EY: Slibný nástup čtvrté průmyslové revoluce v českých firmách brzdí chybějící kvalifikovaný personál

  • Share

► Až 85 % českých výrobních společnosti vnímá potenciál Průmyslu 4.0 pozitivně, reálné zkušenosti však zatím pokulhávají
► 59 % výrobních firem plánuje v příštích třech letech investovat do technologií a nástrojů Průmyslu 4.0; 36 % chce do té doby na základě vlivu Průmyslu 4.0 výrazně změnit svůj aktuální business model
► 34 % výrobních podniků má zkušenosti se zaváděním konkrétních technologií a nástrojů Průmyslu 4.0, polovina společností již implementovala datovou integraci s obchodními partnery jakožto nástroj Průmyslu 4.0; 62 % se chystá v nadcházejícím roce implementovat analýzu interních dat (Big data)
► Větší přístup k informacím prostřednictvím sociálních sítí a mobilního internetu mění podle 95 % dotazovaných vedoucích pracovníků významně i chování zákazníků firem – další klíčový důvod pro změnu 60 % výrobních společností považuje za nejužitečnější krok podpory čtvrté průmyslové revoluce ze strany státu definování plánu investičních pobídek

Pro 57 % podniků je největší překážkou implementace Průmyslu 4.0 nedostatek kvalifikovaného personálu

Praha, 25. srpna 2016Průmysl 4.0 představuje budoucnost výroby včetně nového přístupu k práci s daty. Zvýšení efektivity práce (64 % respondentů), zvýšení produktivity (56 %) nebo dosažení větší flexibility výroby (41 %) to vše nejčastěji skloňovali jako potenciální přínos čtvrté průmyslové revoluce respondenti nového průzkumu „Průmysl 4.0 z pohledu české praxe“. Průzkum provedla poradenská společnost EY mezi 64 významnými českými výrobními společnostmi. Téměř třetina výrobních podniků navíc považuje Průmysl 4.0 za možný způsob omezení dopadů aktuálního nedostatku pracovní síly nebo jako možnost snížení celkových nákladů.

Pouze 34 % společností má zkušenosti se zaváděním konkrétních technologií a nástrojů Průmyslu 4.0. Budoucnost však může být úplně jiná. 59 % výrobních společností chce v příštích třech letech investovat do technologií a nástrojů Průmyslu 4.0. Společnosti plánují implementovat analýzu interních dat – big data (62 %), datovou integraci s obchodními partnery (49 %), počítačovou virtualizaci a simulaci (46 %) a autonomní roboty (32 %).

„České výrobní společnosti si již dnes velmi dobře uvědomují potenciál Průmyslu 4.0. Více než polovina z nich plánuje v příštích třech letech investovat do nástrojů Průmyslu 4.0. Nejčastěji jsou přitom zmiňována big data (62 %), u kterých se očekává významná součinnost státu v podobě podpory při budování klíčové ICT infrastruktury. Řada firem zároveň plánuje již v příštím roce datovou integraci s obchodními partnery, počítačové virtualizace a simulace nebo využívání autonomních robotů,“ vysvětluje Petr Knap, vedoucí partner podnikového poradenství a Digital Champion společnosti EY ve střední a jihovýchodní Evropě.

Vysoké povědomí o Průmyslu 4.0

Téměř 94 % respondentů uvedlo, že se s pojmem Průmysl 4.0 již setkalo. Skoro dvě třetiny z dotázaných si čtvrtou průmyslovou revoluci spojují s propojováním internetu věcí, služeb a lidí, a téměř ve stejné míře také se současným trendem digitalizace. Jako horizontální a vertikální systémovou integraci si Průmysl 4.0 představuje 42 % společností. 

Průmysl 4.0 představuje především významný faktor s vlivem na konkurenceschopnost společností. V souvislosti s jeho rozvojem plánují firmy změny business modelu napříč většinou zúčastněných sektorů a jako hlavní očekávaný přínos manažeři vidí zvýšení efektivity práce.

„Pozitivní pohled na Průmysl 4.0 je třeba v rámci organizace prosadit jako příležitost a prostřednictvím konkrétních pilotních projektů dostat Průmysl 4.0 do každodenních úkolů, zařadit ho na každodenní agendu,“ říká Jan Burian, senior manažer podnikového poradenství společnosti EY.

Zvýšení efektivity práce je respondenty vnímáno jako hlavní očekávaný přínos implementace Průmyslu 4.0, přičemž většině společností se na základě implementace prvků Průmyslu 4.0 již podařilo efektivitu práce zvýšit. Reálné přínosy Průmyslu 4.0 pro zajištění datových podkladů pro řízení výroby potvrdilo více společností než těch, které tyto přínosy do budoucna očekávají. Naopak v oblasti zvýšení flexibility výroby a řešení nedostatku pracovní síly jsou očekávání společností výrazně vyšší, než co nabízí současná realita.

„V oblasti zvyšování flexibility výroby nejsou očekávání zatím naplňována – z naší zkušenosti často kvůli tomu, že společnosti zavádějí pouze dílčí prvky Průmyslu 4.0 (dílčí robotizace, práce s RFID identifikací nebo využití omezené části výrobních dat) a žádná česká výrobní společnost zatím neaplikuje uceleně a koncepčně celkový přístup k zavedení Průmyslu 4.0,“ upřesňuje Petr Knap.

Zkušenosti s Průmyslem 4.0 prozatím na nízkých hodnotách

Reálná praxe je však prozatím jiná. Se zaváděním nástrojů a technologií Průmyslu 4.0 má zkušenosti pouze třetina společností. Polovina z nich již implementovala datovou integraci s obchodními partnery, 45 % pak implementovalo analýzu interních dat (Big data) a stejné procento také počítačovou virtualizaci a simulaci. Aditivní výrobu (např. 3-D tisk) implementovalo 41 % společností.

Mezi klíčová opatření, která již respondenti zavedli za účelem usnadnění zavedení nástrojů a technologií Průmyslu 4.0 patří vylepšení informačních systémů (60 %), změna systému plánování (37 %) a spolupráce s výzkumnými / vzdělávacími institucemi (31 %). Z průzkumu naopak vyplynulo, že 15 % společností žádná opatření usnadňující implementaci prvků Průmyslu 4.0 nezavedla a ani se je zavést v nejbližší době nechystá.

„Z průzkumu vyplývá převažující zaměření respondentů na technické aspekty realizace Průmyslu 4.0. Pro úspěšné zavedení tak zásadní změny bude ovšem klíčové upravit i organizační a manažerské postupy,“ říká Jan Burian.

Překážky implementace Průmyslu 4.0

Vysoké investice jsou dle respondentů jednou z největších překážek implementace prvků Průmyslu 4.0. Z tohoto důvodu společnosti očekávají subvence od státu. Respondenti považují za klíčové překážky implementace nástrojů a technologií Průmyslu 4.0 kromě celkové výše investičních výdajů (57 %) také nedostatek kvalifikovaného personálu (57 %), bezpečnost dat (27 %) a nedostatečné povědomí o Průmyslu 4.0 (24 %).

Potřebná podpora ze strany státu

60 % výrobních společností považuje za nejužitečnější krok podpory čtvrté průmyslové revoluce ze strany státu definování plánu investičních pobídek. 44 % společností by uvítalo podporu nových studijních oborů zaměřených na interdisciplinární integraci a mezioborové zkušenosti, více než třetina respondentů očekává podporu státu při budování klíčové sdílené ICT infrastruktury. Současnou úroveň standardizace Průmyslu 4.0 v ČR považuje za nedostatečnou více než 56 % společností. „Z krátkodobého pohledu je klíčová správně nastavená standardizace a vyjasnění právního rámce, dlouhodobě je zásadním limitujícím faktorem rozvoje Průmyslu 4.0  kvalifikovaný personál,“ dodává Jan Burian

Facebook: EY Česká republika Kariéra
LinkedIn: EY
YouTube kanál: EY Česká republika
Twitter: @EY_CeskaRep
Instagram: eyceskarepublika

O průzkumu

Průzkum provedla poradenská společnost EY mezi 64 významnými českými výrobními společnostmi. Průzkum probíhal v období květen - červen 2016. Cílem průzkumu bylo identifikovat klíčové trendy v oblasti moderní průmyslové výroby a digitalizace českého průmyslu. Téma čtvrté průmyslové revoluce rezonuje v české společnosti již delší dobu, ale málo pozornosti bylo doposud věnováno hlavním aktérům probíhající průmyslové revoluce – výrobním podnikům. Průzkum navazuje na řadu celosvětových i lokálních aktivit poradenské společnosti EY zaměřených na aktuální téma čtvrté průmyslové revoluce, digitalizace či Průmyslu 4.0. Zástupci EY se ve zmíněné oblasti podíleli mimo jiné na přípravě Akčního plánu pro implementaci Průmyslu 4.0 pro Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a vystupovali na řadě odborně zaměřených konferencí v ČR i zahraničí.