Tax Services

  • Share

Skattepublikationer

Title Topic Date
Løngoder - beskatning af personalegoder Publikationen giver en generel beskrivelse af de mest almindelige personalegoder og beskriver de gældende skatteregler pr. 1. marts 2015 20150318Marts 2015
Aktieløn Publikationen beskriver aktieløn og Ligningslovens § 28. 20150301Marts 2015
Tax Strategy Rapport 2014 I analysen har EY undersøgt danske virksomheders kommunikation og strategi på skatteområdet. 20140903September 2014
Share-based remuneration This publication descibes share-based remuneration and section 28 of the Danish Tax Assessment Act. 20140301Marts 2014
Building a new talent management model Virksomhederne står på kanten af en kompetencekrise. Kun ved hjælp af en markant ændret tankegang kan problemerne med den globale mangel på kvalificeret arbejdskraft løses. 20121101November 2012
Global Mobility Effectiveness Survey 2013 Vores undersøgelse afslører, at der er en markant forskel på ind- og udstationerede medarbejderes ønske om at være en strategisk forretningspartner og virkeligheden. Hør mere om, hvad der er afgørende for succes. 20131030Oktober 2013
26% beskatning af lønmodtagere Danske såvel som udenlandske lønmodtagere, der ansættes af en dansk arbejdsgiver, kan vælge beskatning efter særlige gunstige regler (kildeskattelovens § 48E-F), når de særlige betingelser herfor er opfyldt. 20120601Juni 2012
26% taxation of employees Danish employees as well as foreign employees hired by a Danish employer may opt for taxation according to particularly favourable rules (section 48E-F of the Danish Tax at Source Act) if the related special conditions are fulfilled. 20120601Juni 2012
Compliance review Reducer risikoen for store bøder på grund af fejlagtige indberetninger. 20131101November 2013
Aktieavancebeskatning for personer Publikationen beskriver hovedreglerne for beskatning af personers gevinst og tab på aktier. 20140217Februar 2014
Ferieloven Publikationen giver et overblik over hovedreglerne i ferieloven. 20110101Januar 2011
The Danish Holiday Act The publications gives you an overview of rules regarding the Danish Holiday Act. 20110101Januar 2011
Firmabil - beskatning af firmabiler Få et grundigt indblik i den skatte- og momsmæssige behandling af firmabiler, uanset om der er tale om gul- eller hvidpladebiler. Samtidig omhandler bogen de nye regler om kørsel i Danmark i udenlandske firmabiler. 20100101Januar 2010
Global Tax Alerts Når en person tager ophold i kortere eller længere tid i udlandet eller man som virksomhed skal udstationere medarbejdere til udlandet, er det af stor betydning at være informeret om skatteforhold mv. i det pågældende land. Vores globale alerts orienterer om vedtagne eller planlagte ændringer i udenlandsk lovgivning for så vidt angår beskatning samt social sikring. 201301012013
Acontoskat 2012 for selskaber Acontoskatteordningen går ud på, at selskaber, foreninger, fonde m.fl. (selskaber) skal betale skat i løbet af indkomståret. Publikationen beskriver reglerne for acontoskat. 20120301Marts 2012
Company Taxation 2012 According to the scheme, companies, foundations, associations, etc. ('companies') are to pay tax in the course of the income year. 20120301Marts 2012
Outsourcing af lønadministrationen EY's skatteafdeling udfører lønadministration for mange forskellige typer af virksomheder. Lønadministrationen varetages i et fagligt miljø, hvor medarbejderne hele tiden er opdateret på nyeste lovgivning og praksis. 20110201Februar 2011
Oursourcing of payroll administration Since 1995, EY has specialized in payroll administration services for all kinds of companies, thus allowing them to free resources for further development and maintenance of their business areas. 20110201Februar 2011
Plan for en tryg fremtid Det er ofte svært midt i en travl hverdag at tænke på, at man en dag ikke længere kan lede sin virksomhed. Derfor udskydes overvejelser om generationsskifte ofte. For der er jo tid nok. Læs om EY's metode til planlægning af generationsskifte i den familieejede virksomhed. 20140101Januar 2014
Hvad skal jeg overveje Enhver virksomhedsejer står før eller siden i en situation, hvor vedkommende skal tage stilling til virksomhedens ejermæssige fremtid. Ofte udskydes beslutningen til et tidspunkt, hvor betingelserne for et fornuftigt generationsskifte måske ikke længere er til stede på grund af alder og helbred. 20140101Januar 2014
Afståelse af virksomhed og indskud på pensionsordning Avancen fra salget af virksomheden kan overføres til en særlig ophørspension. Har du overvejet denne mulighed? 20140101Januar 2014
Fra personlig virksomhed til selskab Det er som regel muligt skattefrit at omdanne sin virksomhed til et selskab så næste generation skal tage over. Men er det altid en fordel? 20140101Januar 2014
Bo- og gaveafgift Gaver og arv udløser normalt afgift til staten. Men over en årrække er det muligt at overføre store beløb til næste generation uden afgift. Det kan være relevant for generationsskiftet. 20140201Februar 2014
Skattefri overdragelse i levende live Det er muligt at overdrage sin virksomhed til næste generation uden beskatning. Det gælder både for selskaber og personligt drevne virksomheder. Men man skal tænke sig grundigt om, for det er ikke altid en fordel. 20110501Maj 2011
Seizing opportunity in Global Compliance & Reporting Lad ikke dine compliance- og rapporteringsprocesser halte bagefter. Vores undersøgelse viser, at det er nødvendigt med formaliserede planer for fremtiden. 20110701Juli 2011
Transfer Pricing Reference Guide 2013 Med vores Transfer Pricing Reference Guide for 2013 kan du hurtigt finde transfer pricing-regler, -praksis og -metoder for mere end 70 lande og områder. 20130201Februar 2013
2013 Global Transfer Pricing Survey Se hvordan virksomhederne styrer risiciene i en tid, hvor transfer pricing er genstand for nøje granskning verden over. 20130701Juli 2013
Global Tax policy in 2013 Strømmen af lovændringer, herunder skattepolitiske ændringer, tager hele tiden til. Se vores 6-punktsplan for hvordan du håndterer disse ændringer. 20130501Maj 2013
2013 Worldwide corporate tax guide Få indsigt i de enkelte landes skattesystemer samt den seneste udvikling inden for selskabsbeskatning. 20130401April 2013
Indirect Tax Briefing: 10th edition Teknologi og globalisering har indvirkning på virksomhedernes indirekte skatter. Læs hvordan man proaktivt kan styre udfordringerne i den digitale tidsalder. 20140701Juli 2014
Managing indirect taxes in rapid-growth markets Vi ser på både udfordringer og muligheder for multinationale selskaber, der handler med nye og hurtigt voksende økonomier. 20131001Oktober 2013
Managing indirect tax in the digital ageMultinationale selskaber håndterer store og komplekse datamængder om afgifter. Vi præsenterer en række værktøjer, der kan hjælpe med at styre informationen.20140403April 2014

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os vedrørende skattespørgsmål.

Connect with us

Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts. Eller download vores EY Insights app.