Economische storm Eurozone jaagt Belgische werkloosheid weldra naar hoogtepunt

  • Share

View this page in French

Bijkomende hervormingen noodzakelijk om negatieve economische spiraal te doorbreken

Brussel, 13 december 2012 - De vertraging van de economische groei in de Eurozone blijft de Belgische economie stevig parten spelen. Uit de Eurozone Forecast van EY en Oxford Economics blijkt dat het Belgische BBP in 2012 een inkrimping van -0,2% zal kennen. Opvallender is dat de eerder voorspelde groei van 0,5% in 2013 gecorrigeerd wordt naar een inkrimping van -0,1%. De vooruitzichten zijn bijgevolg nog iets negatiever dan de onlangs door de Nationale Bank van België voorspelde nulgroei. Een serieuze streep door de rekening van de regering, die in haar begrotingsakkoord uitgaat van een groei van 0,7% in 2013. Er is dus dringend nood aan een daadkrachtig beleid dat werkgelegenheid creeërt en onze concurrentiekracht aanscherpt teneinde de ontluikende groei te consolideren.

Onverwachte heropleving slechts van korte duur

Het goede nieuws is dat de economie het met een stagnering in het derde kwartaal uiteindelijk iets beter deed dan de eerder voorspelde inkrimping. Er deed zich ook een stijging voor met 1,4% van de verkoop in de kleinhandel ten opzichte van het tweede kwartaal.

Toch lag de industriële productie in september en oktober 5% lager dan in dezelfde periode van het voorgaande jaar. Cijfers wijzen er ook op dat bedrijfsactiviteiten begonnen af te nemen in het derde kwartaal. Een blijvende achteruitgang van het consumentenvertrouwen in het vierde kwartaal van 2012 in combinatie met een daling van de handel en uitgaven van bedrijven in de Eurozone ligt aan de basis van een inkrimping met -0,3% in het vierde kwartaal.

Werkloosheid bereikt hoogtepunt in 2013

De aanhoudende onzekerheid over een oplossing voor de financiële crisis in de Eurozone ondermijnt de handel en investeringen, ze vertraagt uitgaven en remt het herstel in vertrouwen af bij banken, bedrijven en consumenten in de gehele Eurozone. Zo zullen bedrijven investeringen uitstellen tot midden 2013 en zal de Belgische export slechts met 1,5% groeien in 2013. Daarenboven valt er eind 2012 een daling van de vraag naar arbeidskrachten waar te nemen, een trend die zich zal verderzetten in 2013. De werkloosheidsgraad dreigt tegen eind 2013 dan ook op te lopen tot meer dan 8% van de actieve beroepsbevolking. Over de gehele lijn wordt er na het economisch belabberde 2012 in 2013 een verdere inkrimping van het BBP met -0,1% voorspeld.

Ook op lange termijn amper economische vooruitgang

Op de middellange termijn wordt er, volledig in lijn met de Eurozone, slechts een zeer langzaam economisch herstel verwacht. De exportratio zal stijgen tot 3,5% in 2014 en 4% in 2015, evenals de consumentenuitgaven die een kleine groei van 1,3% in 2014 en 1,5% in 2015 zullen vertonen.

België staat met een overheidsschuld van meer dan 100% van het BBP fiscaal echter voor grotere uitdagingen dan de meeste andere landen van de Eurozone.  De broodnodige bezuinigingen op de overheidsuitgaven om de schuld onder 100% van het BBP te krijgen, hypothekeren het economische herstel. Daarom wordt er volgens Oxford Economics tussen 2014 en 2016 slechts een bescheiden groei van zo’n 1% tot 1,5% van het BBP verwacht, met een werkloosheidsgraad die in 2015 nog steeds 8% zal benaderen.

Nood aan duidelijke politieke keuzes

“Het recente begrotingsakkoord erkent de grote uitdagingen waarvoor ons land staat. De maatregelen om de concurrentiekracht te vergroten moeten wellicht,  ambitieuzer als men rekening wenst te houden met de verwachte economische evoluties zoals weergegeven in de EY Eurozone Forecast. . Het terugdringen van de uitgaven en het stimuleren van ondernemerschap zijn daarbij meer dan ooit cruciaal”, aldus Rudi Braes, managing partner van EY.

Dat kan door de Belgische tewerkstellingsgraad, die momenteel nog steeds zo’n 2 tot 3 procentpunten lager ligt dan in buurlanden Nederland en Frankrijk, te verhogen door een verschuiving van de lasten op arbeid. Ook de lage concurrentiekracht van de Belgische ondernemingen is nefast voor economische groei. De nadelige positie waarin Belgische ondernemingen zich bevinden, heeft niet enkel een impact op de export. Recente herstructureringen tonen aan dat ook de prikkel voor zowel Belgische als buitenlandse ondernemingen om te investeren aanzienlijk afneemt.

De bal ligt dus eens te meer in het kamp van de regering die het juiste macro-economisch en regelgevend kader dient te schetsen.