BEPS: Jakten på den försvunna skatten

  • Share

BEPS, Base Erosion Profit Shifting, är ett globalt skatteinitiativ som G20 och OECD står bakom. Målet är att multinationella företag ska betala rätt skatt i rätt land, men utmaningarna är många.

Text: Henrik Norberg

Det är G20-länderna som har gett OECD i uppdrag att ta fram en plan som syftar till att multinationella företag ska betala rätt skatt i rätt land. Bakgrunden är ett stort missnöje bland många länder med den skatteplanering som vissa bolag ägnat sig åt. Dessutom är många länder missnöjda med att andra länder attraherar investeringar genom att erbjuda företag förmånliga skattevillkor.

Ingella WillforsIngela Willfors är departementsråd och samordnare för BEPS-projektet vid Finansdepartementet. Hon för Sveriges talan i det arbete som påbörjades förra året och är övertygad om att BEPS inte blir en papperstiger.

– Jag har nog aldrig varit med om en sådan het fråga som BEPS. Den internationella uppslutningen kring åtgärder för att motverka BEPS är kraftfull och bred. Sverige står bakom projektets syfte, men anser att det är viktigt att föreslagna lösningar inte går längre än vad som krävs för att hantera icke-beskattning. Att BEPS-projektet kommer att bli verklighet är jag övertygad om, berättar Ingela Willfors.

Interprissättning prioriterad fråga
Omkring 60 procent av världshandeln sker mellan bolag inom multinationella koncerner. Därför är internprissättning en nyckelfråga för BEPS-projektet med fokus på frågor rörande substans och transparens. I januari i år publicerade OECD, inom ramen för BEPS, ett dokument som innehöll ett långtgående förslag på en gemensam mall för dokumentation av internprissättning, och som en del av detta, ett krav på så kallad country-by-country reporting.

– BEPS är den största förändringen på länge inom det internationella bolagsskatteområdet. Kraven som kommer att ställas på företag är mycket omfattande och innebär stora förändringar för multinationella företag, säger Mikael Hall på EY.

Rapporteringsmallen ska till exempel innehålla detaljerad information om varje bolag i koncernen, sätet för koncernens ledning, viktiga operationella funktioner, information om immaterialrättsliga tillgångar, intäkter per land, erlagd skatt i samtliga länder, antal anställda per land och koncerninterna flöden.

– OECD ska redan i september i år vara klara med förslaget om internprissättningsdokumentation och country-by-country rapportering. Därför är det hög tid för företag att förbereda sig. Skattestrategin bör ses över och bolag bör ta hjälp att simulera bolagets egen country-by-country rapportering. Då kan man se vilka transaktioner och länder som skiljer ut sig, berättar Mikael Hall.

Intensiva förhandlingar stundar
BEPS-projektet täcker en rad områden, där vissa frågor blir enklare än andra att nå enighet om. Åtgärder som omedelbart påverkar beskattningsrätt mellan länder kommer med all säkerhet att vara ett svårare område.

– BEPS-projektet inbegriper stora ekonomiska värden för svenska företag. Självfallet kan det finnas motsättningar vissa länder emellan där somliga kan komma att försöka öka sin skattebas på andra länders bekostnad. Men det är inte syftet med BEPS och därför kommer vi att försöka motverka sådana beteenden, säger Ingela Willfors.

Införandet av BEPS kan även ses som ett tidens tecken där alltmer uppmärksamhet riktas mot företagens hantering av skattefrågor.

– Skattefrågor har utan tvekan vuxit i betydelse. Det räcker inte att följa lagstiftningen, bolag måste även visa att de agerar etiskt och ansvarsfullt inom skatteområdet. Skattefrågor bör därför vara en naturlig del i företagens CSR-arbete, berättar Mikael Hall.