Government & Public Sector

  • Share

Hoe externe organisaties evalueren?

EY evalueert regelmatig gesubsidieerde organisaties die zijn aangesteld om doelstellingen van een overheidsbeleid te realiseren. Daarbij focussen we op drie aspecten: effectiviteit, (kosten)efficiëntie en interne coherentie.

Effectiviteit
Bij de evaluatie van de effectiviteit gaat EY na in welke mate de voorop gestelde beleidsdoelstellingen werden behaald. Daarbij kijken we naar de output, de resultaten en de outcome van de activiteiten van de gesubsidieerde organisaties. Indien er onvoldoende data en indicatoren beschikbaar zijn bij de betrokken organisaties, brengen onze consultants deze in kaart via bevragingen en interviews.

(Kosten)efficiëntie
Bij de evaluatie van de efficiëntie onderzoeken we de verhouding tussen de ingezette middelen en de resultaten. Deze evaluatie gaat dieper in op de inkomsten en de uitgaven van de organisaties. In eerste instantie lijst EY per organisatie de vastgelegde subsidies op. Vervolgens worden deze gekoppeld aan de resultaten. We gaan na of met dezelfde middelen een groter effect kan worden bereikt, en of met minder middelen dezelfde uitkomst mogelijk is. Door de effecten in relatie te brengen met de ingezette middelen, komt de efficiëntie van elke organisatie tot uiting.

Interne coherentie
Bij de evaluatie van de interne coherentie gaan we na of de doelstellingen en de activiteiten van de gesubsidieerde organisaties compatibel zijn met die van de subsidiërende overheid. De meerwaarde van deze evaluatie ligt in het transparant maken van de manieren waarop activiteiten en doelstellingen op elkaar inhaken.

Het geeft inzicht in de hiërarchie van objectieven (strategische, specifieke en operationele doelstellingen), de te verwachten effecten (output, resultaat en outcome) en in hun onderlinge samenhang. Uit de evaluatie kan blijken dat bepaalde doelstellingen niet compatibel zijn of dat bepaalde acties niet in lijn liggen met een doelstelling, of tegenstrijdig zijn.

EY geeft u graag meer informatie over subsidie- en beleidsevaluatie.

Connect with us

Stay connected with us through social media, email alerts or webcasts. Or download our EY Insights app for mobile devices.

 

Click here to view some of our recent presentations on slideshare.


Seminars

Click here to see the list of seminars and enroll online!