IFRS i Norge

  • Share

Boken er skrevet av fagavdelingen regnskap i EY og henvender seg til alle som jobber med IFRS, dvs regnskapsprodusenter, revisorer og brukere av regnskap. Den vil også være meget nyttig lesing for alle revisorstudenter.

I første del gis det en kort historisk innføring i IFRS, før det reises spørsmål om IFRS kan betraktes som et globalt regnskapsspråk. Svaret er nei. I andre del gis det en oversikt over hvem som er ansvarlig for utviklingen av IFRS og arbeidsfordelingen mellom organene som er involvert. Den tredje delen inneholder oversikt over gjeldende IFRS i 2011. Del fire redegjør for IFRS i EU, mens del fem forklarer innlemmingen av IFRS i den norske regnskapsreguleringen. Boken avsluttes med en del som tar for seg betraktninger om globalisering.

Bestill boken:
IFRS i Norge (6. utgave) koster 799 kroner og kan bestilles i fagbokhandelen.

Se også: IFRS: Håndboken - en brukervennlig og praktisk rettet bok om IFRS og IFRS i Norge Supplement.

Bakgrunn:
2005 representerte en milepæl i norsk og internasjonal regnskapsregulering. Fra og med 2005 skal børsnoterte foretak i EU og EØS-området avlegge konsernregnskap etter internasjonale regnskapsstandarder (IFRS). Også i andre deler av verden er tilsvarende krav gjort gjeldende fra samme tidspunkt. Fra å ha brukt IFRS som en alternativ kilde for å underbygge regnskapsmessige løsninger når god regnskapsskikk ikke gir entydige svar, forholder nå norske børsnoterte foretak seg til IFRS i sin helhet.