Skip to main navigation

Skattereformen - Danmark i arbejde - EY - Denmark

Skattereform, maj 2012

Ændringer på personskatteområdet

  • Share

Regeringen har den 29. maj 2012 fremlagt sit forslag til en skattereformen "Danmark i arbejde". Vi giver et kort overblik over den skattemæssige betydning af de fremsatte forslag på personskatteområdet - og følger op med nærmere informationer, når der foreligger yderligere oplysninger.

Forhøjelse af topskattegrænsen
Regeringen foreslår en gradvis forhøjelse af topskattegrænsen med 58.000 kr. til 467.000 kr., når den er fuldt indfaset i 2022. Det svarer til, at årsindkomster op til 507.600 kr. (før AM-bidrag) vil være fritaget fra topskat (2013-niveau). Personer, der inden indkomstårets start har nået folkepensionsalderen, omfattes ikke af den forhøjede topskattegrænse. For denne persongruppe fastholdes den gældende topskattegrænse på 389.900 kr. i 2013 og 409.100 kr. fra og med 2014 (2013-niveau).

Forhøjelse af beskæftigelsesfradraget
Regeringen foreslår at forhøje beskæftigelsesfradraget gradvist fra de nuværende 5,6 pct. til 10,65 pct. i 2022, og det maksimale beskæftigelsesfradrag øges fra 17.900 kr. til 34.100 kr. i 2022. Det maksimale fradrag opnås i alle årene ved en arbejdsindkomst på ca. 320.000 kr. (2013-niveau). Ved en lønindkomst på 250.000 kr. medfører forslaget en skattelettelse på ca. 2.000 kr. i 2013 stigende til 3.240 kr. fra 2022. Er lønindkomsten på 320.000 kr. eller derover, udgør skattelettelsen ca. 2.500 kr. i 2013, og den stiger gradvist til 4.150 kr. årligt fra 2022.

Ekstra beskæftigelsesfradrag til enlige forsørgere
Regeringen foreslår, at der fra 2014 indføres et ekstra beskæftigelsesfradrag til enlige forsørgere ud over det almindelige beskæftigelsesfradrag. I 2014 udgør det ekstra fradrag 3,125 pct., dog maksimalt 10.000 kr. Fra 2015 forhøjes det til 6,25 pct. og det maksimale ekstra fradrag udgør 20.000 kr. For en enlig forsørger med en lønindkomst på 250.000 kr. betyder det ekstra fradrag en skattelettelse på ca. 2.000 kr. i 2014 og ca. 4.000 kr. fra 2015 (2013-niveau). Er indkomsten på 320.000 kr. eller derover bliver skattelettelsen på ca. 2.600 kr. og ca. 5.100 kr.

Nedsættelse af loft over rejsefradrag
Regeringen foreslår, at loftet for fradrag for rejseudgifter nedsættes fra de nugældende 50.000 kr. pr. indkomstår til 25.000 kr. fra og med indkomståret 2013. Samtidig strammes værnsreglen, der skal forhindre, at skattepligtig lønindkomst konverteres til skattefri godtgørelse, hvilket vil få virkning for alle aftaler, der indgås eller ændres efter lovens ikrafttræden. Mere end halvdelen af rejsefradraget skønnes at blive foretaget af udenlandsk arbejdskraft. For de berørte personer vil nedsættelsen medføre en skattestigning på op til ca. 6.400 kr. (2019-regler).

Beskatning af arbejdsudleje
Regeringen foreslår at skærpe beskatningen af arbejdsudleje svarende til OECD´s definitioner af arbejdsudleje. Hermed begrænses mulighederne for, at udenlandsk arbejdskraft, der arbejder i danske virksomheder, undgår dansk beskatning ved at arbejdet udføres på entreprisekontrakter. Herudover gøres det vanskeligere at undgå skattepligt her i landet ved at afbryde opholdet i Danmark ved besøg i hjemlandet.

Beskatning af fuldt skattepligtiges udenlandske lønindkomst
Regeringen foreslår at ophæve ligningslovens § 33 A. Det vil medføre, at personer, der er fuldt skattepligtige til Danmark, og som får hel eller delvis lempelse for lønindkomst erhvervet i udlandet, fremadrettet kun kan få kredit/lempelse for deres faktisk betalte skat i udlandet eller lempelse efter en indgået dobbeltbeskatningsaftale. Der vil blive taget hensyn til personer, der allerede opholder sig uden for riget ved særlige overgangsregler, og de nye regler skal for disse personer først være gældende fra indkomståret 2014.

Lavere skatteværdi af stor negativ nettokapitalindkomst
Regeringen foreslår, at skatteværdien af negativ nettokapitalindkomst over 50.000 kr. for enlige og 100.000 kr. for ægtepar reduceres med ca. 1 pct.-point årligt i 2017, 2018 og 2019 og ca. 2 pct.-point i 2020 i forhold til reglerne efter Forårspakke 2.0. Skatteværdien af store rentefradrag vil i en gennemsnitskommune blive reduceret til ca. 26,6 pct. i 2017, ca. 24,6 pct. i 2018, ca. 22,6 pct. i 2019 og fra og med 2020 til ca. 20,6 pct.

Øget beskatning af fri bil
Regeringen foreslår, at miljøtillægget, der tillægges beskatningsgrundlaget for fri bil, forhøjes med 50 pct. Desuden foreslår regeringen, at nedsættelsen af beregningsgrundlaget for beskatning af fri bil indtræder 36 måneder efter indregistreringsdatoen i stedet for de nugældende 3 kalenderår efter indregistreringen. Beregningsgrundlaget nedsættes fra 100 pct. til 75 pct. af den oprindelige nyvognspris (uændret). For en lønmodtager, der får en nyindregistreret firmabil med en anskaffelsespris på 300.000 kr. stillet til rådighed i juli måned, vil forslaget medføre, at skattebetalingen stiger med ca. 4.400 kr. i det tredje år efter anskaffelsen.

Forslaget om forhøjelse af miljøtillægget på 50 pct. vil for en benzindreven bil (13,9 km/liter), hvor der betales en ejerafgift på 3.160 kr. årligt, medføre en øget gennemsnitlig skattebetaling på ca. 750 kr. årligt.

Afskaffelse af fradrag mv. for indbetalinger til kapitalpensioner og indførelse af ny ordning uden fradrag mv.
Regeringen foreslår, med virkning fra indkomståret 2013 at afskaffe fradrags- og bortseelsesretten for indbetalinger til kapitalpension, herunder supplerende engangsydelser i pensionskasser.

Det foreslås samtidig at indføre en ny pensionsopsparingsordning, hvorpå der årligt kan indskydes op til 27.600 kr. uden fradragsret, men hvor udbetalingerne til gengæld er skatte- og afgiftsfri. Afkastet af indeståendet foreslås beskattet med 15,3 pct. efter pensionsafkastbeskatningsloven.

Herudover gøres det muligt at omlægge eksisterende kapitalpensionsordninger i 2013, således at disse ved udbetalingen er skattefri, mod betaling af afgift på 37,3 pct. i stedet for 40 pct. under gældende regler.

Aftrapning af børne- og ungeydelsen for familier med høje indkomster
Regeringen foreslår en indkomstaftrapning af børne- og ungeydelsen, så ydelsen aftrappes med 2 pct. af indkomsten (indkomstgrundlaget for topskatten), der overstiger indkomstgrænsen på 700.000 kr. Før fradrag af arbejdsmarkedsbidrag svarer grænsen til en indkomst på ca. 760.000 kr. Aftrapningen foretages ud fra personer eller ægtepars samlede modtagne børne- og ungeydelse, og aftrapningen beregnes tilsvarende på baggrund af indkomsten hos personer eller ægtepar, der modtager ydelsen. Børne- og ungeydelsen vil således blive aftrappet, hvis den ene eller begge ægtefæller hver især tjener mere end 700.000 kr. om året. Det er lagt til grund, at indkomstaftrapningen indføres med fuld virkning fra 2014.

 

Skattereformen

 

Kontakt os


Personskat

Email Henrik Louv     
Executive Director
Tlf. +45 5158 2788


Selskabsskat

Email Søren Thorvaldsen Keller     
Senior Manager
Tlf. +45 5158 2936


Moms og afgifter

Email Mette Juul   
Partner
Tlf. +45 5158 2647

Back to top