• M&A leidt tot groei in de autobranche

  M&A is terug als een essentieel mechanisme om waarde te genereren voor de lange termijn in de automotive sector, aldus onze nieuwste Capital Confidence Barometer.

 • Automotive transacties en trends

  In dit rapport bespreken we fusies en overnames in de mondiale autosector in 2Q14, en kijken we vooruit naar de verwachte toekomstige ontwikkelingen.

 • Automotive Capital Confidence Barometer

  Stijgend vertrouwen in de groei van werkgelegenheid en economie, kredietbeschikbaarheid en bedrijfsresultaten wijzen op positieve vooruitzichten voor automotive. We verkennen deze trends in onze barometer.

 • De inzet van autonome voertuigen (AV’s)

  De urgentie om AV's te realiseren heeft meer vaart gekregen. Dit rapport biedt onze blik op de commerciële overwegingen en stedelijke mobiliteitsscenario's.

Automotive & Transportation

Geïntegreerde dienstverlening voor fabrikanten, leveranciers en verkopers van auto’s

De huidige automobielindustrie staat onder invloed van veel verschillende trends.

Overheden versterken de behoefte aan omzet als gevolg van toenemende concurrentie op arbeidskrachten en kapitaal. De belastingautoriteiten verfijnen hun handhavingsstrategie, focus en beleid in reactie op de veranderende dynamiek van de sector. En bedrijven proberen tegenstrijdige prioriteiten in evenwicht te brengen door de naleving van wet- en regelgeving te waarborgen en tegelijkertijd toegevoegde waarde te creëren.

Het Global Automotive network van EY ondersteunt u op al deze cruciale punten. Wij bieden 7.000 professionals die gespecialiseerd zijn in de auto-industrie en hun kennis delen met cliënten over de hele wereld in de vorm van consistente en hoogwaardige diensten.

Hieronder bespreken wij enkele cruciale en actuele kwesties in de auto-industrie:


 • Beter klantbereik door herstructurering en klantfocus

  Succesvol ondernemen in automotive - schema klantbereikNederland kent een fijnmazig netwerk van autodealers, waardoor het aantal verkopen per showroom in vergelijking met het buitenland op een zeer laag niveau ligt. Hierdoor is de concurrentie in de markt hevig. Een beter klantbereik is noodzakelijk.

  Uit onderzoek van EY onder ruim 120 autobedrijven blijkt dat ruim 60 procent van de ondervraagden hoopt op een snelle herstructurering van de branche, zodat op termijn een gezondere marktsituatie mogelijk is. Bijna de helft van de ondervraagden verwacht een afname van het aantal verkooppunten (van nieuwe personenauto’s) in de komende twaalf maanden. Fusies en overnames in automotive retail zijn een complexe aangelegenheid met veel financiële en juridische haken en ogen. Onzorgvuldig handelen kan grote nadelige (financiële) gevolgen hebben. Een gedegen voorbereiding en deskundige begeleiding zijn minimumvereisten voor een geslaagde transactie.

  Klantbereik

  Klantfocus
  Herstructurering in de branche zijn voor individuele spelers een uitstekende aanleiding voor een versterking van de focus op de klant. Tijdens de crisis is er royaal bezuinigd op merkondersteuning en marketing. Bedrijven komen daar nu van terug en versterken de focus op de klant in combinatie met het verbeteren van klantprocessen.

  EY kan u helpen bij het creëren van een klantgerichte organisatie teneinde de winstgevendheid van uw onderneming te vergroten. U kunt hierbij denken aan:

  • Customer & Market Strategy – Verbeteren van klantsegmentatie, klantstrategie, klantloyaliteit en -beleving
  • Sales, Service & Channel Management – Verbeteren van effectiviteit en efficiency van sales, customer service en distributieprocessen
  • Customer Intelligence & Economics – Verbeteren van prestaties en resultaten van customer intelligence processen

  Klik hier voor meer informatie over Customer Relationship Management.

  Wilt u eens klankborden een beter klantbereik voor uw onderneming? Neem dan contact op met ons.

   


 • Operationele flexibiliteit als recept voor groei

  Succesvol ondernemen in automotive - schema operationeleflexibiliteit

  Bij economische krimp ondervindt de autosector direct de gevolgen. Bij economisch herstel staat de autosector eveneens vooraan. Nu de economie zich langzaam herstelt liggen er voor ondernemers in de autosector veel kansen.

  Moet ik investeren in nieuwe merken? Moet ik een aparte after sales vestiging openen? Liggen er kansen voor mobiliteitsproducten? Kan ik samenwerken met een leasemaatschappij? Om snel te kunnen schakelen moeten autobedrijven een helder beeld hebben van kansen en bedreigingen. Is duidelijk op welke wijze u zich van de concurrentie onderscheidt en heeft u de middelen zodanig georganiseerd dat u snel kunt reageren op veranderingen?

  Opties en risico’sOperationele flexibiliteit
  Een van de opvallendste bevindingen uit wereldwijd onderzoek van EY is dat na de crisis flexibiliteit wordt gezien als recept voor groei. Ondernemingen moeten in staat zijn snel kansen te identificeren en te grijpen. Om deze wendbaarheid te kunnen creëren dienen autobedrijven strategische opties vast te stellen en strategische risico’s te beheersen.

  EY kan u helpen bij het vergroten van uw flexibiliteit teneinde het succes van uw onderneming op lange termijn te vergroten. U kunt hierbij denken aan:

  • Scenarioplanning – Het bouwen van scenario’s om de gevolgen van externe veranderingen te voorzien.
  • Business planning – Het opstellen van een helder ondernemingsplan voor de komende vijf jaar.
  • Strategisch risicomanagement – Identificeren en beheersen van risico’s die het realiseren van doelstellingen in de weg staan.
  • Benchmarking – Identificeren van verbeterpotentieel door een vergelijking met andere bedrijven.

  Wilt u eens klankborden over de wendbaarheid van uw onderneming? Neem dan contact op met ons.

   


 • Kostenconcurrentie via kostenreductie en opbrengstoptimalisatie

  Succesvol ondernemen in automotive - schema kostenconcurrentie

  Binnen de sector automotive is van oudsher sprake van een sterke focus op operationele processen. Gezien vanuit de supply chain is het niet alleen van belang om fabricageprocessen te stroomlijnen, ook het optimaliseren van de daaropvolgende schakels in de productieketen, bij importeurs, dealers en onderhoudsbedrijven, is belangrijk.

  EY is in staat gebleken om automotive ondernemingen te helpen met reductie van kosten en maximalisatie van opbrengsten. Kern van onze aanpak vormt het stroomlijnen van operationele en ondersteunende processen. Onze uitgebreide financiële kennis in combinatie met gedetailleerde knowhow van de supply chain leiden tot significante en permanente efficiencyverbeteringen. Deze kunnen vervolgens worden omgezet in een hogere opbrengst (meer omzet bij gelijkblijvende kosten) of tot een reductie van kosten.

  KostenconcurrentieIn grote lijnen kenmerkt de aanpak van
  EY zich door een stevige analyse van de huidige situatie, waarbij zowel financiële als sectorspecifieke benchmarks en kengetallen worden beoordeeld. Door het besparingspotentieel te kwantificeren, ontstaat een volledig beeld van de te behalen besparingen. In dit proces wordt de gehele onderneming onder de loep wordt genomen; van aftersales- en werkplaatsprocessen tot voorraadreductie en indirecte FTE-analyse.

  Wilt u eens klankborden over kostenbesparingsmaatregelen voor uw onderneming? Neem dan contact op met ons.

   


 • Duurzaamheid voedt vertrouwen van stakeholders

  Succesvol ondernemen in automotive - schema stakeholders

  Het thema duurzaamheid is niet meer weg te denken binnen automotive. Auto’s worden in steeds snellere mate vergroend en terugdringing van brandstofverbruik en vermindering van schadelijke uitstoot zijn belangrijker dan ooit. Maar niet alleen het product moet aan duurzaamheidvereisten voldoen, ook het proces.

  De autobranche is bezig aan een omslag. Consumenten zijn steeds meer geïnteresseerd in modellen met een lagere bijtelling of gunstig energielabel en leasemaatschappijen en overheden hechten een steeds grotere waarde aan duurzaam inkopen.
  Autobedrijven zien de toenemende interesse van consumenten in duurzaamheid de grootste kans die voortkomt uit de crisis. Dit blijkt uit onderzoek van EY onder ruim 120 autobedrijven. Maar liefst 70 procent van de ondervraagden ziet het ontstaan van een markt voor milieuvriendelijke auto’s als een belangrijke tot zeer belangrijke kans voor hun onderneming.

  Vertrouwen van stakeholders

  Duurzaamheid gaat echter verder dan alleen het product en de kopersmarkt. Autobedrijven zullen tal van stakeholders in de samenleving steeds vaker moeten laten zien dat ze bijdragen aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. De vraag is dan: hoe groen zijn de showroom en de werkplaats? Ons onderzoek laat zien dat toonaangevende bedrijven erin slagen in elk onderdeel van de keten duurzaamheid te integreren; van productontwikkeling tot inkoop, logistiek, productie, verkoop en aftersales. Met die kennis is EY uitstekend in staat om automotive bedrijven te helpen een duurzame bedrijfsvoering te realiseren.

  Wilt u eens klankborden over duurzaamheid binnen uw onderneming? Neem dan contact op met ons.


 • Geavanceerde mobiliteit

  De toenemende belangstelling voor alternatieve aandrijvingstechnologieën, en dan met name de toenemende elektrificatie van voertuigen, raakt de gehele waardeketen van de auto-industrie en leidt tot het ontstaan van nieuwe mobiliteitstrends waarbij ook nieuwe stakeholders van buiten de sector zijn betrokken.

  Bestaande autofabrikanten breiden hun assortiment uit met alternatief aangedreven voertuigen, zoals oplaadbare hybride en volledig elektrische voertuigen. Nieuwkomers verkrijgen toegang tot de sector door in te spelen op de transformatie van mobiliteitsfactoren.

  Onze Advanced Mobility Group staat klaar om autofabrikanten bij deze transformatie te begeleiden, bijvoorbeeld via ondersteuning bij investeringsbeslissingen, bij het aanpassen van bedrijfsprocessen en -strategieën en bij het aangaan van samenwerkingsverbanden.

  Ons doel is inzicht te bieden in de nieuwe kansen die zich voordoen. Onder onze cliënten bevinden zich niet alleen traditionele autofabrikanten, maar ook andere partners, waaronder:

  • Steden die werken aan een strategie voor een duurzame EV-infrastructuur
  • Beleidsvormers die werken aan stimuleringsmechanismen ter ondersteuning van de EV-sector
  • Nutsbedrijven die streven naar nieuwe omzetstromen en grotere betrokkenheid bij de klant
  • Ondernemingen die hun EV-bezittingen willen laten waarderen
  • Vlootmanagers die nieuwe aandrijfstructuren evalueren
  • Financieel managers die de fiscale en financiële gevolgen beoordelen van EV-leasing
  • Fabrikanten die gebruik willen maken van overheidssubsidies voor R&D-projecten en andere initiatieven
  • Ondernemers die trachten een succesvol bedrijfsmodel te ontwerpen
  • Voertuigfabrikanten die hun downstreamstrategie willen verfijnen

  Gerelateerde content:Connect with us

Blijf verbonden met ons via social media, e-mail alerts of webcasts. Of download onze EY Insights app voor mobiele apparaten.

EY - Video: Indian automotive industry

Video: Indiase autosector

Mike Hanley, Global Automotive Leader, en Rakesh Batra, India Automotive Leader, vatten de EY roundtable in India samen.

Bekijk onze andere AutoBeat video’s

 

C-suite agenda 2013-2014

C-level agenda 2013-2014

De leiders van ons Global Automotive Center bespreken highlights van het rapport The automotive C-suite's agenda for 2013-2014.

Meer in onze AutoBeat video library.

 

Japans automotive industry recovery
Video: Herstel van de Japanse autosector
Koki Ito, onze Japan Automotive Leader, bespreekt de vooruitzichten voor herstel van de autosector in Japan na de verwoestende aardbeving van 2011.

Meer in onze AutoBeat video library