Belgische banken stellen minder leningen in het vooruitzicht

  • Share

View this page in French 

Brussel, 21 maart 2012 – Volgens de European Banking Barometer van EY ziet ook de Belgische banksector de toekomst somber tegemoet. De eerste tekenen van herstel tekenen zich af maar de sector staat aan de vooravond van een onvermijdelijke en grondige hervorming. En die zal niet zonder gevolgen blijven voor de leningscapaciteit van bedrijven en burgers. Krediet wordt naar verwachting ook duurderonder impuls van nieuwe regelgeving. In sommige sectoren worden betalingsmoeilijkheden voorspeld, waarbij vooral aan de bouw-, diensten- en autosector gedacht wordt. Positief is dan weer dat 70% van de sector denkt dat een eventueel Grieks faillissement nauwelijks impact zal hebben op de Belgische banksector. De Belgische banken zien de implementatie van Basel III en risicobeheer als de grootste prioriteiten in de volgende 6 maanden.

België rekent op zijn spaarders

De Belgische, Oostenrijkse en Scandinavische banken maken zich het meest zorgen over hun huidige positie en zien ook de eerste helft van 2012 het meest somber in. Dit geldt in België voor 37% van de de respondenten. De typisch Belgische spaarcultuur blijft echter met stip de grote troef en sterkhouder van het Belgische bankwezen. Veel meer nog dan in andere landen schat de bankier de toekomst van dit deposito segment als zeer positief in.

“De Belg is altijd een groot spaarder geweest met hoge spaarquota als gevolg. De crisis heeft deze reflex zelfs nog verder aangewakkerd. Dit geeft onze banken meer ademruimte om strategische beslissingen uit te voeren terwijl de kapitaalbasis versterkt wordt. Niet toevallig zetten de banken hier volop op in en voorzien ze nog verdere groei in dit segment ondanks het lage rendement van spaarboekjes” aldus Philippe Desombere.

Kredieten wordt duurder

Sinds de bankencrisis van 2008 wordt de sector onderworpen aan een spervuur van stresstests en nieuwe regelgeving met als doel zulk een soortgelijk scenario in de toekomst te vermijden. Om hieraan te kunnen voldoen is kapitaal noodzakelijk. Niet toevallig is prioriteit nummer één van de Belgische sector de voorbereiding op en de naleving van de Basel III akkoorden. Opvallend is wel dat in België risicomanagement, en allerhande kostenbesparingen minder prioritair zijn dan bij de Europese buren. “Dit kan een signaal zijn dat de Belgische banksector aan de beterhand is en reeds noodzakelijke hervormingen heeft doorgevoerd, alle aandacht komt nu te liggen op een verhoogde kapitaalpositie” aldus Philippe Desombere.

De grote meerderheid van de Belgische banken (68%) verwacht dat Basel III zal leiden tot hogere kredietkosten voor de klanten. Banken denken echter niet dat ze de volledige kosten zullen kunnen doorrekenen aan de klant, want 45% verwacht ook dat Basel III zal drukken op de rentabiliteit van hun bank.

Minder lenen, meer stabiliteit?

Banken worden verplicht af te slanken en worden tegelijk geconfronteerd met een kwetsbaar macro-economisch klimaat. Het gevolg is dat over alle sectoren heen verwacht wordt dat het aantal nieuwe kredietenzal verminderen de volgende 6 maanden. Vooral de bouw-, bedrijfsvastgoed- en dienstensector zouden een restrictiever kredietbeleid gaan ondervinden.

Dit is eveneens een gevolg van het feit dat banken vrezen dat deze sectoren een verhoogde kwestbaarheid hebben voor toekomstige wanbetalingen. De Belgische distributiesector, samen met de chemische en farmaceutische industrie, worden dan weer als relatief veiliger ingeschat wat dit aspect betreft.

Belgische banken minder bevreesd voor een Grieks faillissement dan andere Europese banken

De bankbarometer peilde ook naar welke mogelijke gevolgen een faillissement van één van de Europese lidstaten zou hebben voor de sector. Opmerkelijk daarbij is dat ‘slechts’ 30% van de Belgische banken denkt dat zo’n scenario een substantiële impact zou hebben op hun sector. Hiermee scoren we lager dan het Europees gemiddelde van 42%.

“Het Belgische bankwezen heeft grote inspanningen geleverd om hun blootstelling en verliezen ten aanzien van overheidsschuld te verminderen. De ‘vrijwillige’ Griekse schuldherschikking toonde ook aan dat de banken hier geen opbrengsten meer verwachten. Het mogelijke gevolg hiervan is dat banken zich iets comfortabeler voelen in hun schuldpositie ten aanzien van landen zoals Griekenland, Italië en Spanje” stelt Philippe Desombere. Toch zou het resultaat van meerdere zulke faillissementen volgens 61% betekenen dat minder kredieten zullen kunnen uitgekeerd worden en 13% denkt zelfs opnieuw naar staatsfinanciering te zullen moeten grijpen in zulk een scenario. Toch scoort België hiermee beter dan Europa met deze cijfers.

Werkgelegenheid in Belgische banksector blijft grotendeels status quo

De Belgische banken blijven voorzichtig en koesteren geen ambitieuze plannen voor de nabije toekomst. Zo leert de bevraging ons dat over de volgende 6 maanden slechts een zeer bescheiden toename van arbeidsplaatsen wordt verwacht. De meeste jobs zouden daarbij gecreeërd worden binnen sales en retail, HR zou een afname ondervinden. Dit staat in schril contrast met de vooruitzichten in landen als Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk waar een substantiële stijging aan jobs wordt verwacht. Duitsland en Spanje voorzien dan weer een afname aan arbeidsplaatsen in de sector.

"Banken in heel Europa denken momenteel vooral aan kostenreductie, risico-beperking en de uitwerking en implementatie van nieuwe regelgeving. De aanhoudende problemen in de eurozone dwingen hen om te focussen op het oplossen van problemen en het reageren op gebeurtenissen, eerder dan op het proactief ontwikkelen van strategische groeiprojecten" besluit Philippe Desombere.

-einde persbericht-

Over de studie

De European Banking Barometer van EY is een onderzoek bij 500 banken in heel Europa; het gaat daarbij telkens om 50 banken uit Oostenrijk, België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Scandinavië, Polen, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.