EY Podnikové poradenství v oblasti zvyšování výkonnosti

Podnikové poradenství v oblasti zvyšování výkonnosti

 • Share

Dynamický vývoj trhů a sílící globální konkurence znamenají pro podniky neustálý tlak na inovace a růst interní efektivity. V těchto složitých podmínkách přináší náš zkušený tým odborníků řešení zaměřená na udržitelné zlepšení výsledků vaší společnosti. Důraz klademe především na jednoznačně prokazatelné výsledky odpovídající vašim požadavkům.

Naše služby se zaměřují zejména na níže uvedených devět oblastí. Velmi často se však uvedené služby prolínají a doplňují s ohledem na specifické požadavky našich klientů a dynamicky se měnící tržní podmínky.

 • Strategie a řízení společnosti
  • tvorba a implementace podnikatelské strategie
  • nastavení řízení výkonnosti prostřednictvím Balanced Scorecard
  • nastavení systému řízení organizace (Corporate Governance)
  • snížení nákladů při zachování výkonnosti
  • transformace procesů
 • Dodavatelsko-odběratelský řetězec a výroba
  • zavedení integrovaného plánování (Sales & Operations Planning)
  • zefektivnění řízení pracovního kapitálu a zásob
  • nastavení řízení aktiv / údržba (Asset management)
  • tvorba nákupní strategie a plánu nákupu, nastavení nákupního controllingu a řízení dodavatelů
  • zvýšení produktivity výroby – zvýšení průchodnosti výroby, zkrácení průběžné doby výroby, zavedení Kaizen / Lean Six Sigma / Lean engineering principů
  • snížení nákladů na nekvalitu ve výrobě např. prostřednictvím metody FMEA
 • Zákazníci
  • tvorba strategie a řízení zákaznické zkušenosti
  • řízení hodnoty zákazníka (Customer Value Management), nabídky produktů a služeb (Value proposition) a zvýšení povědomosti o značce (brand awareness a rebranding).
  • zvyšování výkonnosti marketingu a prodeje včetně tvorby marketingové strategie, komunikace a business developmentu.
  • zvyšování výkonnosti zákaznických služeb
  • využití datové analytiky pro predikci zákaznického chování (Big Data)
  • návrh cenové, propagační, distribuční, produktové a servisní strategie
 • Regulatorika
  • analýzy efektivity nastavení regulatorních opatření ve vazbě na konkrétní služby / produkty (produkty zatížené spotřební daní, sektorová odvětví apod.)
  • příprava argumentačních materiálů a podpůrných analýz pro úpravy regulatorního nastavení s využitím globálních zkušeností a statistických modelů
  • hodnocení a kvantifikace (makro)ekonomických dopadů regulatorních změn
  • aktivní poradenská podpora při změnách regulace na odvětvové úrovni
  • modelování budoucího vývoje regulace a dopadů na sektor či jednotlivé subjekty
 • Finanční funkce
  • transformace provozního modelu finanční funkce
  • zefektivnění způsobu řízení výkonnosti, plánování a rozpočtování včetně nastavení manažerského reportingu
  • návrh a řízení outsourcingu / offshoringu finanční funkce a center sdílených služeb
  • návrh a implementace kalkulací ve vazbě na aktualizaci norem
  • nastavení řízení cash flow a pracovního kapitálu
  • zrychlení účetní závěrky
 • Lidské zdroje a řízení změny
  • transformace modelu řízení lidských zdrojů
  • návrh a implementace kompetenčního modelu
  • tvorba modelu systematického vzdělávání
  • nastavení systému motivace a odměňování
  • tvorba strategie pro získávání a udržování talentovaných pracovníků
  • podpora řízení organizačních změn
 • Projektové řízení
  • zefektivnění řízení životního cyklu projektu a vytvoření nástrojů pro projektové řízení
  • návrh a zavedení projektové kanceláře
  • zavedení principů projektového řízení velkých investičních celků
  • návrh funkcionality IT nástrojů pro podporu projektového řízení
  • zajištění služeb projektových manažerů
 • Evropské fondy
  • evaluace operačních programů
  • kontroly projektů financovaných z EU fondů
  • finanční nástroje
  • metodické řízení
  • nastavování implementačních struktur
  • poradenství pro příjemce dotací z fondů EU
  • problematika zadávání veřejných zakázek
 • Dotační poradenství

 

Zpět na podnikové poradenství a řízení rizik