Tilintarkastuspalvelut | Assurance Services

  • Jaa

Yritys- ja ympäristövastuupalvelut

Kun taloudellinen tieto ei yksin riitä.

Läpinäkyvyysvaatimukset kasvavat, ja yhä useampi organisaatio raportoi toimintojensa kestävästä kehityksestä tai yritysvastuusta (Corporate Social Responsibility). Yritysvastuuraportit antavat sisäisille ja ulkoisille sidosryhmille tietoja siitä, miten tuloksellista organisaation toiminta on ympäristö-, talous- ja sosiaalisten asioiden näkökulmasta. Vastuullisuusraportointi on myös osa riskienhallintaa.

Perinteisesti huomiota on kiinnitetty vain ja ainoastaan taloudellisiin lukuihin. Tehokas raportointi on kuitenkin paljon muutakin kuin oikeiden tilinpäätöslukujen julkaisemista, sillä yrityksiä arvioidaan entistä enemmän myös muun kuin rahamääräisen informaation perustella. Lainsäädäntö ja markkinat luovat lisävaatimuksia raportoinnille. Vastuullisuusraportointi antaa numeerista ja laadullista tietoa yhtiön ympäristö-, sosiaalisesta ja eettisestä vastuusta. Se myös kuvastaa sitä osaa riskienhallinnasta, jota ei voi kattaa vakuutuksilla, esimerkiksi maineriskiä.

Yritysvastuun palvelumme auttavat yrityksesi hallitusta ymmärtämään tärkeimpien ei-rahamääräisten tekijöiden vaikutuksen liiketoiminnalliseen suorituskykyyn. Näiden kriittisten menestystekijöiden osalta varmennamme tiedon tuottamisen ketjut sekä tiedon riittävyyden ja tarkkuuden. Tilintarkastusyhteisönä ja taloushallinnon konsulttina ymmärrämme, kuinka toimintamme vaikuttaa paitsi yritykseesi myös sidosryhmiin ja muuhun liiketoimintaympäristöön.

EY:n suomalaiset vastuullisuusraportoinnin asiantuntijat ovat osa pohjoismaista tiimiä. Kokoamme toimeksiantokohtaisesti parhaan ja tarkoituksenmukaisimman kansainvälisen tai kotimaisen tiimin, jolla on vaadittava toimialaosaaminen.

Autamme organisaatioita tekemään parempia liiketoimintapäätöksiä tuomalla yritysvastuun käsitteet osaksi strategista riskienhallintaa, toimitusketjun hallintaa, markkinointia, taloutta ja sisäistä tarkastusta.
 

Tutustu tarkemmin yritys- ja ympäristövastuupalveluihimme:

Yritysvastuun johtaminen

Vastuullisuus on noussut tärkeäksi kilpailutekijäksi, joka ei vaikuta pelkästään organisaatioiden maineeseen, vaan myös suhteisiin niiden asiakkaiden, työntekijöiden ja sijoittajien kanssa. Kilpailuaseman säilyttäminen vaatii vastuullisuuden integroimista osaksi strategiaa.

Autamme tunnistamaan liiketoiminnallesi olennaiset yritysvastuukysymykset ja luomaan niille johtamiskäytännöt ja tavoitteet. Yritysvastuukysymykset kartoitetaan sidosryhmäanalyysin avulla ja ne priorisoidaan määrittämällä potentiaaliset taloudelliset vaikutukset näille kysymyksille altistumisesta. Nämä vaikutukset voivat olla yritysvastuualoitteiden tuomia säästöjä, vastuullisuusriskien toteutumisesta johtuvia kustannuksia tai uuden vastuullisen liiketoiminnan tuottamia tuloja.

Yritysvastuun ja taloudellisten tuloksien linkittäminen luo mahdollisuuden integroida yritysvastuukysymykset osaksi tulosjohtamista ja liiketoiminnan suunnittelua. Näin yritysvastuuseen liittyvät tavoitteet saadaan jalkautettua tekemisen tasolle läpi organisaation.

Yritysvastuuriskien hallinta

Vaikka useiden organisaatioiden johto ja hallitukset ovat tunnistaneet vastuullisuuden arvon, on heillä harvemmin relevanttia tietoa vastuullisuuteen liittyvistä liiketoimintariskeistä. Tämä liittyy erityisesti riskien tunnistamiseen ja niiden käsittelyyn määriteltäviin rooleihin ja vastuisiin.

Autamme organisaatiosi johtoa ymmärtämään kokonaisvaltaisesti vastuullisuuteen liittyviä strategisia ja operatiivisia sekä hallitsemaan niitä proaktiivisesti. Arvioimme riskien kontrolleja ja toteutamme tarvittaessa sisäistä tarkastusta. Lisäksi voimme tukea vastuullisuusriskien integroimista osaksi COSO ERM -riskienhallintamallia.
Yhteistyössä Fraud Investigation and Dispute Services (FIDS) asiantuntijoidemme kanssa voimme myös tutkia mahdollisia vastuullisuuskysymyksiin liittyviä rikkomusepäilyjä.

Yritysvastuutuloksien seuranta, mittaaminen ja raportointi

Vastuullisuuden vieminen käytäntöön edellyttää, että sille määritellyt tavoitteet löytävät tiensä strategiaesityksistä jokapäiväiseen tekemiseen.

Autamme määrittämään relevantteja KPI-mittareita olennaisille yritysvastuukysymyksille ja optimoimaan prosesseja tulosten seurantaan ja raportointistandardien toimeenpanoon. Tarjoamme myös riippumattoman varmennuspalvelun yritysvastuutiedolle ja sitä tukeville prosesseille. Tavoitteemme on auttaa asiakkaitamme parantamaan raportoinnin tarkkuutta ja luotettavuutta sekä integroimaan se osaksi normaalia liiketoiminnan suunnittelua. Tämä tukee johdon päätöksentekoa ja lisää uskottavuutta sijoittajille ja tärkeimmille sidosryhmillenne.

Yhteistyössä IT-asiantuntijoidemme kanssa voimme myös tukea yritysvastuutietoa keräävien järjestelmien hankinnassa ja mittareihin liittyvissä määrityksissä.

Ympäristö- ja yhteiskunnallisten vaikutusten arviointi

Vastuullinen liiketoiminta on lopulta kiinni siitä, miten organisaatiot luovat arvoa omistajilleen ja yhteiskunnalle maksimoimalla positiiviset ja minimoimalla negatiiviset vaikutukset yhteiskunnalle, ympäristölle ja taloudelle. Näitä vaikutuksia seurataan yhä yleisemmin sijoittajien keskuudessa.

Autamme tunnistamaan ja mittaamaan organisaatiosi luomia ulkoisvaikutuksia, jonka avulla on mahdollista kuvata kokonaisvaltaisemmin organisaation tuottamaa arvoa ja tulevaisuuden toimintaedellytyksiä.

Näin voidaan myös parantaa riskienhallintaa ja löytää uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Tuemme myös sijoittavia tahoja kokonaisvaltaisemman sijoitusstrategian ja arvonmääritysmallin kehittämisessä.

Erityisteemat

Teemme yhteistyötä kaikkien EY:n asiantuntijoiden kanssa mm. seuraavilla alueilla:

  • Strategiakonsultointi: Purpose-led transformation
  • Veropalvelut: Veroläpinäkyvyyden kehittäminen (”verojalanjälki”)
  • Lakipalvelut: Code of Conduct -ohjeiston laatiminen ja jalkauttaminen, ihmisoikeus-, työoikeus- ja ympäristöoikeuksien soveltaminen
  • Yritysjärjestelyt: Aineettomien omaisuuserien arvonmääritykset ja kestävän kehityksen mukaiset due diligence -palvelut.

Lisäksi globaalilla yritysvastuuverkostollamme, johon kuuluu 850 asiantuntijaa, on vahvaa osaamista teemoista kuten:

  • GHG-päästöjen laskentamallit
  • Tuotteiden elinkaarianalyysit
  • Sertifiointien riippumaton varmennus 
  • Health and safety -kysymykset

Ota yhteyttä

Mikko Järventausta, KHT, tilintarkastuspalveluiden johtaja, Audit Helsinki
Jani Alenius, yritys- ja ympäristövastuupalveluiden johtaja

Puh. 0207 280 190 (vaihde)

Mikko Järventausta
KHT, tilintarkastuspalveluiden johtaja, Audit Helsinki
p. 040 867 5656

Jani Alenius
Yritys- ja ympäristövastuupalveluiden johtaja
p. 050 598 2750
 

 EY- Tilinpäätöksen muistilista 2015 pdf

Tilinpäätöksen muistilista 2015

Tilinpäätöksen muistilistaan on kerätty tilinpäätöksen laadintaan liittyviä keskeisimpiä säädöksiä ja hyvän kirjanpitotavan mukaisia tulkintoja. Lataa käyttöösi asiantuntijoidemme 11/2015 päivittämä tietopaketti.


US GAAP and IFRS convergence

IFRS:n käyttöönotto etenee maailmalla

Me pidämme sinut ajan tasalla. Lue viimeisimmät tiedotteet uutisarkistostamme.

Käytä hyväksesi myös globaalien tietoresurssiemme kuten Global IFRS tarjoamat mahdollisuudet.

Tulevat seminaarit ja tapahtumat löydät tapahtumakalenteristamme.