• Share

Compliance in een toenemend riskomniversum

De activiteiten van de diverse wet- en regelgevende instanties leiden ertoe dat organisaties noodgedwongen veel meer tijd en energie in risicomanagement (inclusief compliance) steken.

Effect op risicomanagementstructuren
Hoewel elke onderneming daar in principe baat bij heeft, leidt dit in de praktijk ook tot veel overlap en mogelijk onoverzichtelijke risicomanagementstructuren. Tegelijk is als gevolg van de financiële crisis het riskomniversum toegenomen. Naast de traditionele marktrisico’s eisen tegenwoordig ook liquiditeitsrisico’s, tegenpartijrisico, collateral risico, operationeel risico, custody-risico, leverage-risico en reputatierisico aandacht op.

Toenemende rol risicomanagers
Zolang de uitbreiding van het risicoterrein doorzet, zullen managers op het gebied van risicobeheersing binnen de financiële dienstverlening een steeds belangrijker en zichtbaarder rol gaan spelen. Inzicht is vereist in hoe de organisatorische, procedurele en technologische componenten geïntegreerd kunnen worden ingezet om uw risicomanagement te verbeteren.

Uw risicobeheer aanpakken met EY
EY biedt u ondersteuning in de vorm van een risk convergence-aanpak teneinde de overlap in risk control frameworks te inventariseren, te stroomlijnen en desgewenst te reduceren. Efficiëntere processen en kostenbesparing zijn daarvan het resultaat. Mogelijk is ook een strategische risico-inventarisatie voor uw organisatie een zinvolle exercitie. Op die manier wordt duidelijk of alle wezenlijke risico’s zijn geïdentificeerd en wat hun verwachte impact is voor verwachte situaties en in stresstestscenario’s.