Government & Public Sector

Overheid in transformatie

De wereld waarin beleidsmakers opereren verandert snel. Overheden zullen zich in de 21e eeuw moeten aanpassen aan allerlei systeemgerelateerde trends op lange termijn zoals demografische verschuivingen, verstedelijking en klimaatverandering. En gezien de krappe overheidsfinanciën, haperende groei en hoge werkloosheid blijven de gevolgen van de financiële crisis over landsgrenzen heen voelbaar.

Onze sector Government & Public begeleidt overheden wereldwijd bij deze fundamentele veranderingen. Grote of kleine landen, ontwikkelde of opkomende economieën, wij weten welke kwesties er spelen en dragen oplossingen aan die een blijvend effect hebben.

Thema's en subsectoren:


 • Rijksoverheid

  Een transparant advies
  De maatschappij verlangt van publieke organisaties steeds meer openheid en transparantie. Dit is zeker ook van toepassing op de rijksoverheid. Burgers eisen niet alleen verantwoording over beleidsdoelstellingen maar ook over de doelmatigheid van overheidsuitgaven.

  Als manager bij de rijksoverheid heeft u behoefte aan informatie die u in staat stelt te beoordelen of het uitgestippelde beleid ook werkt en of de beoogde beleidseffecten bereikt worden. U wilt weten hoe u processen beter kunt sturen en beheersen. U bent op zoek naar de juiste balans tussen preventieve en repressieve maatregelen.

  Onze specialisten beschikken over de kennis en ervaring om u te ondersteunen bij uw managementvraagstukken. Wij  denken mee, verdiepen ons  in de onderwerpen die u bezighouden en zoeken naar praktische oplossingen.

  Ondersteuning vanuit meerdere disciplines
  Het is niet altijd eenvoudig om binnen een overheidsorganisatie de 'zaak' draaiende te houden. Financiën, ICT-vraagstukken, innovatie van bedrijfsprocessen, reorganisaties, personeelsvraagstukken en een flexibele projectaanpak vragen om aandacht, tijd en capaciteit. En om gerichte investeringen in structurele oplossingen.

  Deze complexe vraagstukken vragen om een multidisciplinaire aanpak. De sectorgroep Rijksoverheid is georganiseerd rond de oplossing van dergelijke vraagstukken. Onze specialisten leveren, vanuit verschillende disciplines, een eigen bijdrage aan de projecten die wij voor onze cliënten uitvoeren.

 • Lokale overheid

  Met een transparante, publieke verantwoording en adequate controle op het beleid, laat de lokale overheid zien waar zij voor staat. Het vertrouwen van burgers en bedrijven moet worden afgedwongen. Dát is de uitdaging voor elk lokaal bestuur.

  De ruim 450 specialisten van EY gaan die uitdaging graag met u aan. We hebben de krachten, kennis en ervaring gebundeld in de sectorgroep Lokale Overheid. Accountants, edp-auditors, fiscalisten, adviseurs en juristen leveren al 25 jaar een wezenlijke bijdrage aan een transparante en betrouwbare lokale overheid.

  Wij hebben bovendien kennis en ervaring met het bedrijfsleven en met de specifieke kenmerken van uw regio. Zo kunnen wij alert inspelen op actuele ontwikkelingen die voor u van belang zijn.

  Onze marktgroepen
  EY komt 'over de vloer' bij veel lokale overheden. De diensten van onze onze marktgroepen zijn nauwkeurig afgestemd op de wensen van onze klanten.

  De oplossing voor uw probleem hebben wij al gevonden
  Zit u met de handen in het haar over de financiën en risicomanagement binnen uw gemeente? Kent u de gevolgen van de Participatiewet? Vraagt u zich af hoe de regionale samenwerking tot stand moet komen? Of heeft u moeite met fiscaal-juridische vraagstukken?

  Onze expertise strekt zich uit over een breed aantal (beleids)terreinen. Het accent ligt in onze aanpak op vernieuwing, kennisoverdracht en het bieden van praktische oplossingen. Wij staan u terzijde bij alle uitdagingen waar de lokale overheid mee te maken krijgt, zoals:

  • Begroting en Verantwoording Gemeenten (BBV)
  • Doorlichting van begrotingen en financiële positie
  • Stresstesting
  • Scenarioanalyse en doorrekenen van financiële consequenties
  • Projectcontrol
  • Invoering van de Participatiewet 
  • Benutten van de samenhang tussen de drie transities: WWNV, Wmo en Jeugdzorg
  • Onderzoeken door de gemeenteraad
  • Jaarrekeningcontrole
  • Fiscaal advies en subsidies
  • Automatiseringsvraagstukken

  Gerelateerde content

   

 • Onderwijs

  Publieke verantwoording, governance en risicomanagement zijn speerpunten voor onderwijsbeleid. De onderwijssector is sterk in beweging. Deze instellingen worden steeds meer gezien als maatschappelijke ondernemingen die transparant moeten zijn in hun inzet van publieke middelen en kwaliteit van het primaire proces.

  Wilt u tijdig inspelen op toekomstige kansen en bedreigingen als gevolg van deze ontwikkelingen dan is deskundige ondersteuning onmisbaar. De specialisten van de sectorgroep Onderwijs helpen u hier graag bij.

  De laatste ontwikkelingen binnen de sector houden wij bij door onze brede cliëntenportefeuille, onze intensieve contacten met koepelorganisaties en het ministerie van OCW. Wanneer relevant, combineren wij onze expertise met diensten en producten op het gebied van audit en actuariaat, managementadvies, fiscaliteit en juridische zaken. 

  Contact - John Drost

   

 • Werkgelegenheid en ondernemerschap

  Werkloosheid, met name onder jongeren, is een hardnekkig probleem voor zowel volwassen als opkomende economieën. De afgelopen jaren is het aantal mensen zonder werk toegenomen tot naar schatting meer dan 200 miljoen.

  Daarom wenden overheden zich tot ondernemers en de particuliere sector, in de wetenschap dat die een belangrijke motor zijn voor het creëren van werkgelegenheid en economische groei. Wij denken dat overheden, ondernemers en bedrijven moeten samenwerken om het ontstaan van een verloren generatie te voorkomen.

  Daartoe hebben wij een kader ontworpen waarmee overheden de ontwikkeling van de particuliere sector kunnen bevorderen. Dit kader helpt nationale en regionale overheden, donororganisaties, organisaties voor internationale economische ontwikkeling en non-profitorganisaties inclusieve groei te stimuleren door het creëren van banen. Het is bedoeld om ondernemerschap te bevorderen in zowel grote als kleine organisaties en zowel binnenlandse als internationale investeringen aan te trekken.

  Contact - Daniël Engwerda

  Gerelateerde content

   

 • Public financial management - Beheer van overheidsfinanciën

  Bij EY beschikken wij over een wereldwijd netwerk van ervaren, multidisciplinaire professionals die samenwerken met overheden en overheidsinstanties over de hele wereld bij de aanpak van complexe vraagstukken en het realiseren van best practices in het beheer van overheidsfinanciën (Public Financial Management, PFM).

  Onze 500 wereldwijd actieve PFM-professionals ondersteunen overheidsinspanningen om duidelijke, consistente en transparante beleidsmaatregelen, controlemaatregelen en procedures toe te passen.

  Lees meer over het dienstenaanbod van PFM.

  Contact - Ton van Holten

  Gerelateerde content

  Kijk op www.publicfinanceinternational.org voor het laatste nieuws en inzichten op het gebied van PFM

   

 • Infrastructuur

  Investeringen in en ontwikkeling van infrastructuur zijn een topprioriteit voor overheden wereldwijd en van essentieel belang voor armoedebestrijding, sociale vooruitgang en inclusieve economische groei.

  Terwijl opkomende markten vanwege de snelle verstedelijking genoodzaakt zijn cruciale nieuwe infrastructuur te ontwikkelen, moeten volwassen economieën hun bestaande infrastructuur uitbreiden vanwege verouderde middelen en structureel achterblijvende investeringen.

  Gezien de groei van de wereldbevolking – naar verwachting 8 miljard mensen in 2025 – zijn investeringen in infrastructuur hard nodig om voldoende water, wegen, huisvesting en elektriciteit te garanderen. Overheden moeten onder meer de volgende problemen het hoofd bieden:

  • Verouderde infrastructuur
  • Het verwachte dichtslibben van nationale vervoerssystemen in de toekomst
  • Sterk stijgende energie- en waterkosten

  Daarnaast ondervinden overheden moeilijkheden bij het voldoen aan hun infrastructurele verplichtingen. Infrastructuurprojecten stellen zowel qua omvang, reikwijdte en complexiteit als qua financieringsconstructie doorgaans hoge eisen. Ook worden ze meer en meer aan publieke controle onderworpen en is betrokkenheid van stakeholders een steeds belangrijker aandachtspunt.

  Wij bieden ondersteuning van begin tot eind, in alle fasen van de analyse: van projectevaluatie en aanbesteding tot financiële afwikkeling, bouw en exploitatie. Wij staan onze klanten bij als het gaat om het ontwerpen en vergelijken van financiële plannen en resultaatgerichte benaderingen voor projecten waarbij sprake is van publieke financiering op nationaal of regionaal niveau of particuliere financiering, projectinkomsten en/of subsidies, en wij ondersteunen onze klanten bij de uitvoering van deze plannen.

  Ons bekroonde, wereldwijd opererende team van Infrastructure Advisory bestaat uit ruim 700 toegewijde professionals en heeft een solide staat van dienst in het verstrekken van advies tijdens de gehele levenscyclus van infrastructuur.

  Contact - Errol Scholten

  Related content

   

 • Defensie

  Doordat veel landen kampen met een hoge overheidsschuld, is het terugdringen van het begrotingstekort prioriteit nummer één voor beleidsmakers over de hele wereld. Overheden voelen de druk om te bezuinigen in alle geledingen. Defensie vormt daarop geen uitzondering.

  Ook krijgsmachten zullen waarschijnlijk (verder) moeten korten op hun begroting, ook al blijven veel landen een sterk beroep doen op hun capaciteiten. Toch zijn hier twee trends zichtbaar. De praktijk van groeiende uitgaven op defensiegebied die decennialang de trend was in de westerse wereld, is verleden tijd in de ontwikkelde landen. In ontwikkelingslanden daarentegen nemen de defensie-uitgaven juist fors toe. Gezien de lagere schuldenlast van hun overheden, ondervinden de meeste ontwikkelingslanden geen problemen om de uitbreiding van hun defensiecapaciteit te financieren.

  EY helpt overheden wereldwijd hun effectiviteit te verhogen door middel van een betere organisatiestructuur, beter inkoopbeheer en een betere toewijzing van middelen.

  Contact - Hans Heijmeskamp

 • Internationale ontwikkeling

  Ontwikkelingslanden lopen steeds weer tegen systeemgerelateerde problemen aan. Extreme armoede en honger, kindersterfte, (gebrek aan) energiezekerheid en (on)gelijkheid tussen man en vrouw zijn slechts enkele belangrijke aandachtspunten.

  Het is niet eenvoudig zulke uiteenlopende vraagstukken aan te pakken. Ontwikkelingshulp blijft een integraal onderdeel van de wereldwijde strijd tegen armoede. Maar het is doorgaans nog niet zo eenvoudig die hulp effectief in te zetten.

  Uitdagingen die om een oplossing vragen zijn er in overvloed, of het er nu om gaat inzicht te verkrijgen in de financieringsbehoeften van de ontvangende landen of ervoor te zorgen dat de programma's transparant en efficiënt verlopen en tot duurzame veranderingen leiden.

  Contact - Diederik Rietveldt

  Gerelateerde content

   

 • Belasting & Douane

  Het zakelijke en fiscale landschap verandert ingrijpend, en het tempo waarin en de complexiteit waarmee dat gebeurt nemen bovendien steeds toe. EY helpt klanten over de hele wereld hun weg te vinden in dit veranderende landschap.

  Overheden versterken de behoefte aan omzet als gevolg van toenemende concurrentie op arbeidskrachten en kapitaal. De belastingautoriteiten verfijnen hun handhavingsstrategie, focus en beleid in reactie op de veranderende dynamiek van het bedrijfsleven. Ons wereldwijde GPS (Government & Public Sector) Tax-team biedt fiscaal advies (inclusief compliance services) en advies over de ontwikkeling van fiscaal beleid. Daarnaast ondersteunen wij belasting- en douanediensten bij de versterking en modernisering van hun organisatie.

  Contact - Arjo van Eijsden

  Related content

   

 • Vennootschapsbelastingsplicht overheidsondernemingen

  Soms treden overheden voor de fiscus op als ondernemer. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het verhuren van onroerend goed aan private partijen. Sinds enige tijd geldt hiervoor de nieuwe Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen. Deze wet houdt in dat overheidsorganisaties belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting voor zover zij als ondernemer optreden.

  Het tarief voor de vennootschapsbelasting bedraagt 25%. EY adviseert diverse overheden bij de voorbereiding op deze belastingplicht. De werkzaamheden beginnen met een inventarisatie, waarbij alle mogelijk belaste activiteiten in kaart worden gebracht. Daarna bepalen we in of, en zo ja in hoeverre, er sprake is van Vpb-plicht. De volgende stap is het uitwerken van verschillende scenario’s, met als doel een fiscale optimalisatie.

  Tot slot is de inrichting van de administratie een belangrijk aandachtspunt. Wij helpen bij het inrichten van de administratie om met zo min mogelijke extra werkzaamheden jaarlijks de aangifte vennootschapsbelasting te kunnen opleveren. Wij zijn dé gesprekpartner voor het ministerie van Financiën en koepelorganisaties. En wij kennen de regels en de mogelijkheden, maar zijn ons ook bewust van de bijzondere omstandigheden in de publieke sector.

  Contact: Arjo van Eijsden and Mark van der Geld

   

  Gerelateerde content