Skatt, avgift og forretningsjus | Tax and law

  • Share

Lovfestet rett til innsyn i kollegers lønn

Arbeidstakere har nå rett til innsyn i kollegers lønnsnivå dersom de mistenker å ha blitt diskriminert. Dette er lovfestet i ny likestillingslov, ny diskrimineringslov om etnisitet og ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov som alle trådte i kraft 1. januar 2014.

Vilkår for innsyn

En arbeidstaker som har mistanke om at han eller hun ble diskriminert ved lønnsfastsettelsen kan kreve at arbeidsgiver skriftlig opplyser om lønnsnivået og kriteriene for fastsettelsen av lønnen til kolleger arbeidstakeren sammenligner seg med. Denne retten fremgår av alle diskrimineringslovene. Lovene omfatter diskriminering på bakgrunn av kjønn, etnisitet, religion, livssyn, nedsatt funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Bestemmelsene gjelder ikke for diskriminering på grunn av alder, politisk syn, medlemskap i fagforening, deltids- eller midlertidig ansettelse. “Mistanke om” innebærer at arbeidstakeren må legge frem et konkret diskrimineringsgrunnlag som kjønn eller etnisitet når han eller hun krever innsyn.

I tillegg må arbeidstaker begrunne mistanken om diskriminering i bestemte forhold, som lignende arbeidsoppgaver eller stillingskategori. Arbeidstakere kan altså kun kreve innsyn i lønnen til kolleger med tilsvarende stilling eller arbeidsoppgaver. Innsynsretten innebærer at arbeidsgiver plikter å gi slike opplysninger ved forespørsel.

Taushetsplikt

Arbeidstakeren har taushetsplikt om opplysningene vedkommende mottar og kan bli nødt til å underskrive en taushetserklæring. Brudd på taushetsplikten har ikke særlige sanksjoner, men vil være en krenking av arbeidsavtalen og kan dermed få konsekvenser for ansettelsesforholdet.

Bedre diskrimineringsvern

Likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven er vedtatt som nye lover. Lovene har fått lik struktur og i stor grad likt innhold. Det er blitt like regler om oppreisning og erstatning i alle lovene. Regjeringens mål er at alle skal ha like muligheter og frihet til å treffe egne valg og styrke likestillingen og skape et bedre diskrimineringsvern for alle. Lovene håndheves av Likestillings- og diskrimineringsombudet og Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Den som opplever å bli diskriminert kan klage saken inn for ombudet.

De nye reglene medfører at arbeidsgiver må ha gjennomførte lønnskriterier og være i stand til å begrunne lønnsforskjeller i tilfelle en ansatt begjærer innsyn. EY kan bistå med utforming av kriterier og veiledning i tilknytning til implementering av regelverket.

For ytterligere informasjon, kontakt advokat Sven Skinnemoen, tlf. 24 00 22 80.

 

Kontakt oss

Jane Wesenberg
 Partner og leder forretningsjus Norge
+47 977 56 861

Her finner du en liste over alle våre kontaktpersoner innen forretningsjus.

Connect with us

Hold deg oppdatert med oss via sosiale medier og nyhetsbrev. Eller last ned vår EY Insights app for mobil og nettbrett.