Energetika

 • Share

Základní podmínkou důvěry je transparentnost

Odvětví energetiky je jedním ze základních pilířů ekonomiky každého státu. Energetice je věnována ze strany národních vlád velká pozornost a je snaha její jednotlivá odvětví regulovat a usměrňovat. Spolehlivá dodávka elektřiny a dalších energetických komodit je zásadní ekonomickou prioritou a energetické společnosti musí svoje aktivity této prioritě přizpůsobit. Je na ně proto vyvíjen tlak z hlediska zajištění bezpečnosti dodávek, snížení vlivu na životní prostředí a s tím spojené změny v energetickém mixu, zvýšení efektivity při tlaku na snižování nákladů a nových povinností vyplývajících z vyšší regulace energetických a finančních trhů. Zároveň můžeme sledovat nové trendy při prodeji a akvizicích energetických společností, kdy významnou roli začínají hrát finanční investoři, kteří přinášejí potřebný kapitál a zajištění investic do budoucna.

I pro EY je energetika prioritním odvětvím, na které se soustředíme po celém světě. V České republice působí široký tým energetických expertů, kteří jsou v závislosti na potřebách a přáních klienta schopni poskytnout služby v široké škále svých kompetencí od technických, byznysových, právních, regulatorních, procesních, riskových až po daňové a účetní. Naše služby jsou založené na osobní i odborné reputaci a nezávislosti našich poradců.

 • Podnikové poradenství a řízení rizik

  Odvětví energetiky prochází stále zásadními změnami. V posledním desetiletí došlo k zásadní proměně evropského, ale i českého energetického trhu. Proces liberalizace jednotlivých národních trhů postoupil do další fáze jejich integrace s cílem vytvořit jednotný evropský trh.  Plnění této vize s sebou přináší vyšší míru a komplexnost regulatoriky z úrovně EU zejména v oblasti obchodování s energetickými komoditami a jejich deriváty a zvyšují se požadavky na transparentnost v přístupu k informacím, které mají vliv na cenotvorbu. Došlo k výraznému nárůstu dotovaných zdrojů, což má i ve spojitosti s poklesem spotřeby elektřiny za následek nízké ceny silové elektřiny na velkoobchodním trhu a zastavení investic do nových konvenčních zdrojů.

  V roce 2012 vznikl v rámci EY tým regulačního poradenství, jehož členové mají více než 10 letou zkušenost v oboru a který disponuje jedinečnou znalostí právního a regulatorního prostředí v energetice. Díky těmto znalostem poskytujeme analýzy a doporučení všem subjektům na energetickém trhu ve všech oblastech - od výroby, přepravy/přenosu/distribuce až po obchod a dodávku komodity (elektřiny, plynu, tepelné energie) konečnému spotřebiteli.

  Naše služby

  Naše služby reflektují změny a přímo reagují na trendy v odvětví.

  • Komplexní poradenství v oblasti energetické regulatoriky
   • Analýza a tvorba regulatorních modelů
   • Optimalizace tarifních systémů
   • Tvorba legislativy v odvětví energetiky
   • Dopadové studie a analýzy dopadů národní a evropské legislativy na subjekty v energetice
   • Poradenství zaměřené na finanční regulatoriku EU (EMIR, MiFID, MiFIR, emisní limity)
  • Poradenství v oblasti obnovitelných a ostatních zdrojů energie
   • Studie zaměřené na využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie
   • Studie proveditelnosti energetických projektů
  • „Compliance“ audity - analýzy a posudky, zda jsou činnosti nebo procesy klienta vykonávány v souladu s požadavky národní i evropské legislativy a vytvoření návrhů na jejich optimalizaci
  • Zpracování “Strategií růstu“ a podpora při jejich implementaci
  • Procesní, IT audity a transformační projekty ve všech sektorech působení energetických společností
  • Posouzení energetické efektivity a energetické audity

  Náš přínos vidíme v tom, že pomáháme klientům měnit jejich plány a vize ve skutečnost a snižovat rizika plynoucí z podnikání v regulovaném odvětví.

 • Daňové poradenství a řízení rizik

  Transformace energetiky, změny podnikatelských modelů, přísnější regulace – to jsou faktory, které dnes velkou většinu společností podnikajících v tomto odvětví nutí přehodnotit přístup k daním a jejich řízení.V současných náročných ekonomických podmínkách, kdy podniky jen obtížně hledají stimuly pro další růst, musí každá interní funkce přispívat svým dílem k lepší výkonnosti. A ani daňová funkce není v tomto směru výjimkou.

  Klienti potřebují kvalitní daňovou strategii, která bude účinně podporovat rozvoj jejich podnikání a bude založena na efektivním dodržování daňových předpisů a transparentním výkaznictví. Naši daňoví poradci mají ty nejlepší předpoklady splnit jejich očekávání, a to nejen díky bohatým zkušenostem s daňovým plánováním a přípravou daňových přiznání, ale také díky letité praxi v jednání se správci daně a regulačními orgány, s nimiž je pojí tradičně korektní pracovní vztahy.
  Daňové služby pro klienty ze sektoru energetiky zahrnují jednak daňové výkaznictví a přípravu daňových přiznání pro právnické i fyzické osoby (tzv. compliance) a jednak daňové poradenství v oblasti daně z podnikání, lidského kapitálu a nepřímých daní a dále mezinárodní zdanění a transakční daňové poradenství.

  Naše daňové služby se zaměřují mimo jiné na následující oblasti:

  • Převodní ceny a jejich specifika v energetice
  • Daňový režim toků a plateb specifických pro energetiku pro účely DPH a daně z příjmů
  • Energetické a ekologické daně
  • Poradenství v oblasti mezinárodního zdanění a daňově efektivní strukturování
  • Transakční daňové poradenství 
  • Poradenství při řízení daňové funkce
  • Dopad odložené daně
 • Transakční poradenství a řízení rizik

  Globální síť našich odborníků na transakční poradenství specializujících se na sektor energetiky poskytuje klientům komplexní služby, jejichž velkou výhodnou je provázanost a konzistentnost v celosvětovém měřítku.

  Správná investiční transakce ve správnou chvíli může mít pro konkurenceschopnost a ziskovost například distribuční společnosti naprosto zásadní význam a může nastartovat její další růst.
  S klienty spolupracujeme na realizaci transakce ve všech jejích fázích, od počáteční přípravy až po uzavření smlouvy a potransakční poradenství. Ať se jedná o akvizici, společný podnik, prodej nebo sekuritizaci, naše odborná podpora je spolehlivou zárukou úspěšné transakce.

  Pomůžeme vám správně ocenit prodávaná nebo pořizovaná aktiva, nastavit vhodnou ekonomickou a daňovou strukturu, případně, pokud podnikáte v regulovaném prostředí, v němž je úroveň tržeb a cen stanovena rozhodnutím regulačního úřadu, optimalizovat vaši pozici.

  Osvědčené praktické postupy a propracovaná firemní metodika nám v kombinaci s tvůrčím přístupem našich transakčních poradců umožňují poskytovat klientům účinnou podporu, díky níž se mohou včas a správně rozhodnout, minimalizují související rizika a dotáhnou transakci do úspěšného konce.

  Klientům poskytujeme služby v následujících oblastech:

  • Strategické poradenství
  • Transakční podpora
  • Ekonomické poradenství
  • Regulace tržeb a cen distribučních služeb, mikroekonomika
  • Projekty zaměřující se na budování infrastruktury
  • Oceňování a finanční modelování
  • Řízení likvidity a pracovního kapitálu
  • Integrace při transakci a prodej menšinového podílu (carve-out)
  • Transakční daňové poradenství
  • Kapitálová restrukturalizace
 • Audit

  EY si v uplynulých letech vydobyl v oblasti auditu a ekonomického poradenství silné mezinárodní renomé. Naše informace mají zásadní význam nejen pro akcionáře, investory, věřitele a další zainteresované subjekty, ale úzce spolupracujeme také s výbory pro audit a s managementem, jimž umožňujeme efektivně řídit společnost a plnit úkoly v oblasti správy a řízení.
  Vedle ověřování účetních závěrek se naši odborníci zabývají i poskytováním dalších poradenských služeb, mimo jiné v následujících oblastech:

  • Poradenství v oblasti účetnictví a účetního výkaznictví (včetně IFRS)
  • Poradenské služby v oblasti finančního účetnictví
  • Investigativní služby a řešení sporů

  Naši klienti se mohou opřít o globální síť více než tisícovky auditorů zaměřujících se na energetiku a distribuční služby, kteří mají bohaté zkušenosti se specifiky tohoto odvětví i jeho nejvýznamnějšími riziky a dobře znají konkrétní regionální problematiku.
  Tisíce realizovaných auditů a mnohaletou praxi zúročujeme v případových studiích a dalších praktických materiálech, ve kterých možná i vaše společnost nalezne odpovědi na řadu účetních problémů, s nimiž se potýká.
  Naše praktické materiály se zaměřují například na následující témata:
  Nákup

  • Účtování smluv na nákup paliva pro elektrárny, tvorba rezerv podle příslušných účetních standardů

  Výroba energie               

  • Metoda komponentního odpisování a její uplatňování u elektrárenského zařízení
  • Tvorba rezervy na vyřazení elektrárenského zařízení z provozu
  • Účtování emisních povolenek vydaných v rámci systému obchodování s povolenkami
  • Účtování dohod zahrnujících leasing
  • Snížení hodnoty elektrárenského zařízení

  Trading a řízení portfolia

  • Řízení rizik
  • Zajišťovací účetnictví (hedging) u komodit
  • Vložené deriváty

  Přenos a distribuce

  • Zemní plyn v distribuční síti nebo v zásobnících
  • Regulované činnosti
  • Dohody o poskytování licencovaných služeb

  Dodávka

  • Poplatky za připojení
  • Náklady na získávání zákazníků