Revisjon | Assurance Services

  • Share

Gransking av misligheter

Misligheter er en høyst reell og operasjonell risiko som kan være svært kostbar for en virksomhet. I tillegg til direkte økonomisk tap og kostnader kan konsekvensene være utestengelse fra offentlige anbud og omdømmetap.

Granskingsenheten i EY bistår private og offentlige virksomheter med undersøkelser av alle typer hendelser hvor det er behov for å avklare faktiske forhold og analysere årsak. Vanligvis vil et granskingsoppdrag også omfatte forslag til tiltak.

Granskingen vil gi oppdragsgiver en uavhengig og objektiv framstilling av relevante fakta og hendelsesforløp, som gir et forsvarlig grunnlag for videre beslutninger.

Det kan gjennomføres gransking ved mistanke om:

  • Straffbare forhold og andre lovbrudd, herunder underslag, økonomisk utroskap, korrupsjon, bedrageri, informasjonstyveri og konkurranselovbrudd
  • Brudd på interne retningslinjer og etiske regler
  • Andre kritikkverdige forhold og uønskede hendelser

Vi gjennomgår og analyserer regnskaper og pengestrømmer (forensic audit), gjennomfører intervjuer og kan foreta bakgrunnsundersøkelser på person- og selskapsnivå. Vi foretar også sikring og analyse av elektronsk informasjon, for eksempel e-post. I tillegg kan vi bistå med å iverksette tiltak for skadebegrensning og sikring av verdier, samt kontakt med forsikringsselskaper, politi-/påtalemyndighet og tilsynsmyndigheter.
 
Vår granskingsmetodikk ivaretar en forsvarlig og rettssikker prosess, og vår anerkjente intervjumetodikk sikrer informasjon av høy kvalitet.

Les mer om våre tjenester innenfor gransking i vårt produktark:

Gå til vår hovedside for Granskingsenheten i EY

Kontakt oss

Frode Skårmo Krabbesund
Norwegian Fraud Investigation & Dispute Services leader
+47 970 83 813

Contact our Global Fraud Investigation & Dispute Services leaders.

Connect with us

Hold deg oppdatert med oss via sosiale medier og nyhetsbrev. Eller last ned vår EY Insights app for mobil og nettbrett.