Ochrana osobních údajů

  • Share

Ochrana osobních údajů

Webové stránky ey.com (dále též „naše webové stránky“) slouží jako doplněk služeb, které EY poskytuje klientům. V této souvislosti níže připojujeme prohlášení o ochraně osobních údajů za celou globální síť našich firem i za jednotlivé dceřiné a přidružené společnosti.

V tomto prohlášení podrobně popisujeme zásady a postupy, jimiž se řídíme a které zajišťují ochranu osobních údajů všech návštěvníků našich webových stránek. Implementaci pravidel upravujících zodpovědné nakládání s informacemi věnujeme soustavně maximální pozornost. Jsme přesvědčeni, že volná výměna informací je přínosem pro všechny, jsou-li data shromažďována a používána odpovědně.

Máte-li nějaké dotazy nebo přetrvávající pochyby o ochraně svých osobních údajů, kontaktujte nás.

Shromažďování, používání a zpřístupňování osobních údajů
Webové stránky EY je možné navštívit bez jakékoli registrace. O nezaregistrovaných návštěvnících žádné osobní údaje neshromažďujeme. Výjimku představují pouze krátké textové soubory vytvářené webovým serverem, které se v počítači návštěvníka ukládají prostřednictvím prohlížeče, tedy tzv. cookies. Podrobnější informace o jejich používání najdete níže. Zaregistrovat se na webových stránkách EY je třeba pouze v případě, že chcete dostávat aktuální informace o nových publikacích EY, o pořádaných akcích atd.  

Zaregistrovaným uživatelům svých webových stránek může EY zasílat pozvánky na pořádané akce, informace o nových službách, publikacích nebo produktech či jiné materiály marketingového charakteru.

Ochrana osobních údajů, které při registraci shromažďujeme od uživatelů našich webových stránek, je vzhledem k tomu, že se jedná o informace zasílané prostřednictvím internetu, zajištěna standardními šifrovacími technikami. Registrace je nutná, pokud máte zájem například o následující produkty a služby:

1.   Emailová upozornění (alerty)
V případě zájmu od nás mohou návštěvníci našich webových stránek dostávat elektronickou poštou upozornění na nové informace, které na nich byly vyvěšeny. Pokud se rozhodnete objednat si tuto službu, vyžádáme si od vás základní kontaktní informace, jako je jméno a emailová adresa.

2.   Zájem o práci v EY
Prostřednictvím našich webových stránek se můžete zaregistrovat jako zájemce o práci v EY nebo se přihlásit na některé z inzerovaných volných míst. Podrobnější informace o procesu náboru nových zaměstnanců a odborných a dalších požadavcích najdete na webových stránkách EY v sekci „Kariéra“.

3.   Webcasty
Rovněž webcasty, které připravuje EY Thought Center, mohou sledovat (ať už živě, či z archivu) pouze zaregistrovaní uživatelé našich webových stránek. Při registraci budete muset uvést své jméno, emailovou adresu, poštovní adresu, stát, odvětví ekonomiky a název společnosti, ve které působíte, svou funkci a telefonní číslo. Dotazujeme se rovněž na to, zda jste klientem EY a zda chcete, abychom vás prostřednictvím emailových alertů informovali o připravovaných webcastech.

Poskytnutí veškerých těchto informací je pro sledování webcastů nutnou podmínkou. Při registraci lze zaškrtnout políčko pro automatické přihlášení, které vám v budoucnu ze stejného počítače umožní automaticky vstoupit do sekce „EY Thought Center Webcast“ bez nutnosti znovu vyplňovat přihlašovací údaje. Informace, které získáváme od účastníků webcastů, slouží našim interním účelů. Umožňují nám zmapovat, kdo tyto pořady sleduje, a tím lépe sloužit vašim potřebám.

Pokud vás zajímá obsah webcastů vysílaných EY Thought Centrem, ale žádné osobní údaje nám nechcete poskytnout, můžete si na našich webových stránkách přečíst shrnutí, které je volně k dispozici pod názvem „webcast recaps“.

4.   Průzkumy
Na webových stránkách EY probíhají nejrůznější průzkumy, jejichž účastníků se v některých případech ptáme nejen na předmětnou otázku, ale i na osobní údaje (jméno, kontaktní informace atd.). Shromažďované informace se liší podle charakteru daného průzkumu.

5.   Odborné publikace EY
Některé odborné publikace a další materiály interně vyvinuté naší společností, například nejrůznější zprávy, články, studie, analýzy, brožurky atd., nejsou na webových stránkách EY volně dostupné, ale vyžadují registraci. Osobní údaje, které od zájemců o tyto nejnovější odborné poznatky požadujeme, se opět případ od případu různí. EY si vyhrazuje právo zpřístupnit interně vyvinuté odborné materiály pouze osobám, které poskytnou požadované informace.  

6.   Pořádané akce
EY využívá své webové stránky, případně webové stránky třetích stran, k registraci účastníků nejrůznějších akcí, které pořádá. Zájemci jsou obvykle povinni vyplnit registrační formulář, jehož obsah, a tedy i shromažďované osobní údaje se liší podle typu pořádané akce. Údaje zaregistrovaných účastníků EY sdílí se subjekty, které akci spoluorganizují.  

Mezi subjekty podílejícími se na pořádání akcí patří hotely, hlavní a vedlejší sponzoři, pořadatelé, organizátoři (včetně webových stránek třetích stran), přednášející, panelisté atd. Podrobnější informace o tom, jakým způsobem budou vámi poskytnuté osobní údaje dále využívány, najdete na stránkách příslušné akce.

7.   EY Podnikatel roku
Prostřednictvím webových stránek EY lze také podávat přihlášky a nominace do soutěže  EY Podnikatel roku. Účastník soutěže musí vyplnit a podepsat podrobnou přihlášku, která mimo jiné obsahuje i finanční údaje o jeho podniku. Tyto informace mají k dispozici jednak sponzoři a jednak nezávislá národní, případně regionální porota, která vybírá vítěze soutěže.  

Některá data o účastnících soutěže EY Podnikatel roku se používají pro výzkumné, vzdělávací a další podobné účely. Děje se tak ale pouze anonymně, tj. aniž by byla zveřejněna identita soutěžícího, resp. jeho společnosti. Tu znají pouze sponzoři a porotci.

Souhlas s využíváním osobních údajů je podmínkou účasti v soutěži EY Podnikatel roku. V některých zemích se shromažďují i údaje o osobách, které do soutěže nominovaly svého kandidáta na titul Podnikatel roku, ale není to pravidlem. Zpracování těchto informací se řídí stejnými zásadami jako zpracování osobních údajů účastníků soutěže. Podrobnější informace najdete v materiálech k soutěži EY Podnikatel roku.

8.   EY Alumni
Osobní data bývalých zaměstnanců EY slouží k udržování kontaktů v rámci programu EY Alumni a bez výslovného svolení dané osoby nejsou zpřístupňována třetím stranám.  

9.   EY Client Portal
Pokud vám kontaktní osoba z EY, se kterou spolupracujete, poskytla přístupová práva do   EY Client Portal, doporučujeme seznámit se s prohlášením o ochraně osobních údajů platným konkrétně pro tuto službu. Prohlášení najdete po přihlášení do klientského portálu.

Citlivé údaje
EY cíleně neshromažďuje o uživatelích svých webových stránek citlivé údaje, pokud to nevyžadují právní předpisy, jako je tomu například v případě náboru nových zaměstnanců. Citlivým údajem je osobní údaj vypovídající o rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, náboženství a filozofickém přesvědčení, členství v odborových organizacích, fyzickém a duševním zdravotním stavu, sexuálním životě, odsouzení za trestný čin a v některých případech rovněž číslo pojištěnce sociálního zabezpečení či finanční informace.

EY přijímá veškerá opatření nutná pro zajištění důvěrnosti a bezpečnosti citlivých údajů, které v souvislosti se svým působením získá.  Přístup k těmto údajům mají výhradně oprávněné osoby. Byly přijaty interní zásady a postupy chránící tyto údaje před ztrátou, zneužitím či neoprávněným zpřístupněním.

Zpřístupnění osobních údajů
EY uplatňuje tzv. zásady „bezpečného přístavu“, zveřejněné americkým ministerstvem obchodu. Osobní údaje zpřístupňuje pouze třetím stranám, které se písemně zavážou zajistit odpovídající úroveň jejich ochrany. To znamená, že vaše osobní údaje můžeme předat jinému subjektu pouze v následujících případech:

  • Je-li předání osobních údajů třetí straně nutnou podmínkou splnění vašeho požadavku, přičemž osobní údaje jsou předávány třetí straně, se kterou má EY již určitý vztah (viz níže „Odkazy na webové stránky třetích stran“);
  • Jedná-li se o požadavek, na jehož splnění se bude podílet více členských firem EY;
  • Jestliže si předání osobních údajů výslovně vyžádáte;
  • Jedná-li se o rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu;
  • Jestliže se zpřístupnění osobních údajů přiměřeně týká prodeje nebo jiného zcizení našeho podniku, resp. jeho části.

Poznámka: EY prostřednictvím svých webových stránek neshromažďuje ani nesestavuje osobní údaje ani jiné informace pro marketingové účely s cílem šířit je nebo prodávat externím subjektům ani neposkytuje host mailing třetím stranám.

Změny a uchovávání informací
Údaje získané od návštěvníků našich webových stránek uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou k poskytování předmětné služby. Po uplynutí této doby jsou veškeré informace v souladu s interními zásadami EY zlikvidovány. Pokud chcete, aby vámi poskytnuté údaje byly v našich záznamech aktualizovány či změněny nebo aby byly z našich záznamů vymazány, kontaktujte nás prosím.

Odkazy na webové stránky třetích stran
Dovolujeme si vás upozornit, že se na ey.com mohou vyskytnout odkazy na webové stránky třetích stran, které se neřídí stejnými zásadami ochrany osobních údajů. Návštěvníci našich webových stránek mohou být na tyto stránky odkázáni například pro podrobnější informace o nejnovějších odborných poznatcích, pořádaných akcích, sponzorování obsahu, dodavatelských službách, orgánech státní správy, neziskových organizacích či sociálních sítí.

EY neposkytuje žádná vyjádření ani záruky, pokud jde o to, jak jsou data uživatelů na serverech těchto třetích stran ukládána či používána. Doporučujeme seznámit se zásadami ochrany a využívání osobních údajů, jimiž se příslušné webové stránky třetí strany řídí.

Cookies a pixelové tagy
Na našich webových stránkách se používají cookies a pixelové tagy, které přispívají k efektivnějšímu fungování stránek a zkvalitňují prohlížecí funkce. V některých případech nám cookies pomáhají lépe poznat uživatele našich webových stránek, abychom jim mohli nabídnout prohlížecí funkce „šité na míru“ jejich potřebám.

Co je to „cookie“?
Jedná se o technologii, která našim webovým stránkám umožňuje ukládat ve vašem počítači prostřednictvím prohlížeče malé množství dat (identifikátory). Tato data pak naše webové stránky používají při vašich dalších návštěvách. Cookies neslouží k zjišťování identity neregistrovaných návštěvníků, ale pomáhají nám sledovat návštěvnost a zjistit preference návštěvníků, pokud jde o lokalitu a jazyk, abychom je při jejich příští návštěvě mohli nasměrovat na domovskou stránku EY v příslušném státě.

Cookies se používají i k dalším účelům. Například v sekci „EY Thought Center Webcast“ zajišťují automatické přihlášení uživatelům, kteří při registraci zvolili tuto možnost. U internetových průzkumů zase slouží jako pojistka, aby jeden a týž účastník nemohl hlasovat více než jednou.

V některých sekcích našich webových stránek nám cookies pomáhají mapovat zájmy a preference návštěvníků internetu. Díky tomu lépe víme, co je pro vás důležité, a můžeme nabídku služeb přizpůsobit vašim potřebám.

Jak mohu cookies zablokovat?
Pokud nechcete, aby webové stránky EY nebo sekce „EY Thought Center Webcast“ do vašeho počítače ukládaly cookies, můžete si nastavit prohlížeč tak, aby vás na cookie upozornil. Pak se budete moci v každém jednotlivém případě rozhodnout, zda cookie přijmete, či nikoli. Pokud ale cookies ve svém prohlížeči zablokujete, nebudete moci plně využívat všechny funkce, které naše webové stránky mají. Nebudete například moci využívat automatické přihlášení ani další personalizované funkce sekce „EY Thought Center Webcast“.

Jaké typy cookies používáme?
Naše webové stránky pracují s následujícími čtyřmi typy cookies:

1.   Základní/nezbytně nutné cookies
Tyto cookies jsou nezbytně nutné pro funkčnost našich webových stránek. Díky nim si systém například „pamatuje“ vaše přihlašovací údaje.

2.   Výkonové cookies
Prostřednictvím těchto cookies shromažďujeme informace o tom, jak návštěvníci naše webové stránky používají a jak se orientují v jejich struktuře. Tyto cookies nám umožňují sledovat nejen frekvenci návštěv, ale např. i to, zda návštěvník na naše stránky přešel z reklamy apod.

3.   Funkční cookies
Tyto cookies uchovávají údaje o volbách, které uděláte během procházení našich webových stránek. Systém si je „pamatuje“, takže při vaší příští návštěvě lépe známe vaše preference.

4.   Targetingové a trackingové cookies
V některých sekcích našich webových stránek používáme cookies, které nám pomáhají zmapovat zájmy návštěvníků. Díky tomu pak můžeme lépe přizpůsobit a personalizovat nabízené služby a úspěšněji zacílit reklamu během příležitostných reklamních kampaní, realizovaných ve spolupráci s externími subjekty a prostřednictvím jejich webových stránek.

Prostřednictvím těchto cookies sbíráme informace o tom, kde vaše návštěva webových stránek EY začala, kde jste narazili na naši reklamu, jakou reklamu jste shlédli, zda jste na naše webové stránky přešli přímo, či nepřímo, jaké koncové zařízení jste pro návštěvu našich webových stránek použili a co jste si případně stáhli. Tyto informace jsou shromažďovány anonymně prostřednictvím externích dodavatelů.

Tyto cookies slouží rovněž ke komunikaci s externími dodavateli, kteří data z našich webových stránek zpracovávají a extrapolují. Cílem těchto analýz je lepší znalost uživatelů našich stránek, abychom mohli cíleněji využívat reklamu. Veškeré informace jsou anonymní a dostáváme je v agregované formě. Zahrnují statistickou analýzu, např. demografických faktorů, analýzu online chování návštěvníků, zájmu o produkty nebo životního stylu. Externími dodavateli targetingových a trackingových cookies jsou výhradně důvěryhodné třetí strany. Pokud potřebujete podrobnější informace o dodavatelích, se kterými spolupracujeme, a o tom, jak tyto cookies fungují, kontaktujte nás.

Co jsou pixelové tagy?
EY příležitostně inzeruje na webových stránkách třetích stran. Při vyhodnocování úspěšnosti reklamní kampaně se v některých případech používají technologie pro identifikaci návštěvníka, například tzv. pixelové tagy. Pixelové tagy počítají návštěvníky, kteří na naše webové stránky přešli po shlédnutí bannerové reklamy umístěné na stránkách jiných subjektů. Jejich prostřednictvím se neshromažďují žádné osobní údaje, pouze agregovaná statistická data o návštěvnosti našich webových stránek, která slouží k vyhodnocování úspěšnosti reklam.

Používáním našich webových stránek vyjadřujete svůj souhlas s ukládáním cookies a pixelových tagů ve svém počítači nebo jiném koncovém zařízení. Nechcete-li tyto datové soubory přijímat, doporučujeme naše stránky nenavštěvovat, případně si odpovídajícím způsobem upravit nastavení prohlížeče.

Mobilní aplikace, QR kódy a další související technologie
Pokud sejmete náš QR kód, třetí strana, která pro nás QR kódy zajišťuje (tj. společnost 3GVision), získá informace o použitém koncovém mobilním zařízení (například identifikátor mobilního přístroje a IP adresu). Společnost 3GVision používá tyto informace výhradně na základě našeho pověření pro účely zpracování anonymizovaných statistických zpráv o našich webových stránkách a poskytovaných službách.

Sociální sítě
Prostřednictvím našich webových stránek se můžete zapojit do nejrůznějších blogů, diskusních fór, wiki-webů a dalších sociálních sítí, kde můžete sdílet obsah s ostatními uživateli. EY v této souvislosti nenese žádnou odpovědnost za to, že vaše osobní údaje, které sdílíte na sociálních sítích, získá, využije nebo zneužije jiný uživatel.

EY umisťuje na svých webových stránkách také odkazy na sociální sítě provozované nespřízněnými fyzickými nebo právnickými osobami, které jsou mimo kontrolu EY. Ke správnosti, spolehlivosti atd. informací uveřejněných na těchto sociálních sítích se nevyjadřujeme ani v této souvislosti neposkytujeme žádné záruky.

Odkaz na webové stránky nespřízněného subjektu nelze interpretovat jako dobrozdání EY o tomto subjektu nebo o jeho produktech či jím poskytovaných službách ani jako jeho dobrozdání o EY nebo o produktech a službách EY. Ke způsobu ukládání dat na serverech nespřízněných subjektů se nevyjadřujeme ani v této souvislosti neposkytujeme žádné záruky. Doporučujeme seznámit se detailně se zásadami ochrany osobních údajů zveřejněnými na příslušných webových stránkách třetích stran.  

Broadcast Newsroom
Službu Broadcast Newsroom zajišťuje na našich webových stránkách externí subjekt, britská společnost The Television Consultancy Limited, se sídlem na adrese 25 St James’s Street, Londýn, SW1A 1HG („TVC“). Pokud chcete stahovat obsah z této sekce našich webových stránek, musíte se zaregistrovat na registrační stránce TVC.

Ochrana osobních údajů, které v rámci registrace poskytnete, se řídí příslušnými podmínkami a pravidly TVC. EY dostává od TVC na základě dohody pouze souhrnné zprávy zpracované z registračních údajů a stažených dat, abychom si mohli utvořit lepší představu o tom, co návštěvníky našich webových stránek zajímá a jaký obsah si stahují.

Exceptional Enterprise
Provoz softwarového nástroje nazvaného „Exceptional Enterprise“ (tj. „výjimečný podnik“) pro EY zajišťuje externí dodavatel, a to americká společnost 1&1 Internet Inc., se sídlem na adrese 701 Lee Road, Suite 300, Chesterbrook, PA 19087. Do průzkumu prováděného s použitím tohoto nástroje se můžete zapojit jako registrovaný i neregistrovaný účastník. Vaše emailová adresa bude požadována pouze v případě registrace. Z vašich odpovědí poskytnutých v rámci průzkumu vygeneruje tento nástroj speciální zprávu, která může být pro vaši společnost zdrojem zajímavých a podnětných informací.

Veškeré zprávy budou agregovány a na základě těchto souhrnných údajů EY vytvoří obecná kritéria mapující jednotlivé funkce podniku v různých stádiích jeho vývoje.

EY plánuje rovněž vytvořit platformu pro diskuse klientů o poznatcích, které průzkum přinese. Veškeré informace budou zpracovávány výhradně anonymně, tj. nikdy nebude zveřejněna totožnost konkrétních společností.  

Ochrana dětí
Webové stránky EY nejsou určeny dětem, a netýká se jich tudíž ani toto prohlášení o ochraně osobních údajů. Velice dobře si uvědomujeme, jak důležitá je ochrana osobních údajů dětí, zvlášť s ohledem na současné možnosti internetu. Žádné osobní údaje dětí vědomě neshromažďujeme ani neuchováváme.

Změny zásad týkajících se ochrany osobních údajů
EY si vyhrazuje právo podle potřeby toto prohlášení o ochraně osobních údajů změnit. Lhůta pro implementaci nových zásad v případě změny je 30 pracovních dní. Pokud chcete mít o těchto změnách přehled, doporučujeme pravidelně navštěvovat tuto stránku.

Zrušení odběru
Návštěvníci webových stránek EY mají kdykoli možnost změnit rozsah osobních údajů, které o nich EY shromažďuje. Pokud jste se prostřednictvím ey.com zaregistrovali k odběru aktuálních informací a chcete tuto službu zrušit, navštivte prosím příslušnou sekci, kde jste se zaregistrovali, a odběr zrušte na stránce „Unsubscribe“ („Zrušení odběru“).