1. Skatte- og avgiftskalender for 2015

  • Share

Hvis forfallsdato faller på en søn- eller helligdag forskyves fristen til første påfølgende virkedag.

Januar
15. Betaling arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk
15. Terminoppgave arbeidsgiveravgift/skattetrekk, manuell og elektronisk levering
20. Lønns- og trekkoppgaver,  manuelle oppgaver
31. Lønns- og trekkoppgave, maskinelt eller via Altinn
31. Opplysninger aksjonærregister, papir

Februar
1.  Opplysninger aksjonærregisteret, via Altinn
10. Terminoppgave og betaling mva
15. Forskuddsskatt, selskaper

Mars
15. Betaling arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk
15. Betaling forskuddsskatt
15. Terminoppgave arbeidsgiveravgift/skattetrekk
31. Selvangivelse, selskap papir

April
10. Terminoppgave og betaling mva
15. Forskuddsskatt, selskaper
30. Selvangivelse næringsdrivende, papir
30. Selvangivelse, lønnstakere og SFU

Mai
15. Betaling forskuddsskatt
15. Betaling arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk
15. Terminoppgave arbeidsgiveravgift/skattetrekk
31. Selvangivelse næringsdrivende og selskap, elektronisk
31. Tilleggsforskudd, lønnstakere og næringsdrivende

Juni
10. Terminoppgave og betaling mva
*     Skatteoppgjør lønnstaker

Juli
*     Skatteoppgjør lønnstaker
15. Betaling arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk
15. Terminoppgave arbeidsgiveravgift/skattetrekk

August
*     Skatteoppgjør lønnstaker
*     Skatteoppgjør selskap, næringsdr. mm.
31. Terminoppgave og betaling mva

September
15. Betaling  forskuddsskatt
15. Betaling arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk
15. Terminoppgave arbeidsgiveravgift/skattetrekk
 *    Skatteoppgjør lønnstaker


Oktober
10. Terminoppgave og betaling mva
14  Skatteoppgjør lønnstaker
16  Skatteoppgjør selskap, næringsdrivende m.m.

November
10. Terminoppgave arbeidsgiveravgift/skattetrekk
16. Betaling arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk
16. Betaling forskuddsskatt

Desember
10. Terminoppgave og betaling mva

*   Skatteoppgjør for lønnstakere og pensjonister for 2014 utskrives løpende fra 25. juni til 14. oktober 2015.

Merknader
Forskuddsskatt blir utskrevet av skattekontoret i bostedskommunen og gjelder anslått skatt på næringsoverskudd og/eller skatt på formue i inntektsåret. Forskuddsskatten forfaller normalt i 4 like store terminer.

Tilleggsforskudd er en frivillig innbetaling for å hindre rentebelastning på eventuell restskatt. Må innbetales innen 31.5. etter inntektsåret (i ligningsåret).

Forskuddsskatt for upersonlige skattytere blir skrevet ut i ligningsåret (året etter inntektsåret) av det skattekontoret selskapet tilhører, og forventet skatt forfaller til betaling i to like store terminer som hver utgjør 50% av forventet utlignet skatt, basert på utlignet skatt ved siste ligning.

Tilleggsforskudd er en frivillig innbetaling for å hindre rentebelastning ved skatteoppgjør, må foretas innen 31.5. i ligningsåret (etter inntektsåret).

Restskatt er differansen mellom utlignet skatt og utskrevet forskuddsskatt, og for upersonlige næringsdrivende forfaller den til betaling i én termin tre uker etter at utleggingen av skattelisten er kunngjort.

Forskuddstrekk mv. som arbeidsgivere må holde tilbake i arbeidstakerens bruttolønn må settes inn på egen bank- eller postgirokonto. Midlene tilhører skattemyndighetene. Terminoppgave over forskuddstrekk sendes skatteoppkreveren i hovedkontorkommunen. Oppgjør og terminoppgave sendes kun til kontorkommunen, selv om de ansatte skatter til forskjellige kommuner.

Utleggstrekk betales samtidig med forskuddstrekk, men fordelt til de aktuelle kommunene. Oppgjørslister over utleggstrekk sendes samtidig med betalingen.

Levering av selvangivelse
Fristen for innlevering av selvangivelsen på papir er 31. mars for selskaper. Fristen er 31. mai dersom den leveres elektronisk.

Fristen for innlevering av selvangivelse på papir for næringsdrivende er 30. april, fristen er 31. mai dersom selvangivelsen leveres elektronisk.

Fristen for levering av selvangivelse for lønnstakere og pensjonister, herunder de som lignes ved Sentralskattekontoret for utenlandssaker, er 30. april, uavhengig av papir eller elektronisk innlevering. Dersom lønnstaker eller pensjonist har en andel i et deltakerlignet selskap, hvor det deltakerlignede selskapet leverer selvangivelse elektronisk, forskyves også fristen for innlevering av selvangivelsen for lønnstakeren eller pensjonisten til 31. mai.

Tilbake til innholdsfortegnelsen.

Denne informasjonen er kun ment å gi et overblikk over de mest aktuelle satsene og kort om regelverket innenfor enkelte temaer. Oversikten er ikke ment å være uttømmende. EY tar forbehold om trykkfeil.