Fairness Tax

Inleiding

 • Share

View this page in English - French

Op 1 augustus 2013 verscheen de wet van 30 juli 2013 houdende diverse bepalingen in het Belgisch Staatsblad. Deze wet bevat verschillende fiscale maatregelen, waaronder de Fairness Tax (FaTa).

De regeling werd nadien nog aangepast door de Wet van 21 december 2013 houdende diverse fiscale en financiële bepalingen en verduidelijkt in een administratieve circulaire van 3 april 2014.

Wat is de FaTa, wanneer treedt deze in werking en op wie is ze van toepassing?

 • De FaTa is een afzonderlijke aanslag in de vennootschapsbelasting van 5,15% die wordt geheven in het geval van een dividenduitkering die (deels of volledig) voortkomt uit inkomsten die niet daadwerkelijk onderworpen zijn geweest aan het normaal tarief van de vennootschapsbelasting.

 • De FaTa is van toepassing op alle Belgische bedrijven die niet als KMO aangemerkt worden overeenkomstig artikel 15 W.Venn. en op Belgische inrichtingen van buitenlandse ondernemingen.

 • De FaTa wordt mogelijk verschuldigd wanneer in hetzelfde jaar dividenden uitgekeerd worden en de belastbare basis verminderd wordt door de toepassing van de notionele interestaftrek of de aftrek van overdraagbare verliezen. De FaTa is niet verschuldigd wanneer andere aftrekken gebruikt worden, zoals de DBI-aftrek, de vrijstelling van meerwaarden op aandelen, de aftrek voor octrooi-inkomsten, de investeringsaftrek. Niettemin kan het gebruik van die aftrekken leiden tot de verhoging van de verschuldigde FaTa wanneer die winsten worden uitgekeerd en er notionele interestaftrek of de aftrek van overgedragen verliezen wordt toegepast op de andere (belastbare) winsten.

 • De FaTa is van toepassing vanaf aanslagjaar 2014 (voor boekjaren die afsluiten op 31/12/2013 of later).
 • De roerende voorheffing en de voorafbetalingen kunnen verrekend worden met de FaTa en eventuele overschotten zijn terugbetaalbaar. Hetzelfde geldt voor de teveel betaalde bedrijfsvoorheffing in hoofde van Belgische inrichtingen van buitenlandse vennootschappen. De fictieve roerende voorheffing en het forfaitair gedeelte van de buitenlandse belasting zijn eveneens verrekenbaar maar eventuele overschotten worden niet terugbetaald. Tenslotte mag ook het belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling tegen de FaTa worden afgezet.

 

Hoe wordt de FaTa berekend?

De belastbare basis van de FaTa bestaat uit het ‘onbelast’ deel van de uitgekeerde winst, vermenigvuldigd met een proportionaliteitsfactor. Samengevat verkrijgt men volgende formule:

FaTa = 5,15procent X ‘untaxed’ part of the distributed profits X ((notional interest deducted + (loss carry-forwards applied divided by ‘gross’ taxable basis))

 

 >> Klik hier om de Fairness Tax te berekenen <<

 

Hoe worden het ‘onbelast’ gedeelte van de uitgekeerde winst en de proportionaliteitsfactor bepaald?

 • Het ‘onbelast’ gedeelte van de uitgekeerde winst is gelijk aan het bedrag van de uitgekeerde dividenden:
  • min het uiteindelijke fiscaal resultaat dat daadwerkelijk onderworpen wordt aan het tarief van 33,99% in de vennootschapsbelasting; en

  • min het gedeelte van de dividenden dat afkomstig is van de belaste reserves. Echter, alleen de belaste reserves van uiterlijk boekjaar 20131 komen voor deze aftrek in aanmerking (dit zijn de zgn. ‘goede reserves’). Reserves die verworven zijn vanaf boekjaar 2014 en uitgekeerd worden in één van de volgende jaren zullen niet van het ‘onbelast’ gedeelte van de uitgekeerde winsten afgetrokken kunnen worden. Er is in een bijzondere regeling voorzien voor dividenden in boekjaar 2013.
    
 • De proportionaliteitsfactor bestaat uit:
  • een teller die de som is van het tijdens het belastbaar tijdperk werkelijk toegepaste bedrag aan notionele interestaftrek en overgedragen verliezen; en

  • een noemer die gelijk is aan de ‘bruto’ belastbare basis. De ‘bruto’ belastbare basis is het resultaat na de zogenaamde eerste bewerking in de berekening van de Belgische vennootschapsbelasting, waaruit sommige vrijgestelde inkomsten reeds zijn uitgehaald maar waarvan andere fiscale voordelen nog niet zijn afgetrokken (zie later).
    
 • Buitenlandse ondernemingen met een vaste inrichting in België zijn ook onderworpen aan de FaTa volgens de bovenvermelde formule. Het bedrag aan uitgekeerde dividenden wordt voor deze inrichtingen echter op een andere wijze bepaald. Voor de berekening van de FaTa wordt het bedrag van de dividenden die door de buitenlandse onderneming met Belgische inrichting worden uitgekeerd, herleid naar evenredigheid van het pro rata gedeelte van het boekhoudkundige resultaat van de Belgische inrichting in het boekhoudkundig resultaat van de buitenlandse onderneming.
   

Welke impact heeft de FaTa op bestaande reserves en reserves uit het huidige boekjaar (boekjaar 2013)?

 • Belaste reserves van boekjaren 2012 en voordien, de zgn. ‘goede’ reserves, worden uitgesloten van de FaTa grondslag wanneer zij worden uitgekeerd.

 • Een uitzondering op de algemene regel is van toepassing voor dividenden die voortkomen uit belaste reserves van boekjaar 2013 en die ook in boekjaar 2013 worden uitgekeerd: deze maken deel uit van de FaTa-grondslag en genieten dus niet van de uitsluiting. Dit geldt eveneens voor de winst van boekjaar 2013 die in de loop van boekjaar 2013 wordt uitgekeerd onder de vorm van een interimdividend.

 • Om misbruik te voorkomen, worden uitkeringen van belaste reserves aangerekend volgens de LIFO-methode (Last In, First Out). U vindt hiervan een illustratie in het onderdeel ‘Aandachtspunten’.

 

1 In de veronderstelling dat het boekjaar samenvalt met het kalenderjaar.