• Share

Patient Flow Excellence

Het besturen van een ziekenhuis is complex. Waar voorheen het bestaansrecht afhing van het toegewezen budget en het aantal erkende bedden, is het tegenwoordig de uitdaging met zo min mogelijk bedden en tegen scherpe kostprijzen kwalitatief goede zorg te leveren. Wanneer we planningen voorspelbaar maken en op elkaar af stemmen, is een veel efficiënter gebruik van mensen en middelen mogelijk.

Dit vraagt om een andere manier van plannen: plannen op tactisch niveau. Onze ervaring leert dat Patient Flow Excellence leidt tot significante besparingen die, afhankelijk van de omvang van het ziekenhuis, kunnen oplopen tot 6 tot 8 miljoen euro per jaar. Patient Flow Excellence is dé schakel tussen de strategie en productieafspraken van het ziekenhuis en de operationele uitvoering.

Patient Flow Excellence

Via Patient Flow Excellence worden de verschillende aspecten van vraag en aanbod voor de komende periode steeds zo goed mogelijk op elkaar afgestemd. Daarbij worden capaciteiten in onderlinge samenhang geoptimaliseerd.

De kracht van Patient Flow Excellence
De kracht van Patient Flow Excellence bestaat uit het introduceren van een kortcyclisch, ziekenhuisbreed planningsproces, dat niet alleen inspeelt op de bestaande, maar ook op de verwachte patiëntenstromen. De belasting en het aanbod van afzonderlijke capaciteiten worden beter gemanaged, én er vindt optimalisatie plaats van capaciteiten in onderlinge samenhang.

Patient Flow Excellence  is een werkwijze waarbij medische staf en management (twee)wekelijks op basis van logistieke managementinformatie besluiten nemen ten aanzien van het uitbreiden, herverdelen dan wel verminderen van capaciteiten, rekening houdend met zowel benutting van capaciteiten als te verlenen servicegraad aan patiënten.

Opbrengsten
Naast vele kwalitatieve opbrengsten als korte doorlooptijden, verbeterde servicegraad en minder hollen- en-stilstaan, resulteert Patient Flow Excellence ook in forse en duurzame efficiencywinst.

Eerdere projecten illustreren deze opmerkelijke verbeteringen:

  • Doorstroom: drastische verkorting toegangs- en wachttijden (voor een aantal ingrepen van 6 maanden naar enkele dagen tot weken).
  • In de kliniek: 12% efficiencywinst als gevolg van een structureel doorgevoerde capaciteitsreductie van ruim 6% in combinatie met een gelijktijdige toename van productie met 6% binnen de resterende capaciteit.
  • Op de OK: 5% meer omzet met dezelfde capaciteit en een gemiddelde bezetting van 97%.

 

Connect with us

Blijf verbonden met ons via social media, e-mail alerts of webcasts. Of download onze EY Insights app voor mobiele apparaten.