Hoger beroep inzake uitspraak Accountantskamer over tuchtklacht accountant DSB

  • Share

7 januari 2013 - De AFM heeft hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak van de Accountantskamer van 23 november 2012 betreffende de tuchtklacht van de AFM over de controle van de jaarrekening 2008 van DSB. In deze uitspraak legde de Accountantskamer een berisping op aan de accountant die namens EY een goedkeurende accountantsverklaring had afgegeven bij de jaarrekening van 2008 van DSB.

De Accountantskamer heeft een deel van de klacht van de AFM, waaronder de belangrijke onderdelen die zijn gericht tegen de continuïteitsveronderstelling, de juistheid van de vordering op DSB Beheer en de juiste verwerking van de verkoop deelnemingen, ongegrond verklaard. De Accountantskamer acht een ander deel van de klacht van de AFM gegrond. De Accountantskamer is met name van mening dat de externe accountant t.a.v. de post kredieten een aantal van zijn controlewerkzaamheden onvoldoende in het controledossier heeft vastgelegd. Daarnaast is zij van mening dat de externe accountant onvoldoende heeft gedocumenteerd omtrent het steunen op de interne accountantsdienst.

EY voelt zich gesterkt in het feit dat de Accountantskamer een aantal belangrijke onderdelen van de klacht ongegrond heeft verklaard. Wij zijn het echter niet eens met de uitspraak van de Accountantskamer op de gegrond bevonden klachtonderdelen. EY heeft intern onderzoek naar dit dossier gedaan. In ons interne onderzoek hebben wij geconcludeerd dat de accountant de controlewerkzaamheden heeft uitgevoerd en gedocumenteerd in overeenstemming met daaraan te stellen eisen. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat onze accountant, als externe accountant, zijn werk correct heeft uitgevoerd en dat de verklaring terecht is afgegeven. Uit de klacht van de AFM en de behandeling door de Accountantskamer trekken wij uiteraard lessen die ons in staat stellen onze werkzaamheden nog beter uit te voeren. Tegelijkertijd zijn wij van mening dat de Accountantskamer de onderdelen waar de controle of documentatie nog beter hadden gekund ten onrechte bestraft met een berisping. Om die reden heeft ook EY beroep aangetekend tegen de beslissing van de Accountantskamer.

Wij zijn van mening dat het faillissement van de DSB Bank op geen enkele manier te relateren is aan de werkzaamheden van de externe accountant. Wij betreuren het dat DSB ten onder is gegaan, in het bijzonder voor de benadeelden. Omstandigheden van een onderneming kunnen zich snel, onvoorzien en radicaal wijzigen, vooral door externe factoren. Wanneer een accountant op een bepaalde datum een goedkeurende verklaring zonder opmerkingen afgeeft, kan dat nooit een absolute garantie zijn dat de onderneming gedurende de twaalf maanden daarna niet failliet kan gaan.

We zien de behandeling door en uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven met vertrouwen tegemoet.