Vooruitstrevend strategisch jaarverslag volgens internationale richtlijnen

EY investeert in kwaliteit, stakeholderdialoog en realiseert groei van 2%

  • Share

1 oktober –  EY in Nederland presenteert vandaag voor de tweede keer een geïntegreerd jaarverslag. Het geïntegreerde jaarverslag is voor het eerst opgesteld conform het framework van het International Integrated Reporting Council.

Hiermee is EY één van de eerste bedrijven in Nederland die de financiële resultaten koppelt aan strategische uitgangspunten en daarbij zowel in- als externe stakeholders heeft betrokken. Ook voldoet het verslag aan de nieuwste internationale standaard voor duurzaamheidsverslaggeving, G4, van het Global Reporting Initiative (GRI). Ook de jaarrekening en het jaarlijkse transparantieverslag zijn vandaag gepubliceerd.

De omzet van EY bedroeg € 673 miljoen in het afgelopen boekjaar (1 juli 2012 – 30 juni 2013). Dit is een stijging van 2% ten opzichte van het voorgaande jaar, toen de omzet € 663 miljoen bedroeg. Met name in het laatste kwartaal van het boekjaar is de omzet gestegen. Waar EY vorig jaar nog een aanzienlijke daling van de winstcijfers zag, is er dit boekjaar slechts sprake van een minimale daling van winst van 1% (vorig jaar -12%) tot €111 miljoen. Het resultaat wordt in belangrijke mate beïnvloed door een eenmalige last van € 23 miljoen inzake de reductie van het gebruik van kantoorruimte.

Marcel van Loo, Country Managing Partner van EY in Nederland: “Dankzij onze gerichte marktbenadering, onze kostendiscipline en de gedreven inzet van onze medewerkers zijn wij erin geslaagd om onze resultaten te verbeteren in een nog altijd turbulente markt. Daarnaast hebben we het afgelopen jaar benut om onze organisatie klaar te maken voor de uitdagingen die ons de komende jaren te wachten staan, o.a. door de aankomende kantoorrotatie als gevolg van de nieuwe wetgeving.

Door de kracht van onze internationaal geïntegreerde organisatie, onze internationale strategie, de intensieve inzet om de relatie met onze stakeholders verder te verbeteren en de capaciteiten van onze mensen, ben ik ervan overtuigd dat wij klaar zijn voor de toekomst.”

1. Resultaten

De omzetstijging komt geheel voort uit de core business, die steeg met 3%. Dalende overige inkomsten resulteerden in een uiteindelijke stijging van 2%. De operationele kosten stegen met 3% naar € 552 miljoen. Met name de eenmalige last inzake huisvestiging (€ 23 miljoen) veroorzaakt de stijging.

Het operationele resultaat daalde daardoor met 3% tot € 121 miljoen. De winst ten opzichte van vorig jaar daalde met slechts 1% tot € 111 miljoen vanwege lagere financieringslasten. De gemiddelde personeelsbezetting nam af met 5% tot 3.628 Fte, waarvan 226 partners (in vergelijking tot 3.811 Fte en 232 partners in het vorige boekjaar).

Marcel van Loo: “Wij zijn in het afgelopen jaar succesvol geweest in de groei van onze core business en we hebben daarnaast veel energie gestoken in innovatie en kwaliteitsverbetering en het verder vereenvoudigen en verbeteren van onze interne processen. Dit heeft niet alleen geleid tot efficiëntere systemen, een beter gebruik van onze huisvesting en een licht lagere CO2-uitstoot, maar ook tot een aanzienlijke rendementsverbetering. Wij achten dit van cruciaal belang om topfit te zijn voor de toekomst, waarin wij als gevolg van de nieuwe regelgeving geconfronteerd zullen worden met vele uitdagingen, maar ook met mogelijkheden.”

Omzet per service line
De omzet in de grootste tak, de accountantspraktijk, bleef nagenoeg gelijk ten opzichte van vorig jaar met € 287 miljoen. De omzet per cliënt bleef dalen, echter EY verwelkomde nieuwe controlecliënten met name in de energie- en voedingssector. De dienstverlening op het vlak van duurzaamheid versterkte zich met de acquisitie van Beco Groep BV.

De omzet van de belastingpraktijk steeg met 3% tot € 236 miljoen. Hier realiseerden we een omzetstijging in verschillende vormen van dienstverlening van de belastingpraktijk.

De twee andere praktijken, Advisory en TAS (Transaction Advisory Services) wisten hun omzet te verbeteren met respectievelijk 3% en 26% naar € 86 miljoen en € 43 miljoen. Binnen Advisory realiseerden we een hoger volume aan declarabele uren, met name op internationale opdrachten. De omzetstijging van TAS kwam mede tot stand door de overname van Ernst & Young Real Estate Advisory Services BV.

2. Strategische issues

Marcel van Loo: “Onze belangrijkste strategische issues waar wij zowel in het afgelopen boekjaar als de komende jaren mee te maken hebben, zijn de aanhoudende zwakke economie, de nieuwe wet- en regelgeving voor accountants op het gebied van scheiding van controle- en adviesdiensten en verplichte kantoorrotatie, het maatschappelijk debat over de ontwikkelingen van het accountantsberoep en het tekort aan talent op de arbeidsmarkt.

In antwoord op deze uitdagingen hebben wij op internationaal niveau onze wereldwijde strategie voor de komende jaren aangescherpt. Deze is gebaseerd op het feit dat we met 167.000 mensen verspreid over 728 kantoren in 150 landen werken met één doel in ons achterhoofd: Building a better working world. Dit betekent concreet dat we een bijdrage leveren aan het verstevigen van het vertrouwen in de kapitaalmarkten door het verschaffen van transparante en betrouwbare informatie. We leveren tevens een bijdrage aan economische groei door onze cliënten te voorzien van hoogwaardige kwalitatieve adviezen bij resultaatverbeteringen en groeivraagstukken.”

Building a better working world heeft niet alleen betrekking op de externe omgeving van EY, maar ook op de eigen medewerkers. Marcel van Loo: “Wij willen niet alleen de beste mensen aantrekken, maar hen ook behouden en begeleiden in hun carrière. Ontwikkeling en opleiding zijn belangrijke aspecten daarbij, net als diversiteit en vitaliteit. Wij hebben daarvoor diverse programma’s ontwikkeld. De kennis en ervaring die zij bij ons opdoen, nemen zij mee in het vervolg van hun loopbaan, of dat nou binnen en of buiten EY is.”

In het afgelopen boekjaar investeerde EY in het welzijn en de gezondheid van de medewerkers. Er namen bijvoorbeeld wederom 263 medewerkers deel aan het vitaliteitsprogramma Fit4theJob, waaraan inmiddels ruim 1.000 medewerkers deel hebben genomen. Het ziekteverzuim werd licht teruggedrongen naar 3,2%.

Stakeholderdialoog

In een samenleving die door financiële onzekerheden wordt geteisterd, speelt de accountant een nog crucialere rol. Door het publieke belang centraal te stellen biedt de accountant houvast in een wereld die leert omgaan met onzekerheden. De keerzijde van de medaille is dat de sector financiële dienstverlening en daarmee ook accountants onder vuur zijn komen te liggen. De rol van de accountant moet kristalhelder zijn.

Marcel van Loo: “Wij zijn er van overtuigd dat het belangrijk is om in nauw contact met onze stakeholders te staan. Daarom hebben we dit boekjaar stappen gezet om de bestaande dialoog met stakeholders nog verder te intensiveren. De wereld om ons heen verandert en dat geldt ook voor de verwachtingen ten opzichte van accountants. De dialoog helpt ons om de verwachtingen van onze stakeholders ten aanzien van ons vak en onze rol beter te begrijpen en om onze eigen opvattingen hierover te evalueren, bij te stellen en uit te dragen. Dit doen we in nauw overleg met de Commissie Publiek Belang, die wij dit jaar hebben aangesteld. Ook met de huidige vorm van verslaglegging geven wij inhoud aan de stakeholderdialoog; we hebben in- en externe stakeholders intensief betrokken bij de totstandkoming van dit verslag.”