• Share

Bank Advisory

Rådgivningstjänster för finansbranschen
Verksamhets- och riskhanteringsaktiviteter är, liksom efterlevnad och interna revisionsprogram, komplexa instrument vars effektivitet påverkar företagets resultat.

Första steget är att identifiera affärsriskerna och de områden som bör förbättras i din verksamhet. Därefter bör man utveckla processerna och införa förbättringar i verksamheten.

Utveckling
Genom att ge rekommendationer hur du ska anpassa och optimera verksamhetsmiljön kan vi hjälpa dig att förbättra och integrera processer och kontroller, öka produktiviteten och minska kostnaderna.

Utveckling av finansfunktionen
Finansfunktionen påverkar alla delar av ditt företag.  Dagens finansavdelningar utsätts i allt högre utsträckning för granskning. Därför krävs ett helhetsgrepp om de människor och processer samt den teknik som är inblandade.

Vi hjälper dig att förbättra finansfunktionen. Vi fokuserar på processer, kostnadsminskningar och vägledning rörande förändringar i redovisningsprocesserna. Här ingår övergången till allmänt vedertagen god redovisningssed i USA (GAAP), IFRS och it-initiativ .

Riskhantering
Dagens beslutsfattare måste planera för att hantera, minska och utnyttja de risker de känner till och svara på nya risker allt eftersom de uppkommer. Våra riskhanteringskonsulter hjälper dig att hitta alternativ och förbättra processerna samt bistår med riskhanteringen, inklusive kreditrisker, marknadsrisker, operationella risker och kvantitativa riskanalyser.

IT
Vi tillhandahåller tjänster inom teknikrisker, informationshantering och säkerhetstjänster och hjälper dig med:  

  • it-arkitektur, översikt över lösningar, utvärdering och implementering av återförsäljarprogram
  •  insamling, lagring och användning av samt kvalitet på informationen.
  • att utvärdera och förbättra affärsprocesser.
  • utformning, implementering och upprätthållande av säkra och högpresterande it-miljöer.

Regelefterlevnad
Den senaste tidens globala finansiella reformer har visat att regelefterlevnad kommer att kräva stora förändringar inom de finansiella institutionerna.  Du måste ha effektiva handlingsplaner för att möta de nya kontrollkraven.

 Vi hjälper dig att inrätta lämpliga ledningsstrukturer och processer samt initiera implementeringsprojekt för de kommande regleringarna.

Kontakta oss

Sven Tärnvik 
ansvarig bank
+46 8 520 591 24

Connect with us

Följ oss via sociala medier, epost eller webcasts. Eller ladda ner vår EY Insights app för mobila plattformar.

Improving bank risk identification

Bill Schlich, our Global Leader for Banking & Capital Markets

Bill Schlich discusses the challenges banks face when dealing with vast amounts of data.

Webcasts and other videos

See more

Knowledge@Wharton  

Global financial regulatory reform