Government & Public Sector

  • Share

Boekhoudplan voor de Brusselse sociale huisvesting

Sociale huisvesting staat centraal in het beleid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Veel inwoners bevinden zich immers in een heel kwetsbare positie. De Sociale Verhuurkantoren (SVK) ontvangen subsidies van het Gewest om deze mensen te helpen. Deze SVK hebben de vorm van vzw’s die een deel van de privéwoningen op de huurmarkt willen aanbieden aan sociaal kwetsbare personen en gezinnen. Zo bemiddelen zij tussen eigenaars en huurders die aangepaste overeenkomsten sluiten op basis van relatief eenvoudige principes, zoals een huurprijs die lager ligt dan de marktprijs. Bovendien zorgen de SVK voor het dagelijks beheer (de keuze van de huurder, het innen van de huur...), waardoor de eigenaar bijvoorbeeld zeker is dat de huur altijd op tijd betaald wordt.

Twee stappen zijn noodzakelijk om dit systeem optimaal te laten werken. Om te beginnen moet de volledige verhuursector zich grondig professionaliseren. Daarnaast is een verscherpte controle op deze subsidies onontbeerlijk.

Overheidsopdracht
Onder impuls van Christos Doulkeridis, de Staatssecretaris voor huisvesting, schreef de Directie Huisvesting binnen het Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een openbare aanbesteding uit. Onderwerp hiervan: de SVK van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest begeleiden bij de invoering van een aangepaste Minimumindeling van het Algemeen Rekeningenstelsel (MAR) en andere bijhorende maatregelen. EY sleepte deze opdracht in de wacht. Een ander bureau had eerder al een eerste, bondige analyse gemaakt. Daaruit bleek dat er flink gesleuteld moest worden aan het systeem. Een aantal werkpistes was al naar voren geschoven.

Een dubbele opdracht
Onze opdracht bestond er dus in om een MAR te ontwikkelen die aangepast was aan de SVK. Het leek ons evenwel ook nuttig en noodzakelijk om het hele boekhoudsysteem van de SVK van het Gewest te herbekijken. Doel was een boekhoudkundig handboek te ontwikkelen met een gedetailleerde beschrijving van de specifieke verrichtingen (met name de afschrijvingen van vaste activa, waardeverminderingen of voorzieningen voor risico’s en kosten). We wilden de vzw’s ook stimuleren om hun financiële situatie te beoordelen en bij te sturen. De tool die we ontwikkelden voor de interpretatie van de financiële verslaggeving moest inzicht bieden in het beheer van de vzw en moeilijkheden voorkomen. Deze dubbele opdracht voerden we uit in nauwe samenwerking met het kabinet Doulkeridis, het Bestuur en de FEDSVK (de federatie van de SVK).

De sector in kaart gebracht
De specifieke verrichtingen voor de SVK zijn in verschillende fasen geanalyseerd. De eerste fase bestond erin de hele sector in kaart te brengen. Zowel de FEDSVK als EY verzamelde hiervoor de nodige gegevens via een vragenlijst. In een tweede fase kwam een model tot stand waarin de verschillen tussen de boekingsmethoden van de verschillende SVK duidelijk tot uiting kwamen. In een derde fase voerden we gesprekken met de verantwoordelijken van bepaalde SVK. De aandacht ging hierbij vooral uit naar de boekingswijze van bepaalde verrichtingen en de verschillende wetteksten die gelden voor de SVK.

Aangepast MAR en boekhoudkundig handboek
Op basis van dit eerste werk ontwikkelden en valideerden we een aangepast MAR, met een analyse van de belangrijkste verrichtingen, zoals subsidies, dubieuze debiteuren, voorzieningen voor risico’s en kosten, aanleggen van reserves, ... We reikten modelteksten aan, aangezien alle SVK het systeem van dubbel boekhouden zullen invoeren. Uniforme evaluatieregels werden voorgesteld en een gelijk jaarrekeningenmodel (verkort schema van de NBB) dat kan worden toegepast op alle SVK aanbevolen.

Financieel dashboard
Een twintigtal ratio’s moet een gelijke verwerking en interpretatie van de rekeningen vereenvoudigen en de belangrijkste gegevens leveren, zowel aan het Bestuur als aan het kabinet en de beheerders. Dankzij een automatisering van deze ratio’s kan het Bestuur de evolutie van de SVK in de tijd volgen of bepaalde SVK vergelijken met andere. Na verloop van tijd kunnen merktekens worden ontwikkeld om de SVK gemakkelijker in een ‘categorie’ onder te brengen. Hiermee kunnen het kabinet en het Bestuur ook gemakkelijker statistieken opstellen.

Opleidingen
Op het einde van deze eerste opdracht organiseerde EY twee opleidingen. In de eerste kregen de SVK het nieuwe aangepaste MAR te zien. Ze kregen extra uitleg over het handboek dat we hebben opgesteld over de boekhoudkundige verwerking van specifieke verrichtingen en over de problemen die tijdens onze vele gesprekken aan bod kwamen. De tweede opleiding richtte zich naar het Bestuur en het kabinet en ging voornamelijk over de analyse en de controle van de rekeningen van de SVK.

Dankzij het werk van EY beschikt het Bestuur van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nu over volledig aangepaste tools. Als de geopperde aanbevelingen worden ingevoerd, zal het mogelijk zijn om het bedrag van de toegekende of toe te kennen subsidies te valideren en het gebruik ervan te controleren. De SVK kunnen nu professioneler werken en tot voorbeeld dienen voor andere entiteiten.

Connect with us

Stay connected with us through social media, email alerts or webcasts. Or download our EY Insights app for mobile devices.

 

Click here to view some of our recent presentations on slideshare.


Seminars

Click here to see the list of seminars and enroll online!