Assurance Services

Hur möter du dagens utmaningar inom revision, redovisning och rapportering?

Dagens globala affärsmiljö kännetecknas av genomgripande förändringar. Villkoren för redovisning och rapportering förändras, omfång och komplexitet ökar hela tiden. Det medför stora utmaningar för företagsledningar, styrelser, revisionsutskott och revisorer.

Vi kan hjälpa dig att förstå och hantera de mest kritiska frågorna som rör företagets ekonomi och rapportering.


 • Förändrade redovisningsstandarder

  Stora förändringar på väg – är du beredd?

  Att leda företag i dagens osäkra marknadssituation kompliceras av kommande förändringar på redovisningsområdet. Förändringarna väntas bli omfattande och företagsledningar och revisionsutskott frågar sig nu hur de ska förbereda sig.

  IASB och FASB har genomfört projekt för att harmonisera internationella och amerikanska redovisningsstandarder – IFRS respektive US GAAP. De nya redovisningsstandarderna kommer sannolikt att förändra redovisningen och rapporteringen inom flera områden, till exempel finansiella instrument, leasing och intäktsredovisning. Antalet standarder som förändras är betydande, men av större vikt är hur dessa förändringar kommer att påverka den löpande redovisningen samt resultat och ställning.

  I Sverige förväntas Bokföringsnämnden under 2012 publicera det så kallade K3-regelverket. K3 blir ett huvudregelverk för onoterade företag i Sverige som ska upprätta årsredovisning enligt årsredovisningslagen. Många av de onoterade företagen står nu inför en stor omställning. Det är viktigt att företagen i ett tidigt skede analyserar vad det nya regelverket innebär för dem.

 • Förebygg och åtgärda ekonomiska oegentligheter

  Bedrägerier, mutor och korruption fortsätter att vara en risk för företag vad gäller ekonomi, anseende och regelefterlevnad

  Enligt vår undersökning, European fraud survey 2011, finns det en utbredd tolerans för oetiskt beteende ända upp på ledningsnivå. Mutor och korruption är vanligt i hela Europa, även om få vill medge att det existerar i den egna branschen. Respondenterna i undersökningen uppger att insatserna mot bedrägerier och bestickning har minskat – detta i en tid då frestelsen att begå oegentligheter varit som störst.

  Företag, och de myndigheter som svarar för tillsyn och kontroll, behöver förnya sitt fokus på riskerna för bedrägerier, bestickning och korruption. Mot bakgrund av det aktuella ekonomiska läget krävs en mer långtgående bekämpning av bedrägerier och korruption.

 • Bolagsstyrning

  Ökad transparens, bättre kontroll

  Kraven på transparens ökar över hela världen. Investerare efterlyser mer exakt och relevant information om företag, transaktioner, marknader och risker. Samtidigt utöver tillsynsmyndigheterna mer omfattande kontroller.

  Det pågår ständigt en debatt kring bolagsstyrningens utveckling. Debatten förs mot bakgrund av förändringar i regelverk och tillsyn, implementering av IFRS samt ökad offentlig granskning. Vi anser att det är nödvändigt med en global harmonisering, eftersom världens marknader är ömsesidigt beroende av varandra. Lagstiftare och andra regelskapande organ måste fortsätta arbeta sida vid sida för att skapa en enhetlig syn på bolagsstyrning.

 • Hållbarhetsredovisning

  Trenden är tydlig – rapporteringen av icke-finansiell information ökar

  Kraven på ökad genomlysning ökar och allt fler företag väljer att redovisa hur de arbetar med hållbar utveckling och samhällsansvar (CR). En hållbarhetsredovisning bidrar till att hålla interna och externa intressenter uppdaterade om hur företaget presterar på tre områden – miljö, samhällsansvar och ekonomi.

  Sju saker du bör veta om hållbarhetsredovisning

  1. Mer än 3 000 företag publicerar hållbarhetsredovisningar.
  2. Intressenterna förväntar sig i allt högre grad att företag upprättar hållbarhetsredovisningar.
  3. Hållbarhetsredovisningar kan leda till operativa förbättringar och stärkt regelefterlevnad samt höja företagets anseende.
  4. En hållbarhetsredovisning bör innehålla nyckeltal som är relevanta för branschen, till exempel väsentlighetsnivå, intressenternas delaktighet, bakgrund och fullständighet.
  5. Företagens hållbarhetsredovisningar bevakas mer än någonsin tidigare.
  6. Att göra en hållbarhetsredovisning kan medföra många utmaningar, bland annat:
   • redovisning av data
   • balans mellan positiv och negativ information
   • kontinuerligt förbättrat resultat
   • koncis och lättbegriplig information.
  7. Hållbarhetsredovisningar kan vara värdefulla kommunikationsverktyg och bidra till kostnadsbesparingar, effektiviseringar, verksamhetsutveckling och ansvarstagande.
  Besök vår globala webbplats för klimatförändring och hållbar utveckling.


Connect with us

Följ oss via sociala medier, epost eller webcasts. Eller ladda ner vår EY Insights app för mobila plattformar.

Bedrägeristudie visar att etiska normer är viktiga när företaget växer

När den ekonomiska tillväxten och den internationella förvärvs- och fusionsaktiviteten tar fart igen, ökar även bedrägeririsken. Vår bedrägeristudie visar att etiska normer är avgörande för framgång.