Skip to main navigation

K3 - EY - Sverige

  • Share

K3 är mer flexibelt än K2 men ställer samtidigt högre krav på administrativa insatser och tilläggsupplysningar.

K3 blir det nya huvudregelverket för redovisning i onoterade företag. Mindre företag kan välja K2 som är ett förenklat alternativ. Vad gäller för ditt företag? Dags att välja.

K3 blir nu huvudalternativet när årsredovisning och koncernredovisning upprättas i onoterade företag. Undantagna är moderföretag som frivilligt väljer att upprätta koncernredovisning i enlighet med internationella redovisningsregler. Mindre företag kan välja att använda sig av förenklingsregelverket K2.

Please visit adobe.com to download the latest Adobe Flash Player

Att vara väl förberedd är nyckeln till framgång. Vi på EY har utvecklat en processorienterad metodik för att säkerställa att ditt företag hanterar övergången till ett nytt redovisningsregelverk så smidigt som möjligt.

Vad ska du välja?
K3 är mer flexibelt än K2 men ställer samtidigt högre krav på administrativa insatser och tilläggsupplysningar. Ju fler intressenter ett företag har desto större blir fördelarna med K3.

K3 eller K2 ska tillämpas av aktiebolag och ekonomiska föreningar på räkenskapsår som påbörjas efter den 31 december 2013, men får tillämpas på räkenskapsår som påbörjas tidigare. Mindre moderbolag i en större koncern får inte tillämpa K2. K3 är ett principbaserat regelverk och ställer större krav på att redogöra för valda redovisningsprinciper. K3 gör det möjligt att använda funktionsindelad i stället för kostnadsslagsindelad resultaträkning och tillåter bland annat till skillnad mot K2 att internt genererade immateriella tillgångar tas upp som tillgångar i redovisningen. Vidare är K3 skrivet ur ett koncernredovisningsperspektiv, medan K2 är skrivet för en juridisk person.

Exempel på områden som kan beröras vid övergången till K3 är:

  • förvaltningsberättelse
  • klassificering av skuld och eget kapital
  • ersättning till anställda
  • rörelseförvärv
  • materiella och immateriella anläggningstillgångar
  • redovisning av uppskjutna skatter och finansiell leasing.

Meny


Kontakta oss om du vill veta mer!
 

Göran Abrahamsson, Stockholm
Tfn 08-520 596 49

Johan Roempke, Göteborg
Tfn 031-63 77 20

Fler kontakter
Back to top