Tax Services

  • Share

State and Local Tax

De adviesgroep State and Local Tax (SALT) is gespecialiseerd op het gebied van lokale belastingen en milieuheffingen. De (fiscaal) juristen en waarderingsdeskundigen van SALT ondersteunen en adviseren u ondermeer op het gebied van WOZ-waarden, onroerendezaakbelastingen, rioolheffing, legesheffing en energiebelasting.

Onze dienstverlening bestaat onder meer uit het beoordelen van de rechtmatigheid van aanslagen, de juistheid van heffingen en het voeren van overleg met gemeenten en andere instanties. Ook het voeren van bezwaar,- beroeps- en cassatieprocedures is een specialisme van de adviesgroep SALT.

WOZ-waarde en de onroerendezaakbelasting
De WOZ-waarde van gebouwen wordt steeds vaker gebruikt voor belastingheffing. Eerder was de WOZ-waarde slechts van belang voor de onroerendezaakbelastingen en het eigenwoningforfait, maar sinds 2007 bepaalt deze waarde ook of hoeveel nog op gebouwen kan worden afgeschreven. Tevens is de WOZ-waarde tegenwoordig het uitgangspunt bij het bepalen van successierechten. Daarnaast is de WOZ-waarde als grondslag gaan dienen voor de per 1 januari 2013 ingevoerde verhuurdersheffing.

Heffingen en leges
Rioolheffing kunnen gemeenten jaarlijks opleggen aan zowel de gebruikers als de eigenaren van percelen die zijn aangesloten op de riolering, om de kosten  hiervan te dekken. Gemeenten mogen echter niet meer rioolheffing opleggen dan dat zij kosten maken.

Leges zijn rechten die een gemeente heft voor het verlenen van diensten aan individuele aanvragers. Deze diensten kunnen uiteenlopen van een paspoort tot een omgevingsvergunning. Ook hier geldt dat gemeenten niet meer leges mogen heffen dan dat zij kosten maken.

Millieubelastingen
Sinds een aantal jaren is er een vergroening van ons belastingstelsel ingezet. Deze toenemende zorg en aandacht voor het milieu heeft geresulteerd in nieuwe milieubelastingen zoals de verpakkingenbelasting (die recent weer is afgeschaft).

Daarnaast is de regelgeving rondom milieubelastingen zoals de energiebelasting toegenomen. Bovendien controleert de overheid nu strenger  op de naleving van de milieubelastingwetgeving.

Voor al uw vragen en kwesties over deze lokale belastingen en heffingen kunt u contact opnemen met de adviesgroep State and Local Tax van EY.

Contact

E-mail  Bastiaan Kats
T.: +31 (0)88- 407 3806