Corporate Tax Prepayment 2012

  • Share

Voorafbetalingen - het tarief van de vermeerdering

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat voor de vennootschappen die hun boekjaar afsluiten per 31 december 2012 eventueel voorafbetalingen kunnen gedaan worden tot 10 oktober 2012.

Wij herinneren u eraan dat een niet aftrekbare belastingverhoging verschuldigd is van 2,25% in geval van geen of onvoldoende voorafbetalingen. Een voorafbetaling uitgevoerd vóór 10 oktober geeft een bonificatie ad 2%.

Ter informatie delen wij u mee dat volgende voorafbetalingen kunnen uitgevoerd worden :

  • Voor het eerste kwartaal : ten laatste op 10 april 2012 (1ste voorafbetaling);
  • Voor het tweede kwartaal : ten laatste op 10 juli 2012 (2de voorafbetaling);
  • Voor het derde kwartaal : ten laatste op 10 oktober 2012 (3de voorafbetaling);
  • Voor het vierde kwartaal : ten laatste op 20 december 2012 (4de voorafbetaling).

Indien gewenst staan wij u graag bij om op basis van de financiële situatie van de vennootschap de nodige berekeningen te maken om na te gaan of er al dan niet voorafbetalingen dienen te worden gedaan vóór de eerstvolgende vervaldatum, zijnde 10 oktober 2012.

*********************

Versements anticipés - Taux de la majoration

Nous attirons votre attention sur le fait que les sociétés qui clôturent leur exercice comptable au 31/12/2012 ont la possibilité d'effectuer des versements anticipés jusqu'au 10 octobre 2012.

Nous vous rappelons qu'en cas d'absence ou d'insuffisance de versements anticipés une majoration de l'impôt (non déductible à titre de frais professionnels) est due au taux de 2,25%. Ainsi, un versement anticipé effectué avant le 10 octobre 2012 donne droit à une bonification de 2%.

Pour votre information, nous vous signalons que des versements anticipés peuvent également être effectués aux échéances suivantes :
Bonification

  • pour le premier trimestre : au plus tard le 10 avril 2012;
  • pour le deuxième trimestre : au plus tard le 10 juillet 2012;
  • pour le troisième trimestre : au plus tard le 10 octobre 2012;
  • pour le quatrième trimestre : au plus tard le 20 décembre 2012.

Au cas où vous le souhaiteriez, et sur demande de votre part, nous pourrions estimer le montant des versements anticipés à effectuer avant le 10 octobre 2012 sur base de la situation financière de la société.