Advisory Services

 • Share

Rådgivning för finanssektorn

För ett bredare perspektiv i finanssektorn

För att hantera såväl möjligheter som risker i den finansiella sektorn och dagens komplexa affärsklimat behövs integrerade tjänster. EY erbjuder dig konkret och integrerad rådgivning så att du får en tydlig bild av just din marknad och den potential som finns. Våra tjänster inom den finansiella sektorn riktar sig till branscherna bank och kapitalmarknader, kapitalförvaltning och försäkring. För samtliga branscher erbjuder vi tjänster inom rådgivning, revision, skatt och transaktioner.

Vi har närmare 35 000 medarbetare världen över som enbart arbetar med den finansiella sektorn. Det gör att vi snabbt kan sätta oss in i dina frågeställningar och dra nytta av den rika erfarenhet som vi har. Våra kvalificerade medarbetare hanterar organisationens behov utifrån flera vinklar och bidrar således med ett brett perspektiv. Vi stödjer dig genom hela processen – från strategi till genomförande. Det är så EY åstadkommer förändring.

Våra huvudtjänster inom finanssektorn är verksamhets- och affärsutveckling, riskhantering, it-rådgivning, it-risk och it-revision. Det innefattar bland annat:

 • Kunder och strategi
 • ekonomi- och finansfunktion
 • operativ modell
 • riskhantering
 • kapital- och likviditetsfrågor
 • regelverksrådgivning
 • processer och kontroll
 • kvantitativa rådgivningstjänster
 • it-rådgivning i finanssektorn
 • it-risk och it-revision.

 


 

Verksamhets- och affärsutveckling i finanssektorn – hur ser er tillväxt och lönsamhet ut?

För att lyckas i den konkurrensutsatta finansiella sektorn och uppnå full potential måste din organisation kontinuerligt förbättra sin prestanda – och behålla den förbättringen. Våra professionella kan hjälpa dig att möta dessa utmaningar. Med våra tjänster inom bland annat kunder, ekonomi- och finansfunktion och operativ modell levererar vi, tillsammans med er, mätbara och hållbara förbättringar.

Kunder och strategi
Framgångsrika företag måste attrahera, behålla och utveckla lönsamma kundrelationer. Vi erbjuder din organisation global experthjälp inom bland annat följande områden:

 • utveckling av kundbasen
 • etablering inom nya affärsområden och på nya marknader
 • maximering av distributionens och säljorganisationens effektivitet.

Ekonomi- och finansfunktion
Med gedigen erfarenhet och ett tvärvetenskapligt förhållningssätt kan vårt globala team hjälpa din organisation med:

 • transformation av finance operating model
 • outsourcing, offshoring och shared service center-lösningar
 • verksamhetsstyrning
 • design och implementering av finansiella system
 • utformning och implementering av kostnadshanteringssystem.

Operativ modell
Vi arbetar över hela Norden och är en del av ett globalt nätverk med närvaro på de flesta marknaderna världen över. Vår erfarenhet täcker områden som:

 • organisation och operativ modell
 • sourcing
 • processeffektiviseringar
 • kostnadsbesparingar
 • projektledning av större förändringsprogram.

Kontaktperson: Fredrik Andrén

 


 

Riskhantering i finanssektorn – en förutsättning för framgångsrik verksamhet

I dagens dynamiska affärsmiljö är flexibla och välfungerande processer för riskhantering en förutsättning för effektivt företagande. EY är en ledande leverantör av integrerade riskhanteringstjänster till branscherna bank och kapitalmarknad, kapitalförvaltning och försäkringsbolag. Vi hjälper ditt företag att hantera de många utmaningar som en effektiv riskhantering kan föra med sig.

EY är din ingång till fler än 900 experter på riskrådgivning – oavsett om det gäller strategier för riskhantering, program för att hantera kapital- och likviditetsfrågor, kreditrisk, marknadsrisk, operativ risk eller, sist men inte minst, att anpassa verksamheten till kommande regelverk. Vi stödjer ditt företag hela vägen från strategi till genomförande. Våra kunder får ofta hjälp inom följande områden.

Riskhantering och styrning
Vi hjälper våra kunder att hantera och mitigera företagets risker. Det sker genom att vi stärker effektiviteten i bevakningen av risker, förbättrar riskkommunikationen samt skapar integrerade risk managementprocesser som spänner över olika riskområden och tillgångsklasser. Vi hjälper även våra kunder att skapa en ansvarskultur som genomsyrar hela organisationen. Vi kan bland annat erbjuda följande tjänster:

 • Utforma en effektiv företagsstyrning i frågor runt organisation, governance, ersättningsfrågor . Formulera och implementera riskstrategi och riskaptit.
 • Etablera ett ramverk för effektiv hantering av risk med utgångspunkt från styrelse och lednings ansvar. Vi arbetar med utgångspunkt i de tre försvarslinjerna och fokuserar på frågor runt ansvar, mandat, risktaxonomi samt processer för hantering, uppföljning och rapportering.
 • Säkerställa tillgång till riskdata för såväl intern som extern analys och rapportering.
 • Optimera specifika riskprocesser, såsom kredit-, motparts-, koncentrations-, marknads-, likviditets och operativ risk samt asset liability-hantering (ALM).
 • Riskbaserad prissättning.

Vi är också väl insatta i befintliga och kommande regelverk som Basel II/III, Solvens II samt generella riktlinjer runt styrning, såsom ”EBA guidelines on internal governance”.

Kapital- och likviditetsfrågor
Hantering av kapital- och likviditetsfrågor är ett område som i allt högre grad påverkar företagets konkurrenskraft och lönsamhet. Vårt globala team har stor erfarenhet av och djup insikt i de förändringar som just ditt företag står inför till följd av exempelvis regelverksförändringar. Våra tjänster innefattar bland annat:

 • optimering av kapitalbas och kapitalanvändning exempelvis runt tradingverksamhet och motpartsrisker
 • utveckling av kapitalplanering runt IKU, stresstest och scenarion
 • utveckla likviditetshantering i termer av styrning och prissättning (FTP)
 • datahantering och rapportering av likviditetsrisker
 • Basel III/CRD IV
 • regulatory reporting
 • Solvency II
 • OTC/CCP
 • UCIT IV
 • Living wills.

Regelverksrådgivning
Många nya globala, europeiska och lokala regelverk kommer att få stora konsekvenser för den finansiella sektorn. Flera aspekter i företagens affärsmodeller och verksamheter behöver förändras. Detta kräver god planering och strukturerade tillvägagångssätt – och här bidrar EY med relevanta kunskaper, stöd och erfarenhet från hela den finansiella sektorn. Vi kombinerar ett internationellt perspektiv med lokala specialister som har tillgång till verktyg och metoder som förenklar och förbättrar anpassningsarbetet. På så vis kan vi hjälpa till med en kostnadseffektiv anpassning.

Utöver specifika kunduppdrag erbjuder vi seminarier via internet och frukostmöten på vårt kontor i Stockholm där våra specialister delar med sig av sin kunskap och sina erfarenheter. Några områden som vi noga bevakar och erbjuder ditt företag specialistkompetens inom är:

 • Solvency II
 • Basel III/CRD IV
 • FATCA
 • Living wills
 • MiFID II
 • AIFMD
 • Dodd-Frank.

Processer och kontroll
EY är en ledande leverantör av internrevisionstjänster och internkontrolltjänster till den finansiella sektorn. Vi har bred erfarenhet av riskidentifiering, analys och utvärdering samt av att designa, utföra och rapportera internrevision. Vårt globala team kan hjälpa din organisation med bland annat följande tjänster:

 • internrevision
 • outsourcing
 • co-sourcing
 • verksamhetsstyrning och transformation
 • quality assessment reviews.

Inom internkontroll tillhandahåller vi bland annat följande tjänster:

 • internal controls including Sarbanes-Oxley advisory services
 • governance reviews
 • process/control remediation and future state design.

Vi erbjuder även tjänster inom contract risk services och corporate responsibility.

Kvantitativa rådgivningstjänster
EY:s globala team erbjuder ditt företag ett brett utbud av kvantitativ kunskap och expertis. Vi kan bland annat hjälpa dig med design, utveckling och validering av kvantitativa beräkningsmetoder och finansiella modeller, till exempel värdering av finansiella instrument och mätning av finansiell risk. Våra kvantitativa rådgivningstjänster omfattar bland annat:

 • kreditrisker
 • marknadsrisker
 • likviditetsrisker
 • operativa risker
 • försäkringsrisker
 • övriga finansiella risker
 • modellrisker.

Kontaktperson: Pehr Ambuhm

 


 

It-rådgivning i finanssektorn

Våra konsulter kombinerar erfarenhet av banker och kapitalmarknader, kapitalförvaltning och försäkring med djup kompetens inom diverse it-system. Vi är specialister på att leda, utreda, planera och genomföra affärsnära och komplexa systemutvecklingsprojekt. Våra tjänster innefattar bland annat:

 • it-transformation och strategi
 • sourcing
 • technology enablement
 • program transformation
 • regelverksförändringar
 • systemutvärdering
 • upphandlingar
 • enterprise architecture
 • information management
 • business intelligence
 • digitalisering och processautomatisering
 • program- och projektledning.

Kontaktperson: Anders Fridlund

 


 

Aktuariell rådgivning

Nya marknader skapar nya tillväxtmöjligheter. I dag finns konkurrenterna ofta i länder på andra sidan jordklotet. Beslut fattas snabbare och oftare än någonsin tidigare. Det finns ingen tid att förlora.

Vi kombinerar global kunskap med lokal kännedom för att stödja våra kunder inom finans och försäkring att utveckla och säkerställa strategier så att de kan fatta välgrundade beslut. Resultatet av det samarbetet är en viktig del i framgången för din organisation.

Vi kan hjälpa dig med följande tjänster:

 • aktuariell förändring
 • aktuariell granskning
 • aktuariell verksamhet och processer
 • förändringar i finansiella rapporteringsmetoder
 • verksamhetsutveckling
 • transaktionsstöd
 • Solvens II.

Kontaktperson: John Brandel

 

Kontakta oss

Sven Tärnvik
Tfn +46 8 520 591 24

EY - Global Information Security Survey 2013

Global Information Security Survey 2013

As the pace of technology evolution accelerates, so do cyber risks. Find out how organizations are addressing current threats – and those on the horizon.