Tax & Law

  • Share

Regeringens udspil til skattelettelser

30. august 2017

Regeringen har den 29. august 2017 fremlagt det ventede udspil til lettelse af beskatningen på bl.a. arbejdsindkomst. EY vil her kort gennemgå det overordnede indhold heraf, og vi vil i den kommende tid opdatere her på siden, i det omfang der indgås aftaler omkring de forskellige dele af det fremlagte udspil.


Udspillet koncentrerer sig om følgende hovedpunkter:

Indførelsen af et særligt jobfradrag målrettet de lavestlønnede

Det foreslås af regeringen, at der indføres et ligningsmæssigt fradrag, der fra og med 2023 udgør 30 % af den del af arbejdsindkomsten, der overstiger 174.000 kr. Dette fradrag kan maksimalt udgøre 17.500 kr., når det er fuldt indfaset i 2023. Det maksimale jobfradrag opnås ved en ind­komst på ca. 233.000 kr. inkl. eventuel indbetaling til pension.

Fradraget aftrappes for personer, der tjener mere end 394.400 kr. (2023). Aftrapning af fradraget sker med 10 % af den del af indkomsten, der overstiger grundbeløbet, og vil være fuldt ud aftrappet ved en indkomst på 569.400 kr. (2023).

Dette medfører, at dette fradrag primært gives til personer, der ikke betaler topskat. For personer, der opnår fuldt jobfradrag, vil skattebesparelsen udgøre ca. 4.500 kr. fra og med 2023.

Fradraget indfases gradvist fra og med 2018, jf. tabellen nedenfor (kilde: regeringen.dk):

EY-artikel - Regeringens udsptil til skattelettelser


En gradvis afskaffelse af loftet over beskæftigelsesfradraget

Det foreslås at forhøje indkomstgrænsen for beregning af maksimalt beskæftigelsesfradrag i årene frem mod 2023. Fra 2023 foreslås det helt at fjerne loftet for beregning af beskæftigelsesfradrag. Samtidigt foreslås det, at det er arbejdsindkomsten inkl. eventuel indbetaling til pensionsordning, der skal danne grundlag for beregningen af fradraget. Beskæftigelsesfradraget beregnes med følgende procentsatser (gældende lov):

 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Procent

9,50

10,10

10,50

10,60

10,65

10,65

Indkomstgrænsen for maksimalt fradrag foreslås forhøjet med 48.400 kr. i indkomståret 2018, stigende til 201.900 kr. i 2022, inden loftet som anført helt afskaffes fra og med indkomståret 2023, jf. tabellen nedenfor (kilde: regeringen.dk):

EY-artikel - Regeringens udsptil til skattelettelser 2

Hvis regeringen kan finde flertal til at afskaffe loftet over beskæftigelsesfradraget, vil denne del isoleret set medføre en reduktion af marginalskatten på ca. 2,7 procentpoint.


En hurtigere indfasning af den allerede aftalte forhøjelse af topskattegrænsen

Det er foreslået, at den tidligere aftalte forhøjelse af topskattegrænsen fremrykkes, således at denne allerede effektueres fra og med indkomståret 2018. Dette medfører en forøgelse af topskat­tegrænsen fra og med 2018 på 12.000 kr., således at grænsen for topskat udgør 510.900 kr. fra og med 2018.


Afskaffelse af beskatningen af fri telefon

Regeringen foreslår at afskaffe beskatningen af fri telefon fra og med indkomståret 2020. Dette betyder, at en person, der betaler topskat, vil spare knap 1.600 kr. fra og med indkomståret 2020. For ægtefæller, hvor begge beskattes af fri telefon, vil besparelsen udgøre knap 2.400 kr. om året.


Nyt skattefradrag for indbetaling til pensioner (livrente og ratepension)

Det foreslås at indføre et nyt ligningsmæssigt fradrag for fradragsberettigede indbetalinger til pen­sionsordninger. Fradraget foreslås indført for årlige indbetalinger mellem 16.000 kr. og 87.000 kr. efter arbejdsmarkedsbidrag (ved arbejdsgiverordninger). I henhold til regeringens udspil opnås fra­draget umiddelbart, uanset om der sker indbetaling via en arbejdsgiverordning eller en privat ord­ning. Fradraget foreslås indført for at tilskynde folk til at indbetale til deres egen pensionering og skal samtidig udjævne den ulempe, der pt. kan være i forhold til modregning af pensioner i offent­lige ydelser efter pensionsalderen.

Fradraget gives til alle, der har indbetalinger inden for det nævnte interval, men fradragets stør­relse afhænger af, hvor lang tid den enkelte person har til pensionsalderen. I de sidste 15 år inden pensionsalderen er fradraget dobbelt så højt i forhold til fradraget for personer, der har mere end 15 år til pensionsalderen.

Fradraget indfases fra og med 2018, hvor det udgør henholdsvis 10 % og 20 %, afhængigt af hvor mange år der er til pensionering. I 2018 udgør fradraget således maksimalt 7.100 kr. henholdsvis 14.200 kr., svarende til en gennemsnitlig maksimal skattebesparelse på ca. 1.900 kr. henholdsvis ca. 3.800 kr. Dette stiger til en maksimal skattebesparelse fra og med 2023 på ca. 2.700 kr. hen­holdsvis ca. 5.500 kr.

Indfasningen af det nye pensionsfradrag foreslås gennemført således (kilde: regeringen.dk):

EY-artikel - Regeringens udsptil til skattelettelser 3

En hurtigere afskaffelse af udligningsskatten på høje pensionsudbetalinger

I forbindelse med forårspakke 2.0 blev der indført en midlertidig udligningsskat på store pensions­udbetalinger. Denne udligningsskat udgør efter gældende regler 2 % i 2018 og 1 % i 2019, hvorefter den er udfaset fra og med 2020. Der lægges i forslaget op til, at udligningsskatten udfases helt fra og med 2018.


En nedsættelse af registreringsafgiften på biler

I regeringens udspil er det foreslået at nedsætte registreringsafgiften på biler, således at der frem­over skal betales en flad afgift på 100 % af bilens afgiftspligtige værdi. I dag betales der 105 % af bilens afgiftspligtige værdi på op til 109.000 kr. (2018), mens der betales 150 % i afgift af den værdi, der ligger derover. Ifølge regeringens beregninger vil en nedsættelse af registrerings­afgiften medføre en besparelse på en typisk familiebil i niveauet 13.500–40.500 kr.


Ud over ovenstående forslag foreslår regeringen ligeledes at indføre et særligt frikort til socialt udsatte, der skal gives ud over det normale personfradrag. Det er ikke nærmere beskrevet i udspillet, hvorledes dette foreslås indført, men ordningen vil blive præsenteret i løbet af efteråret 2017.

Som anført indledningsvist vil EY følge forhandlingerne, og vi vil løbende udsende mere detaljerede nyheder, såfremt de enkelte forslag måtte blive gennemført.

Kontakt os

Martin Frøkjær, tlf. 2529 4821
Kim Kirk Kaiser, tlf. 2529 4587
Brian Hansen, tlf. 2529 6618 

 

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os vedrørende skattespørgsmål.
 

Connect with us

Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts.