Advisory Services

 • Share

Zvyšování výkonnosti

Co děláte pro růst výkonnosti vaší společnosti?

Každý podnik usiluje o to, aby jeho hospodářské výsledky byly rok od roku lepší. Náš tým zkušených odborníků má ty nejlepší předpoklady, aby vám i v současných složitých ekonomických podmínkách pomohl tento cíl splnit.

Naše poradenské služby zaměřující se na finanční funkci, zákazníky a na dodavatelsko-odběratelský řetězec vám pomohou výrazně a dlouhodobě zlepšovat hospodářské výsledky vaší společnosti.

Finanční funkce

Díky našim bohatým zkušenostem a multidisciplinárnímu přístupu vám pomůžeme s efektivní realizací následujících projektů:

 • Transformace provozního modelu finanční funkce
 • Návrh a řízení outsourcingu nebo offshoringu finanční funkce a center sdílených služeb
 • Zefektivnění způsobu řízení výkonnosti
 • Návrh a implementace finančních systémů
 • Návrh a implementace systémů pro řízení nákladů

Zákazníci

Dnes je víc než kdy v minulosti patrné, jak důležitá je pro úspěšnost podniku schopnost získat a udržet si klíčové zákazníky.

Naši odborníci vám pomohou v následujících oblastech:

 • Návrh a realizace tržní a zákaznické strategie
 • Návrh efektivní metodiky pro analýzu dat o zákaznících, která vám umožní zmapovat a předvídat jejich potřeby, a pomoc při její implementaci
 • Návrh cenové, propagační, distribuční a produktové strategie, zajišťující zvýšení marže a zisku
 • Zajištění kvalitnějšího řízení služeb poskytovaných odběratelům
 • Zvyšování výkonnosti marketingu a prodeje
 • Optimalizace a zrychlení procesů v oblasti inkasa pohledávek

Dodavatelsko-odběratelský řetězec

Dodavatelsko-odběratelský řetězec je významným faktorem, jehož úroveň často odlišuje úspěšné společnosti od těch ostatních. Přední světové korporace věnují efektivizaci těchto řetězců stále větší pozornost, protože jim umožňuje snížit náklady, zvýšit výnosy a především zvýšit hodnotu pro akcionáře i přínos pro zákazníky.

S klienty spolupracujeme – od návrhu strategie až po realizaci – na projektech, jejichž cílem je:

 • Prostřednictvím efektivních nástrojů pro analýzu dat zmapovat aktuální stav dodavatelko-odběratelských řetězců
 • Na základě multidisciplinárního přístupu, pokrývajícího provozní a daňové aspekty i problematiku řízení rizik, transformovat globální dodavatelsko-odběratelské řetězce
 • Prověřit a zkvalitnit zásobovací funkce a vyhodnotit související rizika
 • Zkvalitnit dodavatelko-odběratelské řetězce a infrastrukturu klienta v rozvíjejících se ekonomikách s cílem zajistit si podíl na těchto nových trzích a zvýšit na nich tržby
 • Adaptovat dodavatelsko-odběratelské řetězce tak, aby braly ohled na ochranu životního prostředí, trvale udržitelný rozvoj a omezení emisí skleníkových plynů
 • Poskytovat klientům prostřednictvím našich zkušených, odvětvově specializovaných odborníků poradenství zaměřené na specifika dodavatelsko-odběratelských řetězců v různých ekonomických odvětvích

Výhodou našich poradenských služeb je, že se náš odborný potenciál v oblasti zvyšování výkonnosti může při realizaci konkrétních poradenských projektů opřít o naše znalosti, dovednosti a zkušenosti s provozním a projektovým řízením a řízením změn. Naši poradci se specializují na následující čtyři klíčové kompetence:

 • Změny v oblasti lidských zdrojů a organizační změny
 • Poradenství v oblasti IT
 • Strategie
 • Projektové řízení
morning dew on foliage

Business risks fuse with IT risks

Managing IT risks today is more about managing business risks as a whole. What can you do to help minimize IT risks?