Government & Public Sector

Meer doen met minder

Beleidsmakers hebben te maken met een snel veranderende wereld. Demografische verschuivingen, verstedelijking en klimaatverandering zijn slechts enkele voorbeelden van de systeemtrends op de langere termijn die het overheidsbestuur in de 21e eeuw fundamenteel zullen veranderen.

Daarbij komt dat de erfenis van de financiële crisis overal ter wereld gevoeld blijft worden nu de financiën schaars zijn, de groei hapert en de werkloosheid hoog is.

Onze Government & Public Sector-praktijk wil de voorkeurspartner zijn bij het stimuleren van fundamentele veranderingen voor overheden overal ter wereld. Of het nu gaat om grote landen of kleine, om ontwikkelde of opkomende, wij weten wat er speelt en kunnen oplossingen aandragen die een blijvend effect hebben.

Wij helpen overheden om te gaan met een wereld in verandering.


 • Rijksoverheid

  Een transparant advies
  De maatschappij verlangt van publieke organisaties steeds meer openheid en transparantie. Dit is zeker ook van toepassing op de rijksoverheid. Burgers eisen niet alleen verantwoording over beleidsdoelstellingen maar ook over de doelmatigheid van overheidsuitgaven.

  Als manager bij de rijksoverheid heeft u behoefte aan informatie die u in staat stelt te beoordelen of het uitgestippelde beleid ook werkt en of de beoogde beleidseffecten bereikt worden. U wilt weten hoe u processen beter kunt sturen en beheersen. U bent op zoek naar de juiste balans tussen preventieve en repressieve maatregelen.

  Onze specialisten beschikken over de kennis en ervaring om u te ondersteunen bij uw managementvraagstukken. Wij  denken mee, verdiepen ons  in de onderwerpen die u bezighouden en zoeken naar praktische oplossingen.

  Ondersteuning vanuit meerdere disciplines
  Het is niet altijd eenvoudig om binnen een overheidsorganisatie de 'zaak' draaiende te houden. Financiën, ICT-vraagstukken, innovatie van bedrijfsprocessen, reorganisaties, personeelsvraagstukken en een flexibele projectaanpak vragen om aandacht, tijd en capaciteit. En om gerichte investeringen in structurele oplossingen.

  Deze complexe vraagstukken vragen om een multidisciplinaire aanpak. De sectorgroep Rijksoverheid is georganiseerd rond de oplossing van dergelijke vraagstukken. Onze specialisten leveren, vanuit verschillende disciplines, een eigen bijdrage aan de projecten die wij voor onze cliënten uitvoeren.

 • Lokale overheid

  Met een transparante, publieke verantwoording en adequate controle op het beleid, laat de lokale overheid zien waar zij voor staat. Het vertrouwen van burgers en bedrijven moet worden afgedwongen. Dát is de uitdaging voor elk lokaal bestuur.

  De ruim 450 specialisten van EY gaan die uitdaging graag met u aan. We hebben de krachten, kennis en ervaring gebundeld in de sectorgroep Lokale Overheid. Accountants, edp-auditors, fiscalisten, adviseurs en juristen leveren al 25 jaar een wezenlijke bijdrage aan een transparante en betrouwbare lokale overheid.

  Wij hebben bovendien kennis en ervaring met het bedrijfsleven en met de specifieke kenmerken van uw regio. Zo kunnen wij alert inspelen op actuele ontwikkelingen die voor u van belang zijn.

  Onze marktgroepen
  EY komt 'over de vloer' bij veel lokale overheden. De diensten van onze onze marktgroepen zijn nauwkeurig afgestemd op de wensen van onze klanten.

  De oplossing voor uw probleem hebben wij al gevonden
  Zit u met de handen in het haar over de financiën en risicomanagement binnen uw gemeente? Kent u de gevolgen van de Participatiewet? Vraagt u zich af hoe de regionale samenwerking tot stand moet komen? Of heeft u moeite met fiscaal-juridische vraagstukken?

  Onze expertise strekt zich uit over een breed aantal (beleids)terreinen. Het accent ligt in onze aanpak op vernieuwing, kennisoverdracht en het bieden van praktische oplossingen. Wij staan u terzijde bij alle uitdagingen waar de lokale overheid mee te maken krijgt, zoals:

  • Begroting en Verantwoording Gemeenten (BBV)
  • Doorlichting van begrotingen en financiële positie
  • Stresstesting
  • Scenarioanalyse en doorrekenen van financiële consequenties
  • Projectcontrol
  • Invoering van de Participatiewet 
  • Benutten van de samenhang tussen de drie transities: WWNV, Wmo en Jeugdzorg
  • Onderzoeken door de gemeenteraad
  • Jaarrekeningcontrole
  • Fiscaal advies en subsidies
  • Automatiseringsvraagstukken
 • Onderwijs

  Publieke verantwoording, governance en risicomanagement zijn speerpunten voor onderwijsbeleid. De onderwijssector is sterk in beweging. Deze instellingen worden steeds meer gezien als maatschappelijke ondernemingen die transparant moeten zijn in hun inzet van publieke middelen en kwaliteit van het primaire proces.

  Wilt u tijdig inspelen op toekomstige kansen en bedreigingen als gevolg van deze ontwikkelingen dan is deskundige ondersteuning onmisbaar. De specialisten van de sectorgroep Onderwijs helpen u hier graag bij.

  De laatste ontwikkelingen binnen de sector houden wij bij door onze brede cliëntenportefeuille, onze intensieve contacten met koepelorganisaties en het ministerie van OCW. Wanneer relevant, combineren wij onze expertise met diensten en producten op het gebied van audit en actuariaat, managementadvies, fiscaliteit en juridische zaken.

   

 • Globalisering in de strategische planning verankeren

  De globalisering heeft op overheden een sterk voelbaar effect. Problemen, ideeën en oplossingen hebben tegenwoordig een veel grotere onderlinge samenhang. Het economisch beleid van een land beperkt zich vandaag de dag niet langer tot de eigen grenzen, maar vormt slechts een schakel in een grotere keten

  Wij hebben inzicht in deze vraagstukken en kunnen u helpen om projecten aan te sturen, waarbij met de complexe problematiek en kansen voortkomend uit de globalisering rekening wordt gehouden.


  Gerelateerd materiaal:

 • Omgaan met veranderingen in bevolking en klimaat

  Zowel grote als kleine landen en zowel ontwikkelde als opkomende landen hebben te maken met uitdagingen als vergrijzing, verstedelijking, klimaatverandering en de behoefte aan nieuwe infrastructuur.

  Laat ons met u samenwerken aan het ontwikkelen van een strategie voor deze complexe, fundamentele langetermijnvraagstukken.


  Gerelateerd materiaal:

 • Economische groei stimuleren met ondernemers

  Ondernemers worden steeds meer beschouwd als onmisbaar voor een duurzaam herstel van de economie. Bij het stimuleren van die groei vervullen beleidsmakers een sleutelrol. Overheden kunnen daaraan invulling geven door middel van beleid, regelgeving en faciliteiten die effectief zijn, waardoor de juiste randvoorwaarden voor groei worden geschapen.

  Wij stimuleren ondernemers die onder andere bij de overheid en in de publieke sector werkzaam zijn. Met onze jaarlijkse EY World Entrepreneur of the Year award richten we de spotlights op de echte topondernemers.


  Gerelateerd materiaal:

 • Meer doen met minder

  Als gevolg van de financiële crisis zien beleidsmakers zich geconfronteerd met de opgave om overheidsdiensten met minder middelen uit te voeren, terwijl de burger veeleisender wordt. Overal ter wereld blijft het van groot belang om de efficiency te verbeteren, de productiviteit te verhogen en betere manieren van dienstverlening te vinden.

  Haalt u wel het maximale uit uw beperkte middelen? Wij kunnen u bijstaan.