• Internal Audit

  The IA function that successfully adapts to today’s rapidly changing world will become a trusted advisor to an organization poised for growth. Read our insights.

 • Maximizing the value of a data protection program

  Any organization can be victimized by data loss events. Is your program aligned to protect the data that matters most?

 • Building trust in the cloud

  Rapid escalation of cloud services creates risk. Use our Cloud Trust Model to balance those risks with the value the cloud provides to your organization.

 • Consumers on Board

  30,000 consumers from 34 countries reveal new global buying journey trends, and show companies need to build trust.

 • Export growth to accelerate in the Eurozone

  Exports are strengthening and a gradual pickup in domestic demand will drive a return to modest investment growth, according to our summer Eurozone Forecast.

 • Expecting more from risk management

  Do you need better alignment between risk and key business processes? See how to enhance value by embedding risk into the "rhythm of the business."

 • Life sciences: preparing for big data and analytics

  Many life sciences organizations are not capturing and applying value from analytics in a meaningful way. Gain the edge by harnessing today’s big data insights.

 • New, sustainable confidence in Europe emerges

  Foreign direct investment decisions in Europe reached an all-time high in 2013. Find out what’s driving that trend in our European attractiveness survey.

 • Governing the cloud

  You can drive innovation and empower your workforce through responsible adoption of cloud computing. Is your governance model encouraging a “cloud-first” culture?

Advisory Services

Utveckla din verksamhet – globalt

Världen förändras och det gör även företagets utmaningar. De utlösande faktorerna bakom förändringarna varierar dock – från geopolitiska händelser och lagändringar till ny teknik och tillväxtmarknader.

Dessa förändringar kan få långtgående konsekvenser och dessutom komma snabbt. Våra tjänster baseras på branschspecifik erfarenhet och är inriktade på att leverera mätbara, långsiktiga resultat. Vi hjälper dig att utveckla företaget för att nå framgång. Även i osäkra tider.

Vi kan hjälpa dig med:


 • Bygga förtroende: informationssäkerhet i en gränslös värld

  Vi lever i en värld där molntjänster, sociala nätverk och mobila enheter blir allt vanligare. Det förändrar riskbilden för organisationer och företag.

  Vår globala undersökning om informationssäkerhet visar att det är en av de större utmaningarna som organisationer står inför i dag.

  Vi har identifierat tre trender som påverkar riskbilden och arbetet inom informationssäkerhetsområdet:

  • Fysiska gränser försvinner i takt med att allt mer data överförs via internet.
  • Förändringstakten fortsätter att öka.
  • Organisationer går från traditionella outsourcingtjänster till molnbaserade tjänster.

  Hur påverkas du och din organisation?

  Kontaktpersoner: Andreas Halvarsson och Helena Törnqvist 

  Relaterad information

  Into the cloud out of fog

  In i molnet, ut ur dimman

  I vår studie 2011 Global Information Security Survey granskar vi de affärsmässiga riskerna förknippade med en allt mer virtuell värld och teknik som sociala medier, mobila datorer och molnet.

  EY - Advisory-RC-borderless

  Informationssäkerhet i en gränslös värld – dags att tänka om

  Vilka åtgärder måste företag vidta för att skydda informationen i dagens uppkopplade, gränslösa värld? Ta del av svaren i vår rapport.

  ServiceLine-RC-data_privacy

  De 11 viktigaste trenderna inom dataintegritet 2011

  Vad håller it-chefer vakna om natten? Läs om elva trender som präglar det krävande arbetet med att skydda företagets data.

  ServiceLine-RC-cyber_attacks

  Så avvärjs cyber-attacker

  Traditionella metoder för att skapa it-säkerhet är inte tillräckliga om du vill skydda företaget mot avancerade it-attacker. Företag måste vidta åtgärder för att skydda sig mot och förhindra sådana angrepp.

  Ny informationsteknologi – både vän och fiende

  När information är tillgänglig när som helst och var som helst är traditionella säkerhetsmetoder inte tillräckliga. Vår studie undersöker riskerna och det ansvar du har för att skydda företagets information.

 • Riskhantering som skapar möjligheter

  Vi vet att du kan känna oro för riskerna med lagstiftning och regelefterlevnad – särskilt om företaget är verksamt inom bank- eller sjukvårdssektorn.

  Samtidigt som instabila marknader och prispress skapar utmaningar stimulerar dessa krafter konkurrensen och skapar affärsmöjligheter.

  Våra studier tyder på att ledande företag utvecklar övergripande strategier för att uppnå en balans mellan risk och möjlighet.

  Kontakterna med våra kunder visar att det finns ett behov av att utveckla riskprocesserna i företaget – på samma sätt som redan gjorts med ekonomi-, produktions- och leveranskedjeprocesserna.

  Målet är att få bättre överblick över de mest väsentliga riskerna.

  Läs mer om att vända risker och affärsmöjligheter till resultat.

  Kontaktperson: Håkan Molin 

 • Internrevision – för långsiktigt hållbara resultat

  Företagen värdesätter internrevisionens roll, men efterlyser ännu mer stöd.

  Det som efterfrågas är en internrevision som är framåtriktad och strategisk – inte bara tillbakablickande. Företagsledningar vill att internrevisorerna ska bidra med sina kunskaper i samband med strategiska initiativ och komma med idéer som förbättrar företagets verksamhet. Internrevisorernas insatser behövs nu.

  Internrevisionen som strategisk rådgivare
  EY kan hjälpa till att utveckla internrevisionens möjligeter till strategisk rådgivningen genom att:

  • identifiera kostnadsbesparingar för hela företaget
  • ge rekommendationer som förbättrar lönsamheten
  • bidra med kunskap om risker.

  Vi kan också hjälpa dig genom att:

  • utvärdera internrevisionsfunktionen och identifiera förbättringsområden
  • visa på möjligheter som ökar internrevisionens strategiska värde
  • uppnå snabbare förändringstakt genom samverkan.

  Kontaktperson: Håkan Molin 

  Relaterad information

  EY - Internal audit's role in preventing corruption

  Vad är internrevisionens roll för att förhindra korruption?

  Chefer kan  hållas personligt ansvariga för korruption bland sina anställda. Läs mer om hur du kan hantera risker med korruption och mutor.

  ServiceLine-RC-five-rc

  Så fattar du bättre beslut

  5 insights for executives ställer fem frågor för att gå till botten med ett ämne – läs svaren här.

  ServiceLine-RC-155x66_gears

  Ta vara på internrevisionens erfarenheter

  För att bli den strategiska rådgivare företagsledningen önskar måste internrevisionen ta plats i ledningsrummet. Läs vår rapport om varför internrevisionen borde få en större roll när strategiska beslut om expansion eller förbättringar ska fattas.

  EY - Advisory-RC-borderless

  Används internrevisionsfunktionerna fullt ut?

  Nu när Sarbanes-Oxley-reglerna blivit rutin funderar många företag på hur de bäst ska använda sina internrevisorers kunskaper. Senaste numret av InSights tar upp internrevisionens inriktning och effektivitet samt vikten av stöd från revisionsutskottet.

  ServiceLine-RC-data_privacy

  Fallstudie om internrevision – Är företagssamverkan rätt väg?

  Fyra ledare i fiktiva XYZ Technology Group överväger samverkan/co-sourcing som en del i företagets internrevisionsstrategi. Läs mer om problemen de stöter på. Ta del av fyra internrevisorers syn på om samverkan är rätt för XYZ.

 • För ett bredare perspektiv i finanssektorn

  För att hantera såväl möjligheter som risker i den finansiella sektorn och dagens komplexa affärsklimat behövs integrerade tjänster. EY erbjuder dig konkret och integrerad rådgivning så att du får en tydlig bild av just din marknad och den potential som finns. Våra tjänster inom den finansiella sektorn riktar sig till branscherna bank och kapitalmarknader, kapitalförvaltning och försäkring. För samtliga branscher erbjuder vi tjänster inom rådgivning, revision, skatt och transaktioner.
   
  Vi har närmare 35 000 medarbetare världen över som enbart arbetar med den finansiella sektorn. Det gör att vi snabbt kan sätta oss in i dina frågeställningar och dra nytta av den rika erfarenhet som vi har. Våra kvalificerade medarbetare hanterar organisationens behov utifrån flera vinklar och bidrar således med ett brett perspektiv. Vi stödjer dig genom hela processen – från strategi till genomförande. Det är så EY åstadkommer förändring.

  Våra huvudtjänster inom finanssektorn är verksamhets- och affärsutveckling, riskhantering, it-rådgivning, it-risk och it-revision. Det innefattar bland annat:

  • Kunder
  • ekonomi- och finansfunktion
  • operativ modell
  • riskhantering
  • kapital- och likviditetsfrågor
  • regelverksrådgivning
  • processer och kontroll
  • kvantitativa rådgivningstjänster
  • it-rådgivning i finanssektorn
  • it-risk och it-revision.

  Kontaktperson: Sven Tärnvik 

 • En tydligare vision för ekonomifunktionen

  En effektiv ekonomifunktion som är anpassad efter organisationens krav kan vara en kritisk faktor för tillväxt. En ledande ekonomifunktion möjliggör bättre beslutsfattande samt uppföljning och kontroll av de planer som ska verkställa strategi och uppfylla affärsmål. Enligt våra studier anser hela 98 procent av företagen att det finns utrymme att förbättra ekonomifunktionen. Det tyder på att de flesta ekonomifunktioner har en stor förbättringspotential.

  Utmaningen för många företag är att skapa och sjösätta ändamålsenliga:

  • processer och arbetssätt
  • organisationsstrukturer inklusive roller och ansvar
  • systemstöd och verktyg.

  Våra studier visar också att 80 procent av företagen planerar att anpassa sina ekonomifunktioner bättre till företagens övergripande strategier. Många ekonomifunktioner kommer att behöva omdefiniera sina roller för att på ett bättre sätt stödja den övergripande verksamheten. EY har kunskapen och erfarenheten att hjälpa din ekonomifunktion inför och under denna resa.

  Läs mer om en tydligare vision för ekonomifunktioner:

  Kontaktperson: Peter Hultman 

 • Få grepp om dina it-funktioner

  Företagets it-funktion behöver hitta en balans mellan risk och effektivitet. Men detta är ofta lättare sagt än gjort. It-systemens inflytande på företagens verksamheter har utvecklats snabbt. Många it-avdelningar kämpar fortfarande med att matcha sina tekniska kunskaper med nya affärsperspektiv.It-cheferna står nu inför stora utmaningar:

  • Allt mer komplexa it- och affärsmodeller.
  • Kostnadseffektivitet och krav på transparens.
  • Nya regler och nya former av hot.
  • Förväntningar på corporate responsibility.

  Våra undersökningar visar att framgångsrika företag fokuserar på dessa nyckelfrågor och utformar lösningar på företagsövergripande nivå.

  Läs mer om hur du får grepp om it-frågorna:

  Kontaktperson: Anders Fridlund 

 • Skapa effektiva leveranskedjor

  Många framgångsrika företag anpassar sina leveranskedjor för att hantera en allt mer komplex och föränderlig omvärld. Detta sker främst på två sätt:

  • Snabb expansion för att dra nytta av en framväxande medelklass på tillväxtmarknaderna.
  • Kostnadsbesparingar för att öka marginalerna på mogna marknader.

  Våra erfarenheter visar att det finns ett antal strategier som framgångrika företag överväger när de anpassar sina leveranskedjor.

  Supply chain wheel

   

  På tillväxtmarknader handlar det om att:

  • Hantera risker som rör verksamheten, skatter och regelverk.
  • Skapa nya intäktskällor.
  • Etablera en effektiv leveranskedjemodell och infrastruktur.

  På mogna marknader måste följande övervägas:

  • Omstrukturera leveranskedjorna för att uppnå konkurrenskraft.
  • Optimera för globala och lokala inköp.
  • Förbättra verksamhetens kapacitet och anpassningsförmåga.

  På såväl mogna marknader som tillväxtmarknader finns även miljö- och hållbarhetsfrågor som behöver hanteras.

  Kontaktperson: Björn Borgman 

  Relaterad information

  EY - ServiceLine-RC-flower-162x87

  Mönstren för internationell handel utvecklas

  Hur väl positionerad är du för en Asien-centrerad framtid i internationell handel? Läs om trenderna du kan förvänta dig från nu till 2020.

  EY - ServiceLine-RC-supply-chain-views

  Vinster att hämta i leveranskedjan

  Multinationella företag anpassar sina leveranskedjor för att kunna möta ökande konkurrens, förbättra lönsamheten och skapa större värde för aktieägare och kunder. Läs mer om hur leveranskedjan kan ge bättre resultat både på tillväxtmarknader och mogna marknader.

 • Outsourcing – ett verktyg för att bli marknadsledande

  Dagens företagsklimat med ökad global konkurrens, högre grad av specialisering och en trend mot ökad privatisering ställer nya krav på företag. Det innebär att varje funktion inom organisationen måste vara lönsam i sig själv. 

  Företagsledningar behöver agera för att möta utmaningarna och i många fall är outsourcing ett mycket bra alternativ. Outsourcingmarknaden växer kraftigt och begreppet är numera etablerat bland företag i Sverige och globalt.  Våra kunder uppger att drivkrafterna bakom outsourcing huvudsakligen är kopplade till kostnadsbesparingar, fokus på kärnverksamheten, ökad flexibilitet, förbättrad kvalitet, benchmarking och tillgång till best practice.

  Outsourcing är ett mycket kraftfullt strategiskt verktyg om det används på rätt sätt. Våra kunder upplever ofta kostnadsbesparingar på 15–35 procent i genomförda projekt.

  EY är en ledande rådgivare inom området. Vi har genomfört över 60 outsourcingprojekt hos stora väletablerade företag i Norden och har även varit med i flera globala outsourcinginitiativ. EY är en oberoende rådgivare med över 50 konsulter i Norden som är specialiserade på outsourcing. Vi är verksamma inom många branscher som exempelvis bank och försäkring, energi, telekom, media och underhållning, tillverkning, offentlig sektor och detaljhandel.

  Kontaktperson: Magnus Kuchler 

 • Ta hand om dina kunder – öka intäkterna och lönsamheten

  För att lyckas skaffa nya kunder, behålla dem och utveckla deras lönsamhet behöver företag arbeta med agerbara kundinsikter.

  Vilka kunder har mest potential, är mest lönsamma och lojala? Vilka behov och preferenser har olika kundprofiler? Hur kan du anpassa organisationens förmågor efter kund och marknad på bästa sätt? 

  EY hjälper ditt företag med få svar på dessa frågor

  Kontaktperson: Frank R van Gelder 

   

   

   

   

   

   

   

   Connect with us

Följ oss via sociala medier, epost eller webcasts. Eller ladda ner vår EY Insights app för mobila plattformar.

EY - Global Information Security Survey 2013

Global Information Security Survey 2013

As the pace of technology evolution accelerates, so do cyber risks. Find out how organizations are addressing current threats – and those on the horizon.