Fiscaal klimaat voor multinationals in België

Transfer pricing en de fiscus

  • Share

Door de toegenomen globalisering heeft de prijszetting van transacties tussen ondernemingen van een multinational vaak een belangrijke invloed op de inkomsten en dus op de belastbare basis. Bijgevolg zal een multinational bij de keuze van een locatie voor nieuwe investeringen rekening houden met het fiscale klimaat en de invloed op haar transfer pricing. Hoe zit het met transactieprijzen en de fiscus in ons land?

De meeste landen hanteren uiteenlopende fiscale instrumenten om investeringen aan te trekken. De transfer pricingregels zijn veel meer geharmoniseerd. In de meeste landen zijn die regels gebaseerd op het arm’s length-beginsel en de richtlijnen van de OESO. In België zit dat principe vervat in het Wetboek van Inkomstenbelastingen. Ook uit administratieve richtlijnen en uit de praktijk blijkt dat de OESO-regels voor transfer pricing doorgaans worden gevolgd. Toch zijn er verschillen tussen landen onderling, vooral op het vlak van de implementatie in de lokale wetgeving. Dat uit zich vooral in de houding tegenover documentatieverplichtingen, de mogelijkheid tot voorafgaande akkoorden en de frequentie van transfer pricing-taxaudits.

Documentatie

België heeft geen formele verplichtingen rond het bijhouden van transfer pricing-documentatie. Toch blijkt uit recent onderzoek dat een meerderheid van de multinationale ondernemingen in ons land enige vorm van documentatie ter beschikking heeft. Reden daarvoor is het bestaan van documentatieverplichtingen in andere landen, maar ook het toegenomen aantal transfer pricing-audits in ons land. In België is de Cel Verrekenprijzen recent verdubbeld in capaciteit en zijn het aantal transfer pricing-audits sinds begin 2013 sterk toegenomen. De interpretaties en posities van de Belgische administraties in die audits kunnen het Belgische investeringsklimaat voor buitenlandse multinationale ondernemingen beïnvloeden. De Belgische overheid moet zich daarvan bewust zijn en een coherent, consistent en stabiel klimaat creëren.

Voorafgaand akkoord

Om eventuele transfer pricingdiscussies te vermijden, bestaat in België de mogelijkheid om een voorafgaand akkoord (een zogenaamd APA, van Advance Pricing Agreement) af te sluiten. Een dergelijk akkoord wordt gesloten met de Belgische Dienst Voorafgaande Beslissingen. Voor potentiële investeerders is dat een aantrekkelijke factor. Zo kan immers al voorafgaand aan de investering zekerheid bekomen worden rond de transfer pricingbehandeling, en kan de verwachte belastingimpact inschat worden. Dat heeft de voorbije jaren bijgedragen tot het aantrekken van een aantal belangrijke nieuwe investeringen, die heel wat tewerkstelling opleverden. Om ook in de toekomst dergelijke belangrijke investeringen aan te trekken, is er nood aan nieuwe fiscale maatregelen. In het bijzonder is er nog veel werk om innovatie en onderzoek en ontwikkeling sterker aan te moedigen. Dat kan door een voordelig fiscaal kader te creëren voor de inkomsten uit intellectuele eigendom. Ter zake heeft België de aftrek octrooi-inkomsten, maar die is vrijwel exclusief op maat van de farmaceutische industrie geschreven. Er is ruimte voor en nood aan verbetering van dat regime