Meldingsplicht voor juridische constructies - lijst van te melden buitenlandse stichtingen en vennootschappen gepubliceerd

 • Share

View this page in French

Vanaf huidig aanslagjaar is er een meldingsplicht voor zogenaamde “juridische constructies” in de Belgische aangifte in de personenbelasting. Wanneer een belastingplichtige oprichter of (potentieel) begunstigde is van een “juridische constructie”, dan moet hij het bestaan ervan vermelden in zijn aangifte.

Onder “juridische constructies” worden enerzijds trusts en gelijkaardige fiduciaire rechtsverhoudingen verstaan (juridische constructies sub a), en anderzijds buitenlandse vennootschappen en stichtingen die niet aan inkomstenbelasting zijn onderworpen, of die aan een aanzienlijk gunstigere belastingregeling zijn onderworpen (juridische constructies sub b).

Voor de juridische constructies sub b voorziet de wet dat de voor welbepaalde landen of rechtsgebieden beoogde rechtsvormen in een koninklijk besluit worden bepaald. Recentelijk - op 2 april 2014 - werd het koninklijk besluit met de beoogde rechtsvormen gepubliceerd.

Onder meer volgende rechtsvormen worden vermeld op de lijst:

 • Aruba: Stichting Particulier Fonds
 • Bahamas: International Business Company en Foundation
 • Bermuda: Exempt Company
 • Guernsey: Company en Foundation
 • Hong Kong: Private Limited Company
 • Jersey: Company en Foundation
 • Liechtenstein: Stiftung en Anstalt
 • Luxemburg: Société de gestion Patrimoine Familiale
 • Nederlandse Antillen : Stichting Particulier Fonds
 • Zwitserland : Foundation

Voor de volledige lijst verwijzen wij naar de hierbij gevoegde bijlage. Zoals voorzien in de wet zal deze lijst regelmatig worden herzien.

Indien u nog verder vragen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met de specialisten binnen ons PTS-team.