• Udnyt big data til at imødegå risikoen for korruption

  Avancerede værktøjer til analyse af kriminaltekniske oplysninger hjælper virksomheder med at styre risikoen for besvigelser og korruption. Læs mere i vores Global Forensic Data Analytics Survey.

 • Audit Committee Bulletin: januar 2014

  Vi identificerer en række sociale og økonomiske forandringer, som man skal forholde sig til i år, fra big data til en ændret global magtfordeling.

 • EY udsender ny bog: ”Corporate Fraud: The Human Factor”

  I denne bog stiller vi skarpt på “besvigelsessporet” og giver virksomhedsledere en praktisk vejledning til styring af besvigelsesrisikoen.

 • Board Matters Quarterly, januar 2014

  Vi drøfter bestyrelsens rolle i forbindelse med håndteringen af big data, og hvordan efterlevelse af reglerne til bekæmpelse af korruption i mange lande kræver analyseværktøjer, der kan håndtere store datamængder.

 • Audit Committee Bulletin: Oktober 2013

  Revisionsudvalg skal håndtere et stadigt stigende ansvar hvad angår risikostyring, lovoverholdelse og besvigelser. Vi drøfter de mulige faldgruber og hvordan udvalgene kan sikre en effektiv overvågning.

 • Rekruttering til de europæiske bestyrelser

  Vi ser på kravet om større mangfoldighed i de europæiske bestyrelseslokaler og præsenterer fem praktiske skridt til at forbedre bestyrelsesrekrutteringen.

 • Håndtering af komplekse forretningsmæssige risici

  Vores 2013-undersøgelse af svig i Europa, Mellemøsten, Indien og Afrika viser, at nogle virksomheder tyer til uetisk praksis som reaktion på de vanskelige markedsforhold.

 • Udvidet gennemgang i stedet for revision

  Mindre virksomheder kan fra 2013 få foretaget en udvidet gennemgang af årsregnskabet i stedet for revision. Få indblik i, hvad en udvidet gennemgang er, og hvilke overvejelser man skal gøre sig.

 • Succes efter fusionen

  Vi undersøger forskellige tilgange til integration af økonomi- og regnskabsfunktionerne efter en fusion og afdækker faldgruber og de mest effektiver metoder til at opnå succes.

Assurance Services

Håndtering af udfordringer inden for revision og regnskabsaflæggelse

Det globale forretningslandskab forandres konstant som følge af ændringer i økonomiske og regulatoriske forudsætninger. Disse forandringer smitter af på regnskabsaflæggelse og revision, som direktion, bestyrelse, revisionsudvalg og revisorer må forholde sig til.

Vi kan hjælpe dig med at forstå og håndtere de væsentligste problemstillinger inden for revision, regnskab og finansiel rapportering.


 • Ændringer i regnskabsaflæggelsen

  Omfattende ændringer i regnskabsstandarder undervejs — er du parat?

  Virksomheder opererer i et stadigt mere usikkert erhvervsklima, som kompliceres yderligere af et hidtil uset omfang af potentielle ændringer i regnskabsstandarder. Det får ledelser og revisionsudvalg til at spørge om, hvad de skal gøre for at forberede sig på så væsentlige ændringer.

  IASB og FASB har gennemført en række ambitiøse projekter med henblik på at forbedre både IFRS og US GAAP samt opnå konvergens mellem de to sæt regnskabsstandarder. Disse nye standarder forventes at få betydelig indvirkning på den regnskabssige behandling og oplysningskrav inden for adskillige vigtige områder, herunder finansielle instrumenter, leasingkontrakter og indregning af omsætning. Antallet af standarder under opdatering er betydeligt, men vigtigere endnu er det, hvordan den regnskabsmæssige behandling af almindelige transaktioner vil ændre sig som følge af disse standarder.

  Læs mere om, hvordan vi kan hjælpe.

 • Besvigelser

  Besvigelser, bestikkelse og korruption udsætter i stigende grad virksomheder for økonomiske, lovgivningsmæssige og imagemæssige risici

  Ifølge vores European fraud survey 2011 er der fortsat udbredt tolerance af uetisk adfærd, som strækker sig helt til virksomhedernes top. Undersøgelsen viser, at bestikkelse og korruption vurderes at være udbredt overalt i Europa, men at kun få erkender, at det kunne forekomme i deres egen branche. Alligevel giver deltagerne i vores undersøgelse udtryk for, at der er sket et generelt fald i anvendelsen af forholdsregler til bekæmpelse af svig og bestikkelse netop på et tidspunkt, hvor incitamenterne til at handle uetisk har været størst.

  Der er derfor behov for, at virksomheder og deres øverste ansvarlige for ledelse og kontrol igen sætter fokus på risikoen for svig, bestikkelse og korruption. Set i lyset af det nuværende miljø er det bydende nødvendigt med mere effektive tiltag til bekæmpelse af svig og korruption.

 • Corporate governance

  Øget gennemsigtighed og forbedret kontrol

  De økonomiske betingelser er generelt forbedret i løbet af det seneste års tid, men der er fortsat usikkerheder. Verden kræver øget gennemsigtighed i virksomhederne, investorerne ønsker adgang til mere præcise og relevante oplysninger om virksomheder, transaktioner, markeder og risici, og tilsynsmyndighederne udvider kontrollen.

  Der er udbredt diskussion om, hvordan corporate governance bør udvikle sig. Debatten foregår i lyset af lovgivningsmæssige og regulatoriske ændringer, implementeringen af IFRS og øget offentlig kontrol. Vi mener, at global koordinering er en nødvendighed, ikke en luksus, i dagens integrerede og indbyrdes afhængige markeder. De regulerende og standardsættende organer er nødt til fortsat at arbejde sammen for at fremme den globale konsistens.

 • Rapportering om bæredygtighed

  Stigende tendens til afgivelse af ikke-finansiel information

  På baggrund af et voksende pres for øget gennemsigtighed vælger et stigende antal virksomheder at rapportere om bæredygtighed eller samfundsansvar (CSR). Bæredygtighedrapporterne giver interne og eksterne interessenter mulighed for at se, i hvilken udstrækning virksomheden følger princippet om en "tredobbelt bundlinje", der omfatter miljø, social ansvarlighed og økonomiske resultater.

  Syv ting du bør vide om bæredygtighedsrapportering

  1. Mere end 3000 virksomheder rapporterer i øjeblikket om bæredygtighed
  2. Interessenterne forventer i stigende grad, at virksomhederne udgiver bæredygtighedsrapporter
  3. Rapportering om bæredygtighed kan medføre driftsmæssige forbedringer, styrke efterlevelsen af love og regler og forbedre virksomhedens omdømme
  4. Rapporteringen skal indeholde præstationsnøgletal (KPI´er), der er relevante for virksomhedens branche, fx væsentlighedskriterier, dialog med interessenter , bæredygtighedskontekst og fuldstændighed
  5. Bæredygtighedsrapporter overvåges tættere end nogensinde før
  6. Rapportering om bæredygtighed indebærer mange udfordringer, herunder:
   • Sammenlignelighed af data
   • Balance mellem positive og negative informationer
   • Løbende forbedring af adfærd
   • Tilgængelig og præcis rapportering
  7. Bæredygtighedsrapporter kan udgøre et værdifuldt kommunikationsværktøj. De kan bidrage til at reducere omkostningerne, øge effektiviteten og opnå den nødvendige forretningseffekt og ansvarlighed.
  Læs mere om Climate Change and Sustainability Services.


Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os for yderligere information.

Connect with us

Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts. Eller download vores EY Insights app.

Sunbeam on River

Bliv opdateret på IFRS

På vores IFRS-side finder du seneste nyt om IFRS-projekter, publikationer, værktøjer og meget mere.

EY - Reporting magazine Issue 6 - October 2013

Reporting Magazine: Oktober 2013

IT-kriminalitet, gruppetænkning i bestyrelseslokalet og bedrageri er nogle af de risici, som erhvervslivet står over for i dag. Vi ser på, hvordan virksomhederne kan imødegå disse udfordringer.