Toekomstplannen en overheidssteun

Vlaanderen in Actie en het Marshallplan 2.Groen

 • Share

Met de financieringsperiode 2014-2020 voor de deur maken de regio’s van de EU zich op om nieuw kapitaal aan te trekken. Overheidssteun aan ondernemingen wordt daarbij herbekeken. We lichten kort de belangrijkste Vlaamse en Waalse initiatieven toe. De acties van onze regionale overheden om onze competitiviteit te verhogen, worden uitgedrukt in beleidsnota’s en toekomstplannen. Bij de Vlaamse overheid gebeurt dat via ‘Vlaanderen in Actie’, bij de Waalse overheid gaat het om het ‘Marshallplan 2.Groen’.

 

 

Vlaanderen

Vlaanderen wil tegen 2020 uitmunten als een economisch innovatieve, duurzame en sociaal warme samenleving. Het Nieuw Industrieel Beleid (NIB) creëert de voorwaarden daarvoor en stimuleert het nodige veranderingsproces om bestaande industriële activiteiten te vernieuwen en bijkomende activiteit aan te trekken en te ontwikkelen. Om bedrijven bij te staan bij die broodnodige transformatie, werden en worden een aantal steunmechanismen ontwikkeld, waarvan we hieronder de belangrijkste oplijsten:

 1. Strategische Transformatiesteun
  • Via Agentschap Ondernemen.
  • Aan leadplants in nieuwe waardeketens en/of toekomstgerichte clusters.
  • Voor internationale doorgroei van innovatiegerichte kmo’s.
  • Gericht op duurzame verankering van tewerkstelling.
    
 2. Innovatiesteun: SPRINT
  • Via Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie.
  • Aan kleinschalige ontwikkelingsprojecten dicht bij de markt.
  • Voor het ontwikkelen en intelligent toepassen van nieuwe kennis met het oog op een belangrijke innovatie van product, proces, dienst of concept.
    
 3. Strategische Ecologiesteun
  • Via Agentschap Ondernemen.
  • Milieu-investeringen.
  • Energievriendelijke investeringen.
  • Strategische bijdragen aan een globale milieu- of energieoplossing op ondernemingsniveau.
    
 4. Kenniscreatie en verhoogde kwaliteit van arbeid: Mensgericht Ondernemen
  • Via Europees Sociaal Fonds.
  • Gericht op instroom, competentiemanagement, leerbeleid en/of kennismanagement, feedbacken/ of motiveringsbeleid, leiderschap en structuur van de arbeidsorganisatie.

Wallonië

Ook Wallonië wil zich herdefiniëren als een economisch vernieuwende regio, met accenten op duurzaamheid en solidariteit. Het tweede, ‘groene’, Marshallplan mikt daarvoor op zes sectoren of competiviteitspolen: de life sciences, de agro-industrie, de logistiek, de lucht- en ruimtevaartsector, de machinebouw en de milieutechnologie. We zetten enkele interessante steunmechanismen op een rij:

 1. Investeringen
  • In nieuwe hoogtechnologische plants.
  • In uitbreiding van kmo’s, zeer kleine bedrijven en innoverende starters.
    
 2. Steun aan innovatie voor
  • Projecten in partnership met kennisinstellingen.
  • Gericht op concreet industrieel onderzoek.
  • Gericht op product- en dienstenontwikkeling in experimentele fase.
    
 3. Steun voor vorming
  • Aan collectieven gericht op promotie van integratie in het werkmilieu.
  • Voor het ontwikkelen van nieuwe competenties.

Stimuleringsmaatregelen zijn belangrijk bij de keuze van een vestigingsplaats, maar uit studies bleek dat de beschikbare subsidies als ontoereikend worden ervaren. Bovenstaande initiatieven zijn dus broodnodig. Of ze toereikend zullen zijn om buitenlandse, kennisintensieve ondernemingen aan te trekken, en Belgische ondernemingen te ondersteunen in hun transitie, zal de toekomst uitwijzen.