• Share

EY stresstest

Zijn zorginstellingen financieel gezond genoeg om met de huidige economische omstandigheden om te gaan? Wij menen dat het tijd is om een diagnose te stellen.

De vermogensniveaus van de Nederlandse zorginstellingen zijn het afgelopen jaar verbeterd en ook de solvabiliteit en het gemiddeld rendement nemen toe. Het door alle geselecteerde instellingen in ons onderzoek gerealiseerde resultaat steeg van bijna €589 miljoen in 2010 naar bijna ¼646 miljoen in 2011.

Nuancering
Dat zijn positieve resultaten waar de sector trots op mag zijn. Toch behoeft dit positieve beeld enige nuancering. Nog afgezien van het feit dat er meer instellingen (vooral in de GGZ) in de rode cijfers zijn beland en het financieringsoverschot verder afneemt, is er – vooral met het oog op de toekomstige financieringsbehoefte – wel degelijk enige reden tot zorg.

Wij hebben een stresstest ontwikkeld waarmee wij zorginstellingen aan de hand van zes kengetallen kunnen beoordelen. Deze kengetallen worden door bancaire instellingen gebruikt om een risico-inschatting te maken ten aanzien van hun kredietverlening en liggen dus aan de basis voor het verstrekken van financiering.

Consequentie
Uit de door ons uitgevoerde stresstest blijkt dat 51% van de onderzochte instellingen niet voldoet aan ten minste drie van de zes normen voor bancaire financiering. In de praktijk betekent dit dat het voor deze zorginstellingen moeilijker wordt ( en vanwege de risico-opslagen vaak ook duurder) om nieuwe financiering te verkrijgen of aflopende kredieten te herfinancieren.

Dit is een serieus vraagstuk. Als gevolg van bezuinigingen door de overheid en wijzigingen in de bekostigingssystematiek staat de financiële positie van veel instellingen onder druk. Daarnaast zijn banken in toenemende mate terughoudend in het verstrekken van financiering.

Voor bestuurders van zorginstellingen is het daarom zaak actief te sturen op de in onze stresstest gehanteerde kengetallen en hun toekomstige ontwikkeling inzichtelijk te maken in een degelijke business case. De noodzaak hiervoor is zelfs nog groter indien instellingen opteren voor alternatieve vormen van financiering, bijvoorbeeld met behulp van private investeerders.