EY roept op tot stimulerende groene fiscaliteit voor elektrische wagens

  • Share

Brussel, 22 september– Een recente studie van EY toont aan dat elektrische wagens een speerpunt kunnen vormen voor een nieuwe economische groeisector. Ze kunnen leiden tot de ontwikkeling van een nieuwe markt met belangrijke opportuniteiten en jobpotentieel. Met krachtige en gerichte fiscale impulsen kan de overheid deze markt op relatief korte termijn tot volle ontwikkeling brengen.

Op een druk bijgewoonde studiedag ‘Drive into the Future’ rond de toekomstperspectieven van elektrische wagens roept EY op om in de nabije toekomst maatregelen te voorzien die de groei van de markt voor elektrische wagens stimuleert. De verhoging van de fiscale aftrekbaarheid van energiezuinige wagens in combinatie met andere fiscale steunmaatregelen is één van de opties die EY naar voor schuift.  Beleidsverantwoordelijken over de politieke partijen heen zijn het er over eens dat er meer stimulansen moeten komen voor innovatie, welnu deze maatregel is hier het ideale middel voor.

Ondertussen blijft EY zelf het goede voorbeeld geven door het aandeel van elektrische wagens in zijn totale wagenpark verder te laten groeien.

“De sector van de elektrische wagens is stilaan de kinderschoenen aan het ontgroeien. Dat deze sector belangrijke economische marktopportuniteiten biedt, maar ook ecologische en sociale voordelen in termen van jobcreatie, wordt alsmaar duidelijker. Het komt er nu op aan die opportuniteiten te grijpen. Fiscale steunmaatregelen zijn daarbij van essentieel belang” stelt Rudi Braes, Managing Partner van EY België die meteen een oproep lanceert om dergelijke beleidsmaatregelen te voorzien in de nabije toekomst.

EY stelt vast dat België in 2009 een kader heeft gecreëerd dat voorziet in de toekenning van een belastingkrediet voor natuurlijke personen zowel bij aankoop van een elektrisch voertuig als bij de installatie van een oplaadpunt. Voor ondernemingen werd er voorzien in een 120% aftrekbaarheid van de kosten verbonden aan een elektrisch voertuig, alsook in een verhoogde investeringsaftrek voor investeringen in oplaadinfrastructuur. Gelet op het gegeven dat elektrische wagens trager dan initieel voorzien hun intrede doen op de markt, en deze maatregelen aflopen in 2012 (met uitzondering van de 120% aftrekbaarheid), is een verlenging van deze termijn, alsmede een verhoging van het percentage van de aftrekbaarheid, zeker aangewezen.  Een aankoop van een elektrische wagen zorgt voor een meerkost tussen de 10.000 € en 15.000 €.  De tijdelijke fiscale gunstmaatregelen compenseren deze meerkost slechts gedeeltelijk. Bovendien ligt ook de netto bedrijfskost voor een onderneming van het gebruik van een elektrisch voertuig of hybride wagen ook nog eens significant hoger dan de kostprijs van een traditioneel voertuig met verbrandingsmotor.  Vermits elektriciteit als energieproduct onderworpen is aan de accijnsregelgeving in België, zullen uitbaters van laadinfrastructuren eveneens geconfronteerd worden met zware administratieve verplichtingen en fiscale risico’s. Om dergelijke bijkomende administratieve lasten te vermijden is het opportuun de wetgeving overeenkomstig aan te passen.

“Om een echte doorbraak van de elektrische wagen - en de sociale, ecologische en economische opportuniteiten die ermee gepaard zullen gaan - te forceren, zijn bepaalde maatregelen van essentieel belang" stelt Rudi Braes.  “België kan door haar dichte wegennetwerk en korte afstanden tussen de steden immers een pioniersrol spelen in deze groeisector.  Als alle overheden binnen hun bevoegdheden consequent werk maken van doordachte stimulerende maatregelen dan kan de elektrische wagen op termijn een volwaardig alternatief worden voor de traditionele wagen”  aldus Rudi Braes. “In afwachting blijven we zelf een voortrekkersrol spelen door in ons eigen wagenpark systematisch meer elektrische wagens op te nemen, ondanks de huidige meerkost”.

Over EY
EY is wereldwijd toonaangevend op het gebied van accountancy, belastingen, transacties en advies. Onze 141.000 mensen delen wereldwijd dezelfde waarden en staan voor kwaliteit. Wij maken het verschil door onze mensen, onze cliënten en de samenleving te helpen hun mogelijkheden optimaal te benutten.