Uit onderzoek blijkt dat het huidige EU-innovatiebeleid geen economische voordelen oplevert

  • Share

View this page in English - French 

  • Resultaten tonen aan dat de EU niet doeltreffend met innovatieve privébedrijven werkt. · Uit een bevraging van bijna 700 kaderleden in heel Europa blijkt dat er te weinig engagement is in het EU-innovatieprogramma.
  • Het beleid moet worden vereenvoudigd en gestroomlijnd.
  • Het rapport stelt een drieledige benadering voor EU-innovatie voor.

LONDEN, 8 Mei 2012 – Weinig Europese kaderleden zijn op de hoogte van de belangrijke programma's en investeringen die de Europese Unie de voorbije jaren heeft uitgebouwd om innovatie te ondersteunen. Dit is één van de conclusies van een onderzoek dat vandaag door EY en het Centrum voor Europese Beleidsstudies werd voorgesteld op de tweede editie van de Government & Innovation Summit, met als thema: The Power of Simplicity (De kracht van eenvoud) in Brussel. In het kader van dat onderzoek werden 680 bedrijfsleiders uit 15 EU-lidstaten ondervraagd. 73% van de respondenten, waaronder voorzitters en directeurs die belangrijke beslissingen moeten nemen over privé-investeringen in Europa, bleek niet op de hoogte te zijn van het EU-beleid om innovatie te bevorderen. Bovendien is 69% van mening dat het innovatiebeleid in de EU niet aan de behoeften van de industrie voldoet.

Alessandro Cenderello, hoofd van de EU Institutions Practice bij EY, zegt dat “Beleidsmakers en bedrijfsleiders rekenen op innovatieve privébedrijven in Europa om de broodnodige groei te realiseren. Een doeltreffend EU-innovatiebeleid is gebaseerd op de coördinatie van de behoeften van deze drie groepen. Er werden enorme sommen overheidsgeld besteed door een nooit gezien aantal besluitvormers, agentschappen en gespecialiseerde instellingen. Maar door de grote verscheidenheid en de daaruit voortvloeiende complexiteit hebben bedrijven het moeilijk om toegang te krijgen tot deze steun. Dit is zorgwekkend, aangezien de EU moet blijven besparen, nog steeds risico loopt op een recessie en alsmaar meer achterloopt op de concurrentie. Een meer gestroomlijnd, op de markt gebaseerd innovatiebeleid is nodig om de groei in de hele EU in de hand te werken.”

Bijkomende belemmeringen voor doeltreffende innovatie in Europa

O&O-kloof – In de EU is er een veel grotere concentratie aan overheidssteun en een lager percentage aan private investeringen in O&O in vergelijking met andere regio’s. In de VS, Zuid-Korea en Japan zijn de privé-uitgaven voor O&O de laatste jaren gestegen. 69% van de respondenten vindt het innovatiebeleid in de VS en Japan doeltreffender dan in de EU. De enige Europese landen waar privé- uitgaven voor O&O meer dan 2% van het bbp bedragen, zijn de landen die het best presteren op het gebied van innovatie, met name Zweden, Finland en Denemarken. De resultaten van de enquête ondersteunen dit standpunt: 82% van de respondenten is van mening dat het EU-beleid veel te gefragmenteerd is en beter moet worden gecoördineerd.

Beperkte financieringsmogelijkheden – De afwezigheid van een echte, geïntegreerde markt voor vele van de meest innovatieve sectoren, zoals die van de kennisintensieve diensten, vormt een ernstig probleem. Ook financiële markten vormen geen geheel meer en de mate van regulering verschilt van land tot land. “Door het gebrek aan harmonisatie tussen de EU27 worden grensoverschrijdende kapitaalinvesteringen bemoeilijkt en wordt het oprichten van fondsen in gebieden waar financiering van innovatie het meest nodig is, belemmerd. Het is dus niet verwonderlijk dat volgens 82% van de respondenten de toegang tot EU-fondsen moet worden vergemakkelijkt”, aldus Alessandro Cenderello.

Onaangepaste infrastructuur – Het bouwen van een flexibele infrastructuur in Europa is niet gemakkelijk gebleken. Hoewel er initiatieven werden genomen om de netwerkinfrastructuur in de EU te ontwikkelen, wil 73% van de deelnemers aan onze enquête dat de EU meer geld besteedt aan de oprichting van een gemeenschappelijke breedbandinfrastructuur. Er werd onvoldoende geïnvesteerd in bijvoorbeeld geïntegreerde computernetwerken, waarmee onderzoekers en toekomstige ondernemers permanent toegang hebben tot gegevens en productiever kunnen werken.

Nood aan een nieuwe aanpak

In het verslag wordt een nieuwe aanpak voor EU-innovatie voorgesteld, die moet leiden tot een grotere doeltreffendheid en minder administratieve lasten voor bedrijven die een beroep willen doen op EU-financiering:

  1. Overheden moeten optreden als leiders en investeerders door te zorgen voor de belangrijkste bouwstenen van innovatie, meer bepaald infrastructuur van wereldklasse, een performant onderwijssysteem en een wettelijk kader dat onderzoek en innovatie bevordert. 
  2. Overheden moeten zorgen voor financiering en moeten initiatieven mogelijk maken die de banden tussen onderzoekers, ondernemers en private investeerders nauwer aanhalen. 
  3. Overheden hebben de belangrijke taak om bestaande innovatie-inspanningen te koppelen aan beleidsdoelstellingen op lange termijn. Dit moet vooral gebeuren door het strategische gebruik van openbare aanbestedingen.

“Beleidsmakers moeten in elke fase van de beleidscyclus met innovatie rekening houden. De Europese Commissie moet met name het mededingingsbeleid met innovatie verenigbaar maken. De recente aankondiging van Joaquín Almunia, Commissaris voor Mededinging, dat het systeem voor staatssteun zal worden herzien en meer op groei zal worden toegespitst, moet worden toegejuicht,” besluit Alessandro Cenderello.

Rudi Braes, Managing Partner van EY België, voegt eraan toe: “Aangezien snel groeiende economieën blijven floreren en concurreren met meer ontwikkelde markten zoals de EU, zal het uitzetten van een koers voor duurzame groei geen gemakkelijke taak worden. Een noodzakelijke eerste stap is het overbruggen van de kloof tussen het beleid en de bedrijfswereld. Een doeltreffender innovatiebeleid zal de vraag aanzwengelen en de EU in een betere positie brengen om concurrentievoordeel te halen uit de mogelijkheden die globalisering blijft bieden.”

 

- Einde -

 

Over het onderzoek

In zijn tweede verslag over Government and Innovation (Overheid en innovatie) werkt EY, in samenwerking met het Centrum voor Europese Beleidsstudies, een aantal voorstellen uit voor een eenvoudiger en slimmer innovatiebelei d voor de EU. Onze analyse is gebaseerd op een enquête bij 680 bedrijfsleiders uit 15 EU-lidstaten waarin naar hun mening over het EU-innovatiebeleid werd gepeild. De landen in kwestie zijn het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Nederland, Frankrijk, Ierland, België, Finland, Zweden, Oostenrijk, Hongarije, Polen, Italië, Griekenland, Spanje en Portugal. De ondervraagde bedrijfsleiders zijn senior managers zoals voorzitters, directeurs, financieel directeurs en de personen die onmiddellijk onder hen staan. 23% van de bedrijven had een jaaromzet van meer dan 1,5 miljard euro, 44% tussen 150 miljoen en 1,5 miljard euro, en 33% minder dan 150 miljoen euro.