Vermogensbeheer: de weg naar concurrentievoordeel

De asset management-sector wordt momenteel gekenmerkt door toenemende concurrentie, verhoogde regeldruk en een toenemende roep onder cliënten om informatie en transparantie – en dat alles tegen de achtergrond van een sterk wisselende markt.

Bedrijven moeten hun aandacht over tal van prioriteiten verdelen. Naast productinnovatie, een veranderende beloningstructuur en consolidatie in de sector vraagt ook een effectief compliancebeleid inmiddels meer tijd dan ooit. Al met al veel ontwikkelingen die de aandacht van de Nederlandse vermogensbeheerders vragen.

Asset management in Nederland
Nederland blijft zich positioneren als fiscaal gunstige vestigingsplaats. Voor een deel overwegen beheerders Nederland als vestigingsland voor hun activiteiten op grond van het gunstige fiscale klimaat.

Lees hieronder meer over onze diensten op het gebied van vermogensbeheer alle mede gericht op belangrijke en actuele vraagstukken:

 


 • Consolidatie, maar ook polarisatie

  Gezien de prijsdruk en de behoefte aan investeringen lijkt het waarschijnlijk dat de grootste vermogensbeheerders van hun schaalvoordelen kunnen blijven profiteren. Door de toenemende compliancekosten en aanhoudende desinvesteringen in de banksector ziet het er bovendien naar uit dat de consolidatie zal doorgaan, mogelijk zelfs in een hoger tempo.

  Een aantal beheerders diversifiëert het aanbod door nieuwe producten te ontwikkelen of hun bestaande assortiment te verbreden. Andere bieden hun bestaande producten aan bij nieuwe cliënten of proberen voet aan de grond te krijgen in andere regio’s, zoals in opkomende economieën. Weer andere beheerders beraden zich over hun levensvatbaarheid op langere termijn en de bijbehorende strategie: overnemen, joint ventures aangaan of het bedrijf verkopen?

  Voor vermogensbeheerders is de keuze voor overname van andere bedrijven, consolidatie van hun productaanbod of lancering van nieuwe producten in 2013 afhankelijk van factoren als waardering, onzekerheid in de (fiscale) regelgeving en de prestaties van de financiële markten.

  Met onze aanpak - gestoeld op sectorspecifieke ervaring en gericht op meetbare en duurzame resultaten - helpen wij u om met succes met de ontwikkelingen mee te bewegen.

 • Transparant communiceren met de belegger

  In deze nadagen van de crisis draait alles om transparantie, en dat geldt des te meer voor de sector asset management. Daar komt bij dat de focus van beleggers op risico’s scherper is dan ooit tevoren.

  Vermogensbeheerders zullen dan ook moeten inspelen op de luidere roep om transparantie onder institutionele beleggers. Dat kunnen zij met name doen door hun cliënten te informeren en proactief verslag uit te brengen over de beste manier om zowel beleggingsrisico’s als operationele risico’s te beheersen.

  Het aantal verzoeken om verklaringen van derden is in deze sector sterk toegenomen; dergelijke verklaringen gelden inmiddels als een effectief en efficiënt hulpmiddel bij de communicatie over de interne controle van een bedrijf, met het oog op de toenemende eisen van beleggers.

  Wij helpen u zich hierop voor te bereiden.

 • Governance en wijzigingen in de regelgeving

  De regelgeving wordt momenteel drastisch gewijzigd, met aanzienlijke gevolgen voor de asset management-sector. Het betreft onder meer FATCA, AIFMD en extra vereisten voor de registratie van beleggingsadviseurs bij de SEC. Een en ander kan leiden tot een grotere financieringsbehoefte, een lagere maximale leverage, beperkingen in de beloningssfeer en/of nieuwe regels voor informatievoorziening en verslaggeving.

  Daarnaast kunnen ook structurele veranderingen in het wereldwijde banksysteem, Solvency II en de regulering van derivaten verstrekkende (en onvoorspelbare) gevolgen hebben voor de sector.

  Verder groeit in Europa de aandacht voor schaduwbankieren en effectieve regelgeving terwijl in de Verenigde Staten de SEC, in het licht van de financiële crisis, zich buigt over verdere hervormingen van de geldmarktfondsen.

  Vermogensbeheerders reageren op dit alles door hun bestaande compliancefuncties en middelen (mensen en technologie) te evalueren en, waar het gaat om naleving, formele beleidsvoorschriften en procedures op te stellen. Bovendien evolueren ook de bedrijfsmodellen, gezien de toenemende interesse onder alternatieve beheerders in gereglementeerde producten (zoals UCITS of onderlinge fondsen) en de toenemende interesse onder gereglementeerde beheerders in strategieën die leiden tot een absoluut rendement.

  Wij helpen u zich hierop voor te bereiden.

 • Uitbreiding over de grens

  Binnen de asset management-sector zien we een sterke toename van de interesse in internationale uitbreiding. Vermogensbeheerders uit alle hoeken van de wereld spannen zich in om ook buiten de eigen landsgrenzen voet aan de grond te krijgen. Dit betreft een beweging zowel van oost naar west als van west naar oost, die gedurende 2012 naar verwachting verder zal intensiveren.

  Veel vermogensbeheerders hebben bedenkingen bij de snelle verschuiving van kapitaal naar opkomende economieën en vrezen dat dit leidt tot een zeepbel in de activahandel op die markten.

  In de nasleep van de mondiale financiële crisis is het niet zomaar weer ‘business as usual’; er zijn in het internationale beleggingsverkeer immers nieuwe patronen ontstaan. Vermogensbeheerders zullen hun strategie daarop moeten aanpassen en de markt een scherp concurrerend voorstel moeten bieden.

  Bent u op dit alles voorbereid?

   Connect with us

Blijf verbonden met ons via social media, e-mail alerts of webcasts. Of download onze EY Insights app voor mobiele apparaten.