Övergripande policy för personuppgiftshantering

  • Share

Personuppgiftshantering
EY:s webbplats ey.com är ett komplement till de tjänster som företaget erbjuder. Denna policy presenterar riktlinjerna för hur vi hanterar personuppgifter inom vårt globala nätverk av rådgivningsföretag och deras dotter- och intressebolag och hur vi ser säkerställer besökarnas integritet.

Vi anser att alla gynnas av ett fritt informationsflöde förutsatt att denna information samlas in och används på ett ansvarsfullt sätt.

Om du har frågor eller anser att dina funderingar inte har besvarats i vår policy för skydd av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.

Insamling, användning, utlämning, alternativ
Du behöver inte registrera dig när du besöker ey.com och vi samlar inte in någon information om dig, utom viss information via cookies, vilket beskrivs närmare nedan.

Om du däremot anmäler ditt intresse för löpande uppdateringar från EY kan vi komma att sända dig inbjudningar till olika evenemang och information om våra tjänster, publikationer och produkter.

Informationen som vi samlar in vid denna form av intresseanmälan skyddas genom krypteringsteknik som följer branschstandard när den skickas via Internet. Du kan exempelvis anmäla dig till:

I. E-notifiering
EY erbjuder en e-notifieringstjänst för besökare där vi skickar ett e-postmeddelande när det finns ny information att läsa på ey.com. Om du vill registrera dig för denna tjänst måste du lämna grundläggande kontaktuppgifter som t.ex. namn och e-postadress.

II. Intresseanmälan om att arbeta på EY
Via ey.com kan du anmäla ditt intresse för att arbeta hos oss eller söka en utannonserad tjänst. För mer information om rekryteringsprocessen och den information som krävs, se avsnittet Din karriär på ey.com.

III. Thought Center – webbsändningar
För att kunna se en webbsändning på vårt Thought Center (direkt eller från arkivet) måste du registrera dig med namn, e-postadress, postadress, land, bransch, företag, befattning och telefonnummer. Du får också frågan om du är kund hos EY och om du vill ha information om kommande webbsändningar genom e-notifiering från Thought Center. Vid registrering kan du också kryssa för en ruta som automatiserar inloggningsprocessen. Du blir då automatiskt inloggad när du återvänder till vår webbsändningssida från samma dator.

Vi använder den registrerade informationen för intern uppföljning och interna analyser om vilka som ser våra webbsändningar och för att bättre kunna anpassa webbplatsen till besökarnas behov. Om du är intresserad av Thought Centers webbsändningar, men inte vill lämna personuppgifter, kan du läsa sammanfattningarna (”webcast recaps”) på ey.com. Dessa kräver ingen registrering.

IV. Enkäter
EY genomför ibland enkäter via sin webbplats. Deltagare i enkäter kan, utöver sina synpunkter, bli ombedda att ange personuppgifter (namn, kontaktinformation etc.). Vilken typ av information som samlas in varierar.

V. Registrering för tillgång till material
EY kräver i vissa fall att du registrerar dig med personuppgifter när du önskar ta del av vårt material såsom rapporter, artiklar, studier, enkätanalyser och broschyrer. EY förbehåller sig rätten att endast lämna ut sådant material till personer som lämnar begärda uppgifter.

VI. Anmälningar till evenemang
EY erbjuder möjligheten att anmäla sig till evenemang via ey.com eller, ibland, via utomstående parters webbplatser. Personuppgifter kan då komma att samlas in via anmälningsformulär. Vilken information som samlas in varierar. Det kan också hända att vi lämnar ut registrerade personuppgifter till utomstående parter i samband med sådana evenemang. Exempel på ”utomstående parter” är hotell, sponsorer, evenemangsarrangörer, föreläsare och paneldeltagare med flera. Kontrollera informationen som ges vid varje enskilt evenemang för att informera dig om hur dina personuppgifter kommer att användas.

VII. Entrepreneur Of The Year®
EY tar emot nomineringar till tävlingen EY Entrepreneur of the Year via ey.com. Av den nominerade kandidaten krävs personuppgifter, inklusive finansiell information, och kandidaten måste också underteckna nomineringsformuläret.

Nomineringsformulär tillhandahålls av tävlingsarrangörerna och de oberoende nationella och regionala juryer som utser pristagarna. En del av informationen i nomineringsformuläret kan komma att användas för uppföljnings-, utbildnings- och/eller andra syften. Vi lämnar dock inte ut den nominerades namn eller företagsnamn till någon annan person än arrangörerna, jurymedlemmarna och deras respektive organisationer. Nominerade kandidater måste godkänna denna användning för att få delta i nomineringsprocessen. Förslagsställaren kan lämna uppgifter om sig själv i formuläret men behöver inte göra det. Om förslagsställaren bestämmer sig för att lämna personuppgifter så gäller samma regler som för den nominerade kandidaten. Mer information finns i EY:s Entrepreneur Of The Year-material.

VIII. EY:s alumner
De personuppgifter som en alumn lämnar till EY används bara för att upprätthålla kontakten och lämnas inte ut till utomstående part utan personens uttryckliga medgivande.

IX. EY Online
Om din kontaktperson på EY har givit dig behörighet att använda EY Online så rekommenderar vi att du läser hela policyn som gäller personuppgiftshantering för denna tjänst. Du får tillgång till policyn när du loggar in på EY Online.

Känsliga personuppgifter
EY samlar inte avsiktligt in känslig information när det gäller t.ex. rekrytering om inte detta krävs enligt lag. Känslig personlig information inkluderar etniskt ursprung, politiska åsikter, religion, fackföreningsmedlemskap, fysisk eller mental hälsa, sexuell läggning, utdrag ur brottsregister och, i vissa fall, personnummer och/eller finansiell information.

EY strävar alltid efter att upprätthålla sekretess och säkerhet för information som mottas i den löpande verksamheten. Tillgång till sådan information är begränsad och det finns riktlinjer och rutiner för att skydda informationen mot förlust, missbruk och obehörig utlämning.

Utlämnande av information
EY har anslutit sig till Safe Harbor-principerna som publiceras av USA:s handelsdepartement och kommer endast att lämna ut personuppgifter till utomstående parter som skriftligen accepterat att hålla en erforderlig nivå av sekretesskydd.

I enlighet med dessa principer kan vi komma att lämna ut personuppgifter:

  • För att besvara din förfrågan och när detta involverar en utomstående organisation som EY samarbetar med (se ”tredjepartslänkar” nedan).
  • För att besvara en förfrågan som berör mer än ett av EY:s medlemsföretag.
  • När du som webbplatsbesökare uttryckligen själv begär det.
  • När domstol eller lagar/myndigheter föreskriver det, eller då informationsutlämningen rimligen är förenad med försäljning eller annan överlåtelse av hela eller delar av vår verksamhet.

Obs! EY samlar inte, via denna webbplats, in personuppgifter för distribution eller försäljning till utomstående parter för reklam- eller e-postutskick.

Ändringar och lagring av uppgifter
Informationen som samlas in lagras bara i syfte att utföra den begärda tjänsten. När tjänsten är slutförd raderas all information i enlighet med EY:s dataarkiveringsriktlinjer. Om du vill uppdatera, ändra eller radera dina uppgifter i vårt register går det bra att kontakta oss och beskriva ditt önskemål.

Tredjepartslänkar
Observera att ey.com ibland innehåller länkar till andra webbplatser som inte omfattas av denna policy för personuppgiftshantering. Besökare på vår webbplats kan dirigeras om till tredje parts webbplatser för mer information, till exempel avseende vårt material i kunskapsbanken, evenemang, innehållssponsorskap, leverantörstjänster, myndigheter, ideella organisationer och sociala nätverk. EY lämnar inga utfästelser eller garantier för hur användardata lagras eller används på tredje parts servrar. Vi rekommenderar därför att du läser respektive tredje parts personuppgiftspolicy för att kontrollera hur dina uppgifter används.

Cookies och webbfyrar
EY:s webbplats ey.com använder sig av cookies och webbfyrar.

Vad är cookies?
Cookies innebär att webbplatsen kan lagra viss information i din webbläsare, men denna information används bara när du besöker våra sidor. Cookies används inte för att identifiera dig när du besöker ey.com, utan för att ge oss information om trafiken på våra sidor så att vi kan avgöra vilka sidor, och vilket språk, en användare föredrar och därigenom kunna dirigera besökaren till rätt hemsida på ey.com.

Cookies kan även användas för automatisk inloggning av besökare på Thought Center-sidan – under förutsättning att de vid registreringen angett att de vill använda denna tjänst. Filerna används även för att förhindra deltagare i on-lineomröstningar från att rösta mer än en gång.

Vill du inte acceptera cookies från ey.com eller Thought Centers webbsändningar ställer du in webbläsaren så att den meddelar dig om en webbplats vill lagra en cookie. Du kan då välja om du vill acceptera den eller inte. Tänk på att om du stänger av cookies i din webbläsare kan du inte ta del av Thought Centers webbsändningsavsnitt fullt ut, t.ex. vad gäller automatisk inloggning och andra personliga inställningar.

Vad är webbfyrar?
EY annonserar ibland på andra företags webbplatser. För att kunna mäta annonskampanjernas effekt använder vi ibland en teknik för besöksidentifikation som kallas webbfyrar eller internettaggar. Dessa räknar antalet besökare som kommer till ey.com via länkar från våra banner-annonser på andra webbplatser. Vi använder inte denna teknik för att få tillgång till dina personuppgifter utan enbart för att sammanställa statistik om besökare på ey.com och mäta effekten av vår annonsering.

Appar, QR-koder och annan teknik
När du skannar en QR-kod, kan den tredje part som vi anlitar för våra QR-koder (3GVision) samla in viss information från din mobila enhet (t.ex. din mobiltelefon och IP-adress). 3GVision använder denna information endast i syfte att för vår räkning tillhandahålla avidentifierade statistiska rapporter om användare av vår webbplats och våra tjänster.

Plattformar för sociala medier
EY tillhandahåller ett antal plattformar för sociala medier såsom bloggar och wikis m.m. och vi inbjuder dig att aktivt delta i dem och dela med dig av deras innehåll. Lägg dock märke till att EY inte på något sätt ansvarar för om de personuppgifter du lämnar på ett sådant socialt media därefter används på ett felaktigt sätt eller av obehörig person.

På vår hemsida kan du också finna länkar till andra sociala medieplattformar på servrar som tillhör personer, företag eller organisationer över vilka vi har liten eller ingen kontroll. En länk till en tredjeparts hemsida ska aldrig uppfattas som ett godkännande eller garanti avseende denna parts produkter och tjänster.  EY utfärdar inga löften eller garantier avseende innehåll eller hantering av information på en sådan medieplattform eller tredjepartsserver. Vi rekommenderar att du läser personuppgiftspolicyerna som gäller för dessa tredjepartslänkar och därigenom tar reda på hur de kan komma att använda dina personliga data.

Exceptional Enterprise Tool
EY:s Exceptional Enterprise Tool (EET) sköts å våra vägnar av en tredjepartssäljare -1&1 Internet Inc. – med adress 701 Lee Road, Suite 300, Chesterbrook, PA 19087, USA. Du blir ombedd att uppge din e-postadress endast i det fall då du väljer att registrera dig på webbsajten. Den information som du förser oss med via EET skapar en unik rapport avseende din organisation, baserat på de svar du givit. Alla rapporter slås sedan samman, och den sammanslagna informationen kommer att användas av EY för att generera värdemätare avseende organisationens kunskapsområden vid olika stadier av dess tillväxtscykler.

EY kommer sedan att anordna workshops/seminarier avseende framtida kunder, baserat på de svar som insamlats från ETT. Under hela denna process gäller att inga organisationer på något sätt kan komma att namnges eller på annat sätt identifieras.

Barn
Denna policy för personuppgiftshantering riktar sig inte till barn. Vi förstår vikten av att skydda barns personuppgifter, särskilt i on-linemiljö, och vi samlar inte in eller lagrar uppgifter om barn.

Ändringar i denna policy
EY kan komma att ändra denna policy vid behov. Om policyn ändras bör du notera att det kan ta upp till 30 arbetsdagar innan de nya rutinerna får genomslag. Kontrollera denna sida med jämna mellanrum om du vill bevaka ändringar.

Avsluta prenumeration
Om du har anmält dig till någon av EY:s uppdateringar via ey.com och inte vill ha fler e-meddelanden går du till avanmälningssidan för respektive tjänst.

Ytterligare information
För mer information om hur denna policy tillämpas, se juridiska frågor.

Om du vill kontrollera vilka personuppgifter Ernst & Young AB behandlar om dig, kan du skicka en skriftlig begäran till Ernst & Young AB, Att: PuL-frågor, Box 7850, 103 99 Stockholm. Hit kan du också vända dig om du vill att vi ska radera eller justera en felaktig personuppgift.