblastí daňové a finanční funkce klienta, kde je prostor pro zvýšení produktivity a posílení interních kontrol.
 • Převodní ceny
  Nastavení cen mezi spojenými osobami tak, aby byly daňově efektivní a přitom nehrozilo, že je správce daně napadne, je důležitým předpokladem úspěšného fungování mezinárodních skupin. Naše poradenské týmy mají bohaté zkušenosti s projekty realizovanými pro klienty z různých odvětví i regionů.
 • Problematika lidských zdrojů
  Společnost EY si velice dobře uvědomuje, že jejím nejcennějším kapitálem jsou lidé. Se stejnou filozofií proto přistupujeme i k personálním zdrojům klientů. Naši odborníci specializující se na hodnocení výkonnosti a odměňování zaměstnanců s klienty spolupracují na návrzích programů odměňování a akciových plánů, jejichž cílem je motivovat klíčové pracovníky podniku, případně do něj přilákat nové talenty. Klientům poskytujeme rovněž podporu při sledování změn v zákonech jednotlivých zemí, kde působí, a při globálním řízení talentů.
 • Optimalizace dodavatelsko-odběratelských řetězců a podnikových procesů
  Navrhujeme konkurenceschopné a efektivní struktury dodavatelsko-odběratelských řetězců, a to nejen pro stávající trhy, ale i pro trhy, na které klient hodlá proniknout. V této souvislosti poskytujeme rovněž komplexní poradenství v oblasti DPH a ostatních nepřímých daní.
 • Jednání se správcem daně & řešení daňových sporů
  V rámci naší globální poradenské sítě působí týmy specializující se na řešení daňových sporů, mezi jejichž členy je i řada bývalých vysokých státních úředníků. Našim klientům radí jak účinně řídit rizika a předcházet sporům s finančními úřady. V případě, že je již proti klientovi vedeno daňové řízení, podílíme se na vyřešení sporu tak, aby měl na jeho podnikatelské aktivity minimální nepříznivý dopad. Naši odborníci zpracovávají finanční a ekonomické analýzy a posuzují dopad na klíčové oblasti.

Každého klienta má v rámci programu Tax Account Leader na starosti konkrétní daňový manažer, který je jeho kontaktní osobou a zprostředkovává mu přístup k bohatým znalostním i jiným zdrojům naší poradenské sítě.

Naše globální organizace je rozdělena do tří geografických regionů (EMEIA, Amerika a Asie a Tichomoří). Pro každý z nich bylo v nedávné době založeno virtuální daňové centrum, které slouží jako platforma spojující naše zkušené daňové odborníky z daného regionu. Ti jsou rozděleni do expertních skupin podle konkrétních oblastí, na které se specializují. Centra nám umožňují operativně klientům poskytovat lokální poradenství využívající náš odborný a odvětvový potenciál celého regionu.

Pravidelně také pro klienty pořádáme různé semináře, školení, konference a podobné akce, na kterých mají možnost osobně se setkat s našimi daňovými odborníky. Tyto akce, které se konají po celém světě, se cíleně zaměřují na problematiku daného regionu nebo ekonomického odvětví.

Jsme globální tým

Daňová praxe EY, to není jen síť víceméně nezávislých kanceláří rozesetých po celém světě. Jsme globální tým, který vám dává plně k dispozici svůj výjimečný odborný potenciál, bohaté lokální i mezinárodní znalosti a zkušenosti našich daňových poradců. Svět daní prochází obrovskými změnami. A my vám pomůžeme úspěšně se s nimi vypořádat.

Connect with us

Stay connected with us through social media, email alerts or webcasts. Or download our EY Insights app for mobile devices.

null