Skip to main navigation

Elektrische mobiliteit in 2020 - EY - Nederland

Elektrische mobiliteit in 2020

Volop kansen voor Nederland

  • Share

Een actieve dialoog en intensieve samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven zijn cruciaal om Nederland als gidsland op het gebied van elektrische mobiliteit te kunnen positioneren.

EY en Urgenda presenteren een visie op elektrisch personen- en goederenvervoer in de stedelijke omgeving. Om deze visie werkelijkheid te laten worden, dienen we voorwaarden te creëren voor de ontwikkeling van elektrisch vervoer. Hiermee krijgt Nederland de kans om in 2020 gidsland te zijn op het gebied van elektrische mobiliteit.

Mobiliteit is cruciaal voor de economie en verschaft ons vrijheid. Maar mobiliteit brengt uitdagingen met zich mee op het gebied van volksgezondheid en klimaatverandering. De elektrische auto biedt oplossingen. Intussen is de vraag niet meer óf we elektrisch gaan rijden maar hoe snel. Het komende decennium kan een doorbraak plaatsvinden. Qua techniek, maar vooral ook door een sterk veranderende houding ten opzichte van mobiliteit.

Kernvragen
In het visiedocument ‘Elektrische mobiliteit in 2020’ gaan wij in op de volgende vragen:

  • Wat is het belang van elektrische mobiliteit voor Nederland?
  • Hoe ziet elektrisch personen- en goederenvervoer in de stedelijke omgeving in 2020 eruit?
  • Welke uitdagingen dienen we te overwinnen om elektrische mobiliteit op grote schaal aantrekkelijk te maken?
  • Hoe kan Nederland de potentie benutten die de transitie naar elektrisch rijden biedt?
  • Welke stappen dienen we nu te zetten om de kansen op het gebied van elektrische mobiliteit de komende jaren maximaal te benutten?

Duurzaamheid
De Nederlandse luchtkwaliteit, met name in en rond grote steden, is een groeiende zorg voor bestuurders, bewoners en het bedrijfsleven. Daarnaast zal de CO2-uitstoot in ons land fors moeten worden gereduceerd om voor 2050 aan de EU-doelstellingen te voldoen. Bij het wegvervoer is een CO2-afname van maar liefst 95 procent noodzakelijk. Omdat het schoner en zuiniger maken van verbrandingsmotoren alleen niet voldoende is, moeten we krachtig inzetten op duurzame alternatieven.

Deze ontwikkelingen bieden uitzicht op de brede inzet van elektrische voertuigen en het ontstaan van een duurzaam mobiliteitssysteem voor stedelijke regio’s. De huidige status van de transitie naar elektrische mobiliteit maakt dit hét moment om te handelen. Dit verbetert de leefkwaliteit en vergemakkelijkt bedrijvigheid.
Omdat er wereldwijd sprake is van snelle verstedelijking en omdat megasteden in toenemende mate vervuilen en dichtslibben door autoverkeer, kan slimme mobiliteit een belangrijke impuls krijgen en zelfs een exportproduct worden van Nederland.

Actieagenda
Belangrijk is dat de voorwaarden worden gecreëerd die Nederland de meest geschikte pilot-locatie maken voor de introductie van elektrische voertuigen in de stedelijke omgeving. Hiervoor moeten alle betrokken partijen binnen Nederland samenwerken. Dit document wil daaraan bijdragen met een voorzet voor een nationale actieagenda.

Energiebedrijven, infra-bedrijven, ICTdienstverleners, voertuigfabrikanten, importeurs, vervoersmaatschappijen, locale overheden en de nationale overheid; de mate waarin ze hun rollen op elkaar en de eindgebruiker weten af te stemmen bepaalt het succes. Zij moeten gezamenlijk de barrières wegnemen die de grootschalige introductie van elektrisch vervoer in de weg staan.

Via deze ‘doorkijk’ in de toekomst presenteren wij de mogelijkheden en kansen voor elektrisch personen- en goederenvervoer in de stedelijke omgeving. Deze visie biedt grote kansen voor Nederland, maar kan alleen worden gerealiseerd als de stakeholders optimaal samenwerken.

Inside


 

Contact

Related content

 

Back to top